Dražba rodinného domu, Zemplínska Nová Ves, okres Trebišov

Vyvolávacia cena 130 618,55 €
Obhliadka 30.05.2024 o 11:00 hod. 17.06.2024 o 11:00 hod.
Konanie dražby 25.06.2024 13:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Zemplínska Nová Ves, okres Trebišov
Označenie Zn. 64/2024
Stav oznámená
Kolo 1. kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľností, ktoré sú evidované na Okresnom úrade Trebišov, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1027 katastrálne územie Úpor, obec Zemplínska Nová Ves, okres Trebišov a to:

Pozemky parc. reg. „C“

parc. č. 475/5 – orná pôda o výmere 6780 m2

parc. č. 475/6,  – ostatná plocha o výmere 89 m2

parc. č. 475/7 – ostatná plocha o výmere 28 m2

parc. č. 475/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 188 m2

a

Stavby:

rodinný dom, orient. č: 3, s. č. 238 na pozemku parc. č. 475/8

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané do KN: plot od ulice a od suseda na parc. reg. „C“ č. 475/5, plot od suseda na parc. reg. „C“ č. 475/5, kopaná studňa za domom na parc. reg. „C“ č. 475/5, vonkajšia prípojka vody na parc. reg. „C“ č. 475/5, vodomerná šachta na parc. reg. „C“ č. 475/5, prípojka kanalizácie na parc. reg. „C“ č. 475/5, žumpa na parc. reg. „C“ č. 475/5, prípojka elektro na parc. reg. „C“ č. 475/5, spevnené plocha vo dvore na na parc. reg. „C“ č. 475/5, prístrešok na na parc. reg. „C“ č. 475/5 a pod.

Spoluvlastnícky podiel vo výške: 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby

Keďže predmet dražby nebol znalcovi sprístupnený na obhliadku znalecký posudok, ktorým je ocenený predmet dražby bol vypracovaný aj v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov z dostupných údajov o nehnuteľnosti a to najmä zo Znaleckého posudku č. 223/2020, ktorý vypracoval znalec Ing. Dušan Posypanka, dňa 05.10.2020, z ktorého sú prevzaté prevažne aj nižšie uvedené opisy predmetu dražby a jeho stavu.

Rodinný dom súp. č. 238 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. reg. „C“ č. 475/8 v k. ú. Úpor, obec Zemplínska Nová Ves, okres Trebišov, ul. Záhradná.  Situovaný je na západnom okraji obce v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov v novej lokalite IBV, kde sú iba tri domy, samostatne roztrúsené. Prístup k domom je z verejnej miestnej komunikácie pred domom na jeho východnej strane. (Podľa údajov v znaleckom posudku, ktorým bol ohodnotený predmet dražby sa verejná komunikácia pred domom - Záhradná ulica, ktorá by sa mala nachádzať na obecnej parcele CKN č. 461, sa v skutočnosti nachádza mimo nej v smere na západ a prechádza cez jednotlivé súkromné pozemky, v smere od severu cez parc. reg. „E“ č. 1243/19, 1243/20, 1243/21, 1243/22 až po parcelu reg. „C“ č. 475/5, pričom vlastník predmetu dražby nemá zriadené právo prechodu cez uvedené parcely k svojmu rodinnému domu).

V danej časti obce je možnosť napojenia na verejný rozvod elektro a verejný vodovod, verejná kanalizácia v obci nie je, zemný plyn nie je v dosahu. Podľa predložených dokladov bol rodinný dom daný do užívania v r. 2019, má jedno nadzemné podlažie z časti zapustené do terénu, má zelenú strechu, dom je atypický.

Dispozičné riešenie:

V I. nadzemnom podlaží sa nachádza zádverie, chodba, kuchyňa s jedálňou, technická miestnosť , 5 x izba, 2 x šatník, komora, práčovňa, kúpeľňa s WC.

Predpokladaný technický popis vyhotovenia rodinného domu v čase realizácie znaleckej obhliadky:

1. Nadzemné podlažie

- základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- zvislé nosné konštrukcie - sendvičová konštrukcia (murivo-izolant-murivo, celkový tepelný odpor min. 2,0); deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- strecha - ploché strechy - jednoplášťové s tepelnou izoláciou; krytiny na plochých strechách - z fólií PVC; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok;  - vápenné štukové, zdrsnené, striekaný brizolit

- úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - vane;  - samostatnej sprchy;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové

- podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková);  - umývačka riadu (zabudovaná);  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- vybavenie kúpeľní - vaňa plastová jednoduchá;  - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - splachovací bez umývadla

- ostatné vybavenie - vstavané skrine

- vykurovanie - ústredné vykurovanie  - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá

- vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním;  - kotol ústredného vykurovania

- vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  a azbestocementové potrubie

- vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická;  - bleskozvod; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

- konštrukcie naviac - slnečné kolektory;

Zastavaná plocha I.NP je 187,38 m2.

Znalec hodnotil stavbu ako dobrú, s predpokladom dobrého technického stavu a s riadnou údržbou.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané do KN:

plot od ulice a od suseda na parc. reg. „C“ č. 475/5 – betónový základ okolo stĺpikov bez podmurovky, výplň betónové prefabrikované dosky na betónových stĺpikoch, výška výplne 1,80 m, zriadený okolo roku 2019, v plote sú 2 x vráta a 1 x vrátka z oceľových profilov,

plot od suseda na parc. reg. „C“ č. 475/5 – celková predpokladaná dĺžka 90 m, betónový základ okolo stĺpikov bez podmurovky, výplň strojové pletivo do výšky 1,60 m, zriadený okolo roku 2016,

kopaná studňa za domom na parc. reg. „C“ č. 475/5 – zriadená na začiatku výstavby rodinného domu v r. 2016, z betónových rúr priemeru 1000 mm, predpokladaná hĺbka 8 m,

vonkajšia prípojka vody na parc. reg. „C“ č. 475/5 – z verejného vodovodu do domu, predpokladaná dĺžka 20,70 bm, predpoklad zriadenia r. 2016,

vodomerná šachta na parc. reg. „C“ č. 475/5 – na prípojke vody z verejného vodovodu do domu, celoplastová typová predpoklad zriadenia r. 2016,

prípojka kanalizácie na parc. reg. „C“ č. 475/5 – z domu do žumpy vo dvore, predpoklad PVC DN 150, predpoklad zriadenia r. 2016,

žumpa na parc. reg. „C“ č. 475/5 – predpokladaný obstavaný priestor 12 m3, predpoklad zriadenia r. 2016,

prípojka elektro na parc. reg. „C“ č. 475/5 – z verejného rozvodu do rozvádzača v dome, celková predpokladaná dĺžka 240 bm, predpoklad zriadenia r. 2016,

spevnené plocha vo dvore na na parc. reg. „C“ č. 475/5 – okolo domu, betónová dlažba cca 78 m2, predpoklad zriadenia r. 2019,

prístrešok na na parc. reg. „C“ č. 475/5 – vyhotovený z drevených zvislých stĺpikov s drevenou strešnou konštrukciou, krytina poplastovaný plech, podlaha z keramickej dlažby celkom cca 24 m2 zastavanej plochy, predpoklad zriadenia r. 2016 a pod.

Predpoklad stavu príslušenstva predmetu dražby je technický stav primeraný veku.

Parcela reg. „C“ č. 475/5 – orná pôda o výmere 6.780 m2, je parcela obdĺžnikového tvaru. Nad zadnou časťou parcely šikmo prechádza elektrické vedenie, v čase realizácie znaleckej obhliadky parcela nie je obrobená. Časť parcely o výmere     4110 m2 je územným plánom určená na zastavanie (na zástavbu rodinných domov), časť o výmere 2670 m2 sa nachádza mimo územia na zastavanie. Ostatné pozemky, ktoré sú predmetom dražby sú zastavané rodinným domom, tvoria dvor okolo domu a záhradu za domom.

 

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
V-2603/2020 - Zmluva o zriadení záložného práva č. 667004/Zal/1 zo dňa 22.12.2020 v prospech Československá obchodná banka, a.s., IČO 36854140, Michalská 18, 815 63 Bratislava v podiele 1/1 k nehnuteľnostiam: stavba - rodinný dom súp. č. 238, orient. č. 3 na pozemku registra C KN parc.č. 475/8 a pozemky registra C KN parc.č. 475/5, 475/6, 475/7, 475/8, pod B1) v podiele 1/1 - č.z. 20/21
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
BOUTIQUE HOTEL MARATON, Strojárenská 11 A, 040 01 Košice, salónik "Rondo"
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk