Dražba pozemku, Bratislava, okres Bratislava I

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 29.11.2023 o 10:00 hod. 12.12.2023 o 10:00 hod.
Konanie dražby 15.12.2023 13:00 hod.
Kategória pozemok
Lokalita Bratislava, okres Bratislava I
Označenie Zn. 140/2023
Stav výsledok
Kolo 1.kolo
PREDMET DRAŽBY

Predmetom Dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 3730, katastrálne územie:  Petržalka, Okresný úrad Bratislava – katastrálny odbor, obec Bratislava – Petržalka, okres Bratislava V a to:

 

Pozemok- parcely registra „C“:

parc. č. 2154/7 o výmere 3007 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží.“

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Pozemok parcelné číslo 2154/7

 

Pozemok je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3007 m2. Nachádza sa nachádza v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislava v časti Petržalka na Budatínskej ulici. V mieste, kde sa nachádza ohodnocovaný pozemok je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Ohodnocovaný pozemok je rovinatý.

 

V zmysle územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy je pozemok určený pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30 % z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.

OPIS STAVU

viď opis predmetu

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Na liste vlastníctva č. 3730: Záložné práva: Záložné právo v prospech GIBBER, s.r.o., (IČO 44617542) na pozemok registra C KN parc. č. 2154/7, podľa V-16558/16 zo dňa 06.06.2016. (Konsolidované znenie rámcovej zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 10.10.2017, Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 22.3.2019, Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 27.3.2020, Z6394/2021. Záložné právo v prospech DRFG Real Estate, s.r.o., (IČO: 03768775) na pozemok registra C KN parcelné číslo 2154/7, podľa V-153/2022 zo dňa 11.02.2022. Vyššie uvedené záložné právo v prípade úspešnej dražby zaniká v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia vyššie uvedeným záložným právom. Vecné bremená: Vecné bremeno na parc.č.2154/7 v prospech vlastníka parc.č.2154/6 v práve zdržania sa výstavby alebo prevádzkovania predajní s potravinárskym a kozmetickým tovarom v zmysle zmluvy zo dňa 10.9.2002 podľa V-4188/02 zo dňa 17.10.2002 Vecné bremeno na parc.č.2154/7 v prospech vlastníka parc.č.2154/6 na pripojenie, užívanie a údržbu inžinierskych sietí k stavbe na parc.č.2154/6 v zmysle zmluvy zo dňa 10.9.2002 podľa V-4188/02 zo dňa 17.10.20021.050.000,- EUR (slovom: jeden milión päťdesiattisíc eur)
ODHAD CENY
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa Znaleckého posudku č. 25/2023 zo dňa 18.09.2023, ktorý vypracoval znalec Ing. Miroslav Tokár znalec v odbore Stavebníctvo a odvetvie: Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom: 913556. 1.050.000,- EUR (slovom: jeden milión päťdesiattisíc eur)
MIESTO KONANIA DRAŽBY
U9, a.s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk