Dražba pozemku, Trnava, okres Trnava

Vyvolávacia cena 135 000,00 €
Obhliadka 23.08.2017 o 10:00 hod. 04.09.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 05.09.2017 10:00 hod.
Kategória pozemok
Lokalita Trnava, okres Trnava
Označenie DD 092/2017
Stav oznámená
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

Vlastníkom predmetu dražby zapísanom na liste vlastníctva č. 5393 k.ú.Trnava je Galla Pavel, nar. 28.05.1937, Solivarská 23, Bratislava v spoluvlastníckom podiele 25/108, JUDr. Tóthová Milota rod. Šterbová, nar. 17.10.1955, Komárnická 44, Bratislava v spoluvlastníckom podiele 16/108, Šterba Tomáš, nar. 10.04.1961, Grosslingova 59, Bratislava v spoluvlastníckom podiele 16/108, Gallová Anna, rod. Šišková, nar. 02.11.1938, Solivarská 23, Bratislava v spoluvlastníckom podiele 25/108 a Plemenárske služby, štátny podnik v likvidácii, Nádražná 36, Ivánka pri Dunaji, PSČ 900 28 v spoluvlastníckom podiele 26/108.

                                                                          Pozemky

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

5393

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

 

 

Parcely registra "E"

 

           

 

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1357/1

Orná pôda

143495

Vlastníkom predmetu dražby zapísanom na liste vlastníctva č.6416 k.ú.Trnava je Galla Pavel, nar. 28.05.1937, Solivarská 23, Bratislava v spoluvlastníckom podiele 50/108, JUDr. Tóthová Milota rod. Šterbová, nar. 17.10.1955, Komarnická 44, Bratislava v spoluvlastníckom podiele 16/108, Šterba Tomáš, nar. 10.04.1961, Grosslingova 59, Bratislava v spoluvlastníckom podiele 16/108 a Plemenárske služby, štátny podnik v likvidácii, Nádražná 36, Ivánka pri Dunaji, PSČ 900 28 v spoluvlastníckom podiele 26/108.

                                                                          Pozemky

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

6416

Trnava

Trnava

Trnava

Trnava

 

 

Parcely registra "E"

 

           

 

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1357/2

Orná pôda

67035

 

 

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera / m2/

1358

Orná pôda

741

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Pozemok na parc. registra „E“ č. 1357/1 sa nachádza v operátoch C KN evidovaný na parc. C KN 10740/1, druh pozemku – orná pôda. Kód BPEJ je 0037002, pričom ide o pôdny typ černozeme, typické, karbonátové na sprašiach, stredne ťažké. Klimatický región je veľmi teplý, veľmi suchý a nižinný. Z hľadiska TPK je pozemok zaradený do subtypu: O 2 – vysoko produkčné orné pôdy. Skupina kvality: 2. Tieto pôdy v danom regióne z hľadiska poľnohospodárskeho využitia patria k nadpriemerným kategóriám.

Pozemok sa nachádza mimo zastavané územie obce, v tesnej blízkosti resp. prístupný z priľahlej cesty C KN č. 10739 resp. z cesty CKN č. 10742 cesty. Pozemok je poľnohospodársky obrábaný ako orná pôda. Pozemok s južnou expozíciou lokality.

 

Pozemok na parc. registra „E“ č. 1357/2 sa nachádza v operátoch C KN evidovaný na parc. C KN 10740/1, druh pozemku – orná pôda. Kód BPEJ je 00 37002 a 0038402, pričom ide o pôdny typ černozeme, typické, karbonátové na sprašiach, stredne ťažké, regozeme a černozeme erodované v komplexoch na sprašiach, stredne ťažké. Klimatický región je veľmi teplý, veľmi suchý a nižinný. Z hľadiska TPK je pozemok zaradený do subtypu: O 2 – vysoko produkčné orné pôdy a OT1 – stredne produkčné polia a produkčné trávne porasty. Skupina kvality: 2 a 5. Tieto pôdy v danom regióne z hľadiska poľnohospodárskeho využitia patria k nadpriemerným a priemerným kategóriám.

Pozemok sa nachádza mimo zastavané územie obce, v tesnej blízkosti resp. prístupný z priľahlej cesty C KN č. 10739 resp. z cesty CKN č. 10742 cesty. Pozemok je poľnohospodársky obrábaný ako orná pôda. Pozemok s južnou expozíciou lokality.

Pozemok na parc. registra „E“ č. 1358 sa nachádza v operátoch C KN evidovaný na parc. C KN 10740/1, druh pozemku – orná pôda. Kód BPEJ je 00 37002, pričom ide o pôdny typ černozeme, typické, karbonátové na sprašiach, stredne ťažké. Klimatický región je veľmi teplý, veľmi suchý a nižinný. Z hľadiska TPK je pozemok zaradený do subtypu: O 2 – vysoko produkčné orné pôdy. Skupina kvality: 2. Tieto pôdy v danom regióne z hľadiska poľnohospodárskeho využitia patria k nadpriemerným kategóriám.

Pozemok sa nachádza mimo zastavané územie obce, v tesnej blízkosti resp. prístupný z priľahlej cesty C KN č. 10739 resp. z cesty CKN č. 10742 cesty. Pozemok je poľnohospodársky obrábaný ako orná pôda. Pozemok s južnou expozíciou lokality.

OPIS STAVU

Pozemky sú poľnohospodársky obrábané ako orná pôda. Pozemky s južnou expozíciou lokality.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV 5393: (a) Záložné práva: nie sú známe. (b) Vecné bremená: nie sú známe. (c) Iné údaje: - pkn. vl. č. 121.Na parc. reg. 'E' 1357/1 - X112/11- Protokol o oprave chyby v KN - ROEP - 2733/11 LV 6416: (a) Záložné práva: nie sú známe. (b) Vecné bremená: nie sú známe. (c) Iné údaje: - pkn. PKN.VL.C.121R 83/2006. Na parc. reg.'E' 1357/2 - X 112/11 - Protokol o oprave chyby v KN - ROEP - v.z. 2733/11
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notárske spoločenstvo, Mgr. Marian Kováč, Zámocká 6, 811 01 Bratislava
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Adventuris, s.r.o.
Zámocká 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk