Dražba rodinného domu, Tvrdošín, okres Tvrdošín

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 09.11.2016 o 11:30 hod. 10.11.2016 o 11:30 hod.
Konanie dražby 24.11.2016 10:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Tvrdošín, okres Tvrdošín
Označenie 150339
Stav výsledok
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Tvrdošín, obci Vitanová, katastrálne územie Vitanová, evidované Okresným úradom Tvrdošín - katastrálny odbor  na LV č. 2695 ako:

 

- stavba – rozostavaný rodinný dom bez súpis. č., ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 605/2 v podiele 1/1,

 

- pozemok – parcela C-KN parc. č. 605/1 o výmere 465 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, v podiele 1/1,

 

- pozemok – parcela C-KN parc. č. 605/2 o výmere 115 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,

 

- pozemok – parcela C-KN parc. č. 605/3 o výmere 222 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, v podiele 1/1.

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Hodnotený objekt sa nachádza mimo uličnej zástavby radovo stojacich rodinných domov v obci Vitanová. Ku objektu je nutné vojsť cez dvor RD s príslušenstvom ktoré v rade domov je na KNC parc.č.604. Dopravné spojenie s okresným mestom Tvrdošín 15km a tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti, Kraj do Žiliny je najbližšia trasa 107km , vybavenosť na úrovni krajského mesta a zvýšeného počtu pracovných príležitostí je horšia, do 2,0 hod. jazdy autom. V danej lokalite je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu a el. energie a kanalizáciu. Okolitú zástavbu tvoria výlučne objekty na bývanie a záhrady bez negatívnych vplyvov na okolie.

OPIS STAVU

Rodinný dom: Rozostavaný rodinný dom na KNC parc.č.605/2 k.ú.Vitanová

POPIS STAVBY

Umiestnenie stavby:

Trojpodlažný samostatný dom-na miernom svahu do 5% ku ceste vzadu vo dvore cca 45m od cesty.

Dispozičné riešenie:

rodinný dom s 3xNP. Murovaný z iných materiálov skladobne 300mm, dispozične je v 1NP dielňa, kotolňa, práčovňa, sklad, kuchyňa s 2xizbou a schodisko vnútorné. V 2.NP je 3x izba s kúpelňou a WC, hala so schodiskom a v 3.NP je 3x obytná izba, 1x balkon. Dom je napojený na vodovod.

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - 1. NP, 2. NP - cementový poter

- Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP - vane; 1. NP, 2. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP - WC min. do výšky 1 m

- Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP, 1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP, 1. PK - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP, 1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo oceľové smaltované; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP, 2. NP - umývadlo; 2. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; 2. NP, 1. PK - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)

- Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové a azbestocementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP, 1. PK - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP, 2. NP, 1. PK - s automatickým istením.

TECHNICKÝ STAV

Stavba rodinného domu bola začatá podľa vyhlásenia otca majiteľa už v roku 1975, nakoľko v dodatočnom stavebnom povolení z roku 2007 sa konštatuje už 15 rokov výstavby, beriem, že stavba má vzhľadom na dĺžku rozostavania opotrebenie, sú škody pri prerušenej výstavbe od kún v podkroví na oteplení, čiže od roku 1992. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov škvárobetonu a betónu, je podľa účastníkov vymenená strecha za plechovú (pôvodné AZC šablóny), údržba je viď foto priemerná s rekonštrukciou prvkov krátkodobej životnosti, okná sú plastové. Životnosť je stanovená odborne ako murované domy s ohľadom na technický stav nedokončenosti na 90 rokov.

 

Vonkajšia úprava: vodovod

Prípojka vody plast DN25 zo šachty na KNC parc.č.604, z roku 1990 väčšina na KNC p. č.605/1 odborne stanovená životnosť 50 rokov.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
V 265/2012-Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava - Zmluva o zriadení záložného práva č.Z 614817-12 na rozostavaný rodinný dom stavaný na pozemku parc. č. 605/2 a na pozemky KN-C parc.č.605/1, trvalé trávne porasty o výmere 465 m2, KN-C parc.č.605/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2 a KN-C parc.č.605/3, trvalé trávne porasty o výmere 222 m2 - 62/12 Z 164/2013 EX 3852/2012-24-Súdny exekútor JUDr. Martin Rišian-Exekútorský úrad Žilina-Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti rozostavaný rodinný dom stavaný na pozemku parc. č. 605/2 a na pozemky KN-C parc.č.605/1, trvalé trávne porasty o výmere 465 m2, KN-C parc.č.605/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2 a KN-C parc.č.605/3, trvalé trávne porasty o výmere 222 m2, zo dňa 31. 01. 2013-10/13 Z 555/2013 - EX 56/13-36, Súdny exekútor JUDr.Patrícius Baďura, Exekútorský úrad Bratislava, so sídlom Viedenská cesta 5, P.O.BOX 226, 852 51 Bratislava -Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti rozostavaný rodinný dom stavaný na pozemku KN-C parc.č.605/2 a na pozemky KN-C parc.č.605/1, trvalé trávne porasty o výmere 465 m2, KN-C parc.č.605/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2 a KN-C parc.č.605/3, trvalé trávne porasty o výmere 222 m2, zo dňa 26. 04.2013 - 42/13 Z 685/2013-JUDr.Miloš Kabáč, súdny exekútor, Exekútorský úrad Považská Bystrica so sídlom Mládežnícka 325/23 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie EX 3/2012-17 zriadením exekučného záložného práva na rozostavaný rodinný dom stavaný na pozemku KN-C parc.č.605/2 a na pozemky KN-C parc.č.605/1, trvalé trávne porasty o výmere 465 m2, KN-C parc.č.605/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2 a KN-C parc.č.605/3, trvalé trávne porasty o výmere 222 m2 - 51/13 Z 852/2014- Mgr.Vladimír Cipár, súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava, Vazovova 9 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie EX 911/2014-17 zriadením exekučného záložného práva na rozostavaný rodinný dom postavený na pozemku KN-C parc.č.605/2 a na pozemky KN-C parc.č.605/1, trvalé trávne porasty o výmere 465 m2, KN-C parc.č.605/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2 a KN-C parc.č.605/3, trvalé trávne porasty o výmere 222 m2 - 207/14 Iné údaje: GP: 79/2006 Poznámka: P 27/2013 EX 3852/2012-23-Súdny exekútor JUDr. Martin Rišian-Exekútorský úrad ŽilinaUpovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti rozostavaný rodinný dom stavaný na pozemku parc. č. 605/2 a na pozemky KN-C parc.č.605/1, trvalé trávne porasty o výmere 465 m2, KN-C parc.č.605/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2 a KN-C parc.č.605/3, trvalé trávne porasty o výmere 222 m2, zo dňa 31. 01. 2013-10/13 Poznámka: P 178/2015-Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 BratislavaOznámenie o začatí realizácie záložného práva - naša značka: 150339, na nehnuteľnosti rozostavaný rodinný dom postavený na pozemku KN-C parc.č.605/2 a na pozemky KN-C parc.č.605/1, trvalé trávne porasty o výmere 465 m2, KN-C parc.č.605/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2 a KN-C parc.č.605/3, trvalé trávne porasty o výmere 222 m2, zo dňa 27. 11. 2015-424/15
ODHAD CENY
19.400,00 €
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Martin
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražby a aukcie, s. r. o.
Jilemnického 4012/30
Martin

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk