Dražba 1-izb.bytu, Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III

Vyvolávacia cena 110 000,00 €
Obhliadka 06.06.2024 o 11:00 hod. 05.06.2024 o 11:00 hod.
Konanie dražby 20.06.2024 10:00 hod.
Kategória 1-izb. byt
Lokalita Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III
Označenie 2/24
Stav oznámená
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

byt č. 31 v podiele 1/1 nachádzajúci sa na 6. podlaží domu č. súp. 212, vchod: Čsl. parašutistov 9, ktorý leží na parc. č. 11732, parc. č. 11733, parc. č. 11734 a parc. č. 11735 s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 1683/671567, so spoluvlastníckym podielom na pozemkoch,

parc. č. 11732 – zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 11733 – zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 11734 – zastavaná plocha a nádvorie

a parc. č. 11735 – zastavaná plocha a nádvorie

vo výške 1683/671567, poradové číslo 66, všetko zapísané na LV č. 3089, k.ú. Nové Mesto, obec  Bratislava – m.č.  Nové  Mesto,   okres    Bratislava   III.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Byt sa nachádza v obytnom dome na Ulici československých parašutistov 9.

Obytný dom je typizovaný s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami, je panelový, má 7 poschodí s bytmi. Celkom 35 bytov vo vchode. Strecha je plochá. Klampiarske konštrukcie sú  úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda  je s povrchovou úpravou so zateplením. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami, podlahy sú terazzové, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik,  okná vo vchode sú hliníkové. Údržba vo vchode je dobrá,  Prístupný je po spevnenej komunikácii, napojený na verejný vodovod, plynovod, kanalizáciu, elektrickú a telekomunikačnú rozvodnú sieť, káblovú televíziu, diaľkové centrálne vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Byty sú prístupné výťahmi a schodiskom.

Jedná sa o byt (garsónku) v osobnom vlastníctve, ktorý sa nachádza na 6 poschodí (najvyššom) obytného domu. Byt je primeraný veku domu s predpokladanou dobrou údržbou. Byt nebol sprístupnený znalcovi.  Kúrenie ústredné diaľkové.

Dispozičné riešenie bytu: 1 x izba, chodba, kúpeľňa s  WC a pivnica. 

Výmera podlahovej plochy bytu je 16,83  m2.   

Spoločnými časťami domu sú:

základy, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie a iné časti domu nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločnými zariadeniami domu sú:

bleskozvody, STA, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, plynové, telekomunikačné a elektrické prípojky a iné spoločné suterénne priestory.

Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu  a spoluvlastníckeho podielu na pozemku je: 1683/671567.

OPIS STAVU

Byt sa nachádza v obytnom dome na Ulici československých parašutistov 9.

Obytný dom je typizovaný s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami, je panelový, má 7 poschodí s bytmi. Celkom 35 bytov vo vchode. Strecha je plochá. Klampiarske konštrukcie sú  úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda  je s povrchovou úpravou so zateplením. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami, podlahy sú terazzové, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik,  okná vo vchode sú hliníkové. Údržba vo vchode je dobrá,  Prístupný je po spevnenej komunikácii, napojený na verejný vodovod, plynovod, kanalizáciu, elektrickú a telekomunikačnú rozvodnú sieť, káblovú televíziu, diaľkové centrálne vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Byty sú prístupné výťahmi a schodiskom.

Jedná sa o byt (garsónku) v osobnom vlastníctve, ktorý sa nachádza na 6 poschodí (najvyššom) obytného domu. Byt je primeraný veku domu s predpokladanou dobrou údržbou. Byt nebol sprístupnený znalcovi.  Kúrenie ústredné diaľkové.

Dispozičné riešenie bytu: 1 x izba, chodba, kúpeľňa s  WC a pivnica. 

Výmera podlahovej plochy bytu je 16,83  m2.   

Spoločnými časťami domu sú:

základy, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie a iné časti domu nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločnými zariadeniami domu sú:

bleskozvody, STA, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, plynové, telekomunikačné a elektrické prípojky a iné spoločné suterénne priestory.

Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu  a spoluvlastníckeho podielu na pozemku je: 1683/671567.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
• Záložné právo podľa § 15 z. 182/93 Z.z. v znení z. 151/98 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov • Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súpis.č. 212 na byt č. 31/6.p., Čsl. parašutistov 9, záložné právo sa zriaďuje podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z.z., Z-15469/2023
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
CARLTON SAVOY COMPLEX Carlton Savoy 2A Zasadačka BRATISLAVA (K10), 1. poschodie Mostová 2, 811 02 Bratislava
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Versteigerung s.r.o.
Jašíkova 13
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk