Dražba rodinného domu, Zubrohlava, okres Námestovo

Vyvolávacia cena 92 400,00 €
Obhliadka 28.06.2017 o 09:00 hod. 17.07.2017 o 13:45 hod.
Konanie dražby 19.07.2017 13:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Zubrohlava, okres Námestovo
Označenie PSO068/17
Stav oznámená
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2152

Námestovo

Námestovo

Zubrohlava

Zubrohlava

 

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                     

 

1070/6

21 - rozost. rod. dom

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1836.

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1836

Námestovo

Námestovo

Zubrohlava

Zubrohlava

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1070/5

Zastavané plochy a nádvoria

849

1070/6

Zastavané plochy a nádvoria

120

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1070/6 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2152.

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla, v obci Zubrohlava, na ul. Nová borovská, postavený na parcele č. 1070/6, evidovaný na liste vlastníctva č. 2152, k.ú. Zubrohlava a pozemky parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 1070/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 849 m2 a parcelné číslo 1070/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine, evidované na liste vlastníctva č. 1836, k.ú. Zubrohlava.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Rodinný dom:

1. Dispozičná charakteristika

Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci, podpivničený s 1. PP, 1. NP a 2. NP. V 1. PP je z dispozičného hľadiska projektovaná chodba, schodisko, kotolňa, práčovňa, dva sklady a garáž. V 1. NP je projektované: závetrie, zádverie, chodba, schodisko, kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa s WC, dve izby a terasa. V 2. NP (podkroví) sú dispozične plánované: chodba, kúpeľňa s WC, tri izby a lodžia. 

2. Technický popis

K dispozícii pre vypracovanie znaleckého posudku z poskytnutého znaleckého posudku sú pôdorysy podlaží rodinného domu overené v stavebnom konaní  s vyznačenými zmenami oproti plánovanému stavu. Boli vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácie:

-V 1. PP bola čelná a bočná obvodová stena rodinného domu zalícovaná, čím sa zväčšila plocha skladu 0.04, tiež bola zrušená priečka medzi garážou 0.03 a kotolňou 0.05,

- v 1. NP bola špajza 1.04 premiestnená na iné miesto, v kúpeľni je zmenené osadenie záchoda,

- v 2. NP (podkroví) je zrušený šatník 2.08 a jedna izba 2.05, čím sa zväčšili izby 2.03 a 2.04.

Technické riešenie:

- Základy - 1. PP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu v skladobnej hrúbke do 30 cm; 1. NP, 1. PK - murované z tehál  v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - 1. PP - keramická dlažba; 1. NP - tvrdé drevo, červený smrek

- Strecha - krovy - 1. PK - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - 1. PK - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. PK - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK -  plánované omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. PP - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. PP, 1. PK - vane; 1. PP, 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky

- Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP, 1. NP, 1. PK - plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP - kovové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 1. PK - veľkoplošné parkety (laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP, 1. NP, 1. PK - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP - sporák na propán-bután; 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - 1. PP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. PP, 1. NP, 1. PK - umývadlo; 1. PP, 1. NP - samostatná sprcha; 1. PK - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; vodovodné batérie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - pákové nerezové; 1. PP - ostatné; 1. NP, 1. PK - pákové nerezové so sprchou; záchod - 1. PP, 1. PK - splachovací bez umývadla; 1. NP - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene

- Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. PP - s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. PP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; 1. NP - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá

- Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP, 1. PK - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický a kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - plastové  potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP, 1. PK - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením

3. Údaje o začatí užívania

Na stavbu rodinného domu bolo vydané Dodatočné stavebné povolenie vydané Obcou Zubrohlava č. j. 07/0186/ZU zo dňa 08.06.2007, rodinný dom sa začal stavať bez právoplatného stavebného povolenia. Rodinný dom doteraz nie je skolaudovaný, ide o rozostavaný rodinný dom. Podľa poskytnutého znaleckého posudku č. 79/2011 sa rodinný dom aj napriek tomu, že nie je skolaudovaný začal užívať v roku 2010. Rok 2010 je v znaleckom posudku uvažovaný ako rok začatia užívania stavby. 

Ide o dlhodobo rozostavanú novostavbu, kde je za začiatok užívania rodinného domu stanovený rok 2010 (rodinný dom sa v roku 2010 začal užívať rodinou stavebníka), životnosť rodinného domu je stanovená odborným odhadom na 100 rokov. opotrebenie je počítané lineárnou metódou. 

4. Zistené nedostatky a závady

V čase ohodnotenia bol dom rozostavaný a obývaný, je potrebné jeho dokončenie.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV č.2152 Poznámky: Z-628/2017 - Oznamenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľ. na dobrovoľnej dražbe v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava - 125/17 ČASŤ C: ŤARCHY: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomašíková 48, Bratislava, IČO 00 151 653 - Zmluva o zriadení záložého práva a Mandátna zmluva č.V 1017/11 na rozost. rod.dom na par. CKN č.1070/6 - 134/11 Z-956/2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekuč. záložného práva na nehnuteľ. v exekuč. konaní č.EX 2854/2015, vedenom súd. exekútorom JUDr. Kamil Líška, Exekútorský úrad Bratislava so sídlom Grösslingová 62, pre opráv. AB 2 B. V., Strawinskylaan 933, Amsterdam, IČO:57279667, zast. AK GOLIAŠOVÁ GABRIELA s.r.o. Teplická 7434/147, Piešťany - 177/16 Z-1966/2016 - Exekučný príkaz na zriadenie exekuč. záložného práva na nehnuteľ. v exekuč. konaní č.EX 1697/16, vedenom súd. exekútorom JUDr. Stacho Chladný, Exekútorský úrad so sídlom Stráž 223, Zvolen pre opráv. ČSOB Poisťovňa, a.s. Bratislava - 423/16 LV č.1836 Poznámky: Z-628/2017 - Oznamenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľ. par. CKN č.1070/5, 1070/6 na dobrovoľnej dražbe v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava - 125/17 ČASŤ C: ŤARCHY: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomašíková 48, Bratislava, IČO 00 151 653 - Zmluva o zriadení záložého práva a Mandátna zmluva č.V 1017/11 na pozemky par. CKN č.1070/5 - zast.pl. o výmere 849 m2 a par. CKN č.1070/6 - zast.pl. o výmere 120m2 - 134/11 Iné údaje: g.p.373/2001 g.p.54/2007 g.p.44525524-79/2009
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk