Dražba bytu, Bratislava - Dúbravka, okres Bratislava IV

Vyvolávacia cena 143 000,00 €
Obhliadka 05.12.2023 o 11:30 hod. 04.12.2023 o 11:30 hod.
Konanie dražby 19.12.2023 11:00 hod.
Kategória byt
Lokalita Bratislava - Dúbravka, okres Bratislava IV
Označenie 170062
Stav oznámená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Bratislava IV, obci Bratislava-Dúbravka, katastrálne územie Dúbravka, Okresný úrad Bratislava IV - katastrálny odbor na LV č. 1977 ako:

Okresný úrad, katastrálny odbor:

  Bratislava IV

Okres:

Obec:

Katastrálne územie:

  Bratislava IV

  Bratislava-Dúbravka

  Dúbravka 

Číslo listu vlastníctva:

  1977

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Pozemok:

 

 Parcel. číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2

pozemok parcela
C-KN

 1431

Zastavaná plocha a nádvorie

383 m2

Stavby:

Súpisné číslo:

 

Parcel. číslo:

Druh stavby:

Popis stavby:

2137

1431

9 – bytový dom

Saratovská 3

Vchod číslo:

Číslo poschodia, resp. podlažia (podľa spôsobu zápisu na LV):

Byt číslo:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku:

Saratovská 3

9

48

16637/1000000

Vo vlastníctve:

Spoluvlastnícky podiel:

Glišičová Andrea r.Vörösová, 18.10.1974, Saratovská 2137/3, Bratislava, 841 02 a Tomešová Pavlína r.Tomešová, 10.03.1947, Ulica Petra Pázmaňa 27, Trnava, 917 01

  1/2 + 1/2

             

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Bytový dom sa nachádza v časti obce Bratislava m. č. Dúbravka ul Saratovská
č.or.3. Obytný Dom je v rade samostatných obytných domov a obchodov.
Od hlavného mesta Staré mesto je obec vzdialená približne 5 km (centrum obce
a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou a električkovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 15 min.V okolí domu je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšieho centra obce tejto mestskej časti. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na sever a západ prevažuje.

OPIS STAVU

Byt: Byt č.48 v bytovom dome s.č.2137 na KNC parc.č.1431 k.ú. Dúbravka


POPIS

Byt je v bytovom dome s.č.2137 jednovchod orientovaný ulica Saratovská "č.3"
s príslušenstvom, vonkajšími úpravami, inžinierskymi sieťami s 12x nadzemnými podlažiami-NP+1xPP, vchod s 1x samostatným schodiskom a 2x výťahom 400+900kg OTIS. Byt sa nachádza podľa LV na 9.poschodí, podľa zistenia
na 9 nadzemnom podlaží, na podlaží je spolu 6x bj. Byt č.48 je vnútorná sekcia
vo vežovom usporiadaní s teplovodným vykurovaním ústredným. Jadro murované
s obkladom keramickým, je WC bez umývadla, kuchyňa s linkou na báze dreva
s el. plynovým sporákom a odsávaním a nerez. drezom, je obklad za linkou
a plastové okná, schodisko je štandardné sokel obložený, povrch terazzo. Dom má plochú dvojitú strechu s krytinou fólia s oteplením, fasáda silikátová na Baumit systéme. Kúpeľňa vaňa s 1x umývadlom, WC s hornou nádržkou pôvodné. Pákové batérie. Podlahy sú laminátové, PVC a keramické v sociálnych priestoroch, v chodbe laminát ale na konci životnosti, rovné stropy omietky vápennocementové na stenách v jednej izbe je strop odlúpený omietka visí v cároch bez údržby, dvere interiérové drevené a dyhované s presklením. Telesá ÚK sú plechové regulované a merané.
Je orientovaný oknami na sever a západ. K bytu bol zistený sklad-pivnica v 1PP ale nebol k dispozícii kľúč pri obhliadke, nájomník ju nevyužíva, využitá pomôcka
s plochou 1,8m2 čo je obvyklý rozmer kobky 1,8x1,0m. Dom je napojený
na kanalizáciu, elektriku, slaboprúd rozvody, plyn a vodovod. Plocha podlahová bytu, bola zistená podľa merania 53,80m2, čo je rozdiel na meranie z pomôcky zadávateľa 51,38m2 viac o 2,42m2, podiel udávaný v KN 16637/1000000
je nemožné porovnať bez podkladov celého domu, čo znalcovi nebolo zadané.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov. Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu
a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: 2x výťah, kočikáreň, sušiareň, práčovňa, spoločná TV anténa, bleskozvody, spoločné priestory, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

TECHNICKÝ STAV

Stavba budovy-bytový dom, bola dokončená v roku 1978 podľa stanoviska zadávateľa vo výkaze č.3 OP. Prevažná väčšina prác, bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých panelových materiálov, údržba domu je oteplený dom
v roku 2010, údržba bytu je zanedbaná, prvky krátkodobej životnosti vykazujú vysokú opotrebenosť a znečistenie, murované obložené jadro s dlažbami sú bežné,
v dome je nové riešenie 1NP kde sú nové obklady a dlažby, schránky a nové maľovky s bezpečnostným vstupom, sú vstupné rampy pre vozičkárov, 2x nové výťahy väčší 900kg. Životnosť stanovujem odborne s ohľadom na technický stav
a 100 rokov a opotrebenie lineárne.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Záložné právo podľa § 15 ods. 1 zák. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov z dôvodu pohľadávok do fondu prevádzky, údržby a opráv - Vz 923/02. Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. (IČO 31320155) na byt č.48, na 9.p., vchod Saratovská 3, podľa V-13396/13 zo dňa 08.07.2013 Exekučné záložné právo v prospech Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ulici Saratovská 3 v Bratislave, Saratovská 3, 841 02 Bratislava, zast. AA Správa, s.r.o. (IČO 35822431) na byt č. 48 na 9.p., vchod Saratovská 3, v podiele 1/2, podľa exekučného príkazu č. 240 EX 81/21 zo dňa 5.12.2021 (súdny exekútor JUDr. Pavel Halás), Z-25395/2021. Exekučné záložné právo v prospech Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ulici Saratovská 3 v Bratislave, Saratovská 3, 841 02 Bratislava, zast. AA Správa, s.r.o. (IČO 35822431) na byt č. 48 na 9.p., vchod Saratovská 3, v podiele 1/2, podľa exekučného príkazu č. 240 EX 359/21 zo dňa 5.12.2021 (súdny exekútor JUDr. Pavel Halás), Z-25396/2021. Exekučné záložné právo v prospech Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ulici Saratovská 3 v Bratislave, na byt č. 48 na 9.p., vchod Saratovská 3, v podiele 1/2, podľa exekučného príkazu č. 397 EX 6796/22 zo dňa 14.02.2022 (súdny exekútor Mgr. Boris Halás), Z-3567/2022 Poznámky: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155 zastúpená na základe splnomocnenia Dražby a aukcie, s.r.o., IČO: 36 751 642 na byt č. 48/9.p., Saratovská 3, záložné právo bolo zriadené pod č. V-13396/2013, P2107/2017 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155 zastúpená na základe splnomocnenia Dražby a aukcie, s.r.o., IČO: 36 751 642 na byt č. 48/9.p., Saratovská 3, záložné právo bolo zriadené pod č. V-13396/2013, P2107/2017 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 170062 z 21.08.2023, dražobníkom Dražby a aukcie, s.r.o., (IČO 36751642), navrhovateľ Všeobecná úverová banka, a. s., (IČO 31320155) na byt č. 48 na 9. p., vchod Saratovská 3, P-1282/2023 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 170062 z 21.08.2023, dražobníkom Dražby a aukcie, s.r.o., (IČO 36751642), navrhovateľ Všeobecná úverová banka, a. s., (IČO 31320155) na byt č. 48 na 9. p., vchod Saratovská 3, P-1282/2023
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
v konferenčnej miestnosti (Zelená sála) hotela HOTEL Plus a.s., Bulharská 72, 821 04 Bratislava
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražby a aukcie, s. r. o.
Jilemnického 4012/30
Martin

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk