Dražba rodinného domu, Veľké Chyndice, okres Nitra

Vyvolávacia cena 30 000,00 €
Obhliadka 15.06.2024 o 14:00 hod. 29.06.2024 o 14:00 hod.
Konanie dražby 03.07.2024 13:30 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Veľké Chyndice, okres Nitra
Označenie 28OdK/201/2023
Stav oznámená
Kolo 1
PREDMET DRAŽBY

Domová nehnuteľnosť s pozemkom, na ktorom je zriadená spolu s priľahlou záhradou : Okres Nitra, Obec Veľké Chyndice, Katastrálne územie Veľké Chyrany, List vlastníctva číslo 110, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape :

Pozemok - číslo parcely 104/1 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 701m2, umiestnenie pozemku v intraviláne obce,

Pozemok - číslo parcely 104/2 – záhrady o výmere 540 m2, umiestnenie pozemku v intraviláne obce,

Stavba so súpisným číslom 102 na parcele číslo 104/1 Druh stavby : rodinný dom, umiestnenie stavby v intraviláne obce

Podiel úpadcu : Pod B/3 v podiele 1/1

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom - Samostatne stojaci objekt s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia. Vek je určený odhadom na rok výstavby 1940. V lokalite je možnosť napojenia na inžinierske siete okrem verejnej kanalizácie. Vymenená bola strešná krytina, okná, podlahy, kuchynská linka. Ostatné časti sú poškodené. Na 1.np sa nachádza chodba, kuchyňa, a dve izby. Nahliadnutie je možné na fotodokumentáciu v registri úpadcov v konkurze 28OdK/201/2023.

Hospodárska časť – Samostatne stojaci objekt s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia. Vek je určený odhadom na rok výstavby 1940. Na 1.np sa nachádza sklady, komora, maštaľ.

Príslušenstvo – Bočný a zadný plot na pozemku parc.č. 104/1 a 104/2 z betónových základov okolo oceľových stĺpikov, na ktoré je napojená plotová výplň z pletiva, vybudované v roku 1975. Kopaná studňa v hĺbke 10 m o priemere 1000 na parcele č. 104/1, vybudovaná v roku 1935.

Plynová prípojka oceľové potrubie DN25 dĺžky 15 m vedúca vez parc.č. 209/1 a 104/1, vybudovaná v roku 1990.

Prípojka NN z verejnej uličnej siete vzduchom na nástrešák domu na parc.č. 104/1, momentálne odpojená.

Pozemky – Zastavaná plocha a nádvorie, kde je zriadený rodinný dom a aj dvor. Prechádzajú cez pozemok všetky inžinierske siete. Záhrada je zarastená neobrobená.

OPIS STAVU

Rodinný dom je určený na bývanie. Ďalšie využitie si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu bytovej aj hospodárskej časti, pričom hospodárska časť je značne staticky poškodená a nevhodná na ďalšie užívanie. Vyžaduje si rekonštrukciu. Je bez fungujúcej kanalizácie a žumpy. Záhrada za domom je neudržiavaná. Väčšia časť uličného oplotenia je na parcele č. 209/1, ktorá nie je vo vlastníctve dlžníka a teda ani predmetom dražby.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Poznámky k menu dlžníka : Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 43/2017-4 predajom nehnut. so zákazom previesť na inú osobu alebo zaťažiť nehnut. registra "C" parc.č.104/1, 104/2, dom s.č.104/1 (EÚ Rožňava - JUDr. Róbert Tutko, PhD.) v prospech oprávneného INVEST TRADE, spol. s r.o., Cyrila a Metoda 105/2, 048 01 Rožňava (IČO: 36589136) podľa P 202/19 - 77/19 Exekučný príkaz EX 43/2017-6 na vykonanie exekúcie predajom nehnut. registra "C" parc.č.104/1, 104/2, dom s.č.102 na C KN parc.č.104/1 v podiele 1/1 (EÚ Rožňava - JUDr. Róbert Tutko, PhD.) v prospech oprávneného INVEST TRADE, spol. s r.o., Cyrila a Metoda 105/2, 048 01 Rožňava (IČO: 36589136), podľa P 234/22 - 7/22 Uznesením Okresného súdu v Nitre zo dňa 09.10.2023, č.k.28OdK/201/2023, bol vyhlásený konkurz na nehnuteľnosti registra C KN parc.č.104/1, 104/2 a stavbu - rodinný dom súp.č.102 na parc.č.104/1 dlžníka Jozef Dráb, nar.22.05.1979, bytom Veľké Chyndice 102, 951 54 Veľké Chyndice (správca JUDr.Jozef Majorán), podľa P 937/23 - 63/23 Ťarchy : Exekučný príkaz EX 845/12-45 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na CKN parc.č. 104/1, 104/2 a dom s.č. 102 na parc.č. 104/1 (EÚ Vráble, JUDr. Milan Strieška) v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislava (IČO: 31335004) podľa Z 4709/12. -25/12 Exekučný príkaz 313EX 1511/22(pôv.189EX 171/20) na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. registra "C" parc.č. 104/1, 104/2, dom s.č.102 na C KN parc.č.104/1 (EÚ Bratislava - JUDr. Krutý, pôv.EÚ Nitra - JUDr. Beatrix Vargová) v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, Bratislava - Petržalka (IČO: 35 937 874), podľa Z 3895/20 - 23/20, Z 2736/22 - 11/22 Exekučný príkaz 313EX 901/22 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. Registra "C" parc.č. 104/1, 104/2, dom s.č.102 na C KN parc.č.104/1 (EÚ Bratislava - JUDr. Rudolf Krutý PhD.) v prospech oprávneného Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina (IČO: 31575951), podľa Z 3256/2022 -17/22 Exekučný príkaz 313EX 1599/22 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut. Registra "C" parc.č. 104/1, 104/2, dom súp.č.102 na C KN parc.č.104/1 (EÚ Bratislava - JUDr. Rudolf Krutý PhD.) v prospech oprávneného Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01001 Žilina, IČO: 31575951 podľa Z 6046/23 -47/23 Exekučný príkaz 313EX 3358/22 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti registra "C" parcely číslo 104/1, 104/2, dom súpisné číslo 102 na C KN parcele číslo 104/1 (EÚ Bratislava - JUDr. Rudolf Krutý PhD.) v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta 2, Bratislava (IČO: 35 937 874), podľa Z 6297/23, -52/23 Exekučný príkaz 313EX 1243/22 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti registra "C" parcely číslo 104/1, 104/2, dom súpisné číslo 102 na C KN parcele číslo 104/1 (EÚ Bratislava - JUDr. Rudolf Krutý PhD.) v prospech oprávneného SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava (IČO: 36807702), podľa Z 6298/23, -53/23 Podľa § 167f ZKR - Exekučné konania a obdobné vykonávacie konania, na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich trov, vydá oprávnenému. Exekučné záložné právo k dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Miriam Halabukovej, Vojenská 17, 93401 Levice
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
JUDr. Jozef Majorán - správca konkurznej podstaty
Ľudovíta Štúra 3
Levice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk