Dražba rodinného domu, Tvrdošín, okres Tvrdošín

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 21.07.2016 o 11:30 hod. 20.07.2016 o 11:30 hod.
Konanie dražby 01.08.2016 13:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Tvrdošín, okres Tvrdošín
Označenie 150049
Stav výsledok
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Tvrdošín, obci Trstená, katastrálne územie Trstená, Okresný úrad Tvrdošín- Katastrálny odbor na LV č. 1128 ako:

  •                stavba – rodinný dom súp. č. 1049 na ulici I. Olbrachta, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc. č. 15031/27 v podiele 1/1
  •                pozemok C-KN parc. č. 15031/27 o výmere 120 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1
  •                pozemok C-KN parc. č. 9684/14 o výmere 530 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Dom sa nachádza na ul. I. Olbrachta č. 52 v meste Trstená, okres Tvrdošín, v zástavbe rodinných domov štandardného vybavenia. Dom je prístupný po spevnenej miestnej komunikácii, terén je mierny JZ svah. Jedná sa o okrajovú obytnú časť mesta, v danej lokalite je možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, úzke centrum obce je vzdialené cca. 1 km, okresné mesto je vzdialené cca. 6,50, doprava je autobusová a vlak. Dom je priemerne udržiavaný, vyžaduje opravu, zmena v zástavbe bez zmeny. Možnosť rozšírenia do trojnásobku súčasnej zástavby. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality - lesy do 1 km, vodná nádrž Orava do 4 km. V meste je základná občianska vybavenosť.

OPIS STAVU

Rodinný dom súp.č. 1049 na parc.č. 15031/27 v k.ú. Trstená

Rodinný dom je samostatne stojaci, má dve nadzemné podlažia a v povalovom priestore je podkrovné podlažie. Dom pozostáva z pôvodnej časti z r. 1986 a prístavby v I.NP a podkrovného podlažia z r. 1996. Dispozičné riešenie podlaží je uvedené v prílohe posudku. Dom charakterizujem ako budovu na bývanie – rodinný dom, v čase obhliadky bol trvalo obývaný. Napojený je na verejné rozvody vody, elektrickej energie, plyn a verejnú kanalizáciu. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, obvodové nosné murivo je z kvádry hr. do 40 cm, vonkajšie fasády sú brizolitové, deliace konštrukcie sú murované tehlové, stropy sú železobetónové s rovným podhľadom, v podkroví drevené trámové s viditeľnými trámami, krov je sedlového tvaru, krytina je z azbestocementových šablón na latách, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky stien a stropov sú hladké vápenné. Schodisko s drevenou nástupnicou, do podkrovia bez nástupníc, len nosná kovová konštrukcia. Okná sú drevené zdvojené s hliníkovými žalúziami, v kúpeľni a v izbe s loggiou plastové, dvere drevené plné hladké alebo presklené, garážové vráta drevené otváravé. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevená dlažba alebo PVC, v ostatných je keramická dlažba a cementový poter. Vykurovanie domu ústredné, kotlom na tuhé palivo, radiátory sú oceľové. Ohrev TÚV je elektrickým zásobníkovým ohrievačom. V dome sú rozvody studenej a teplej vody, elektroinštalácia je svetelná aj motorická s poistkovými automatmi. Kanalizácia je plastová, odvedená do verejnej kanalizácie. Vnútorné vybavenie v I.NP je samostatná sprcha s keramickým obkladom, splachovací záchod s keramickým umývadlom a keramickým obkladom stien, vodovodné batérie sú kohútové, v kotolni je kotol na tuhé palivo, el. zásobníkový ohrievač vody, v izbe je kozub s otvoreným ohniskom. V II.NP sa v kuchyni nachádza kuchynská linka s nerezovým drezovým umývadlom, kohútovou batériou, elektrický sporák s rúrou, keramický obklad stien, v kúpeľni je rohová plastová vaňa s keramickým obkladom, keramické umývadlo, nerezové pákové batérie, splachovací záchod, keramický obklad stien - nedokončený. V I.NP je z jednej izby prístup na loggiu.

Pri miestnej obhliadke nebolo zistené poškodenie prvkov dlhodobej životnosti, dom v čase obhliadky bol trvalo obývaný, je priemerne udržiavaný, vyžaduje dokončenie vonkajších omietok prístavby, obklady v kúpeľni a výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. Vzhľadom na vek, stavebno-technický stav zistený pri miestnej obhliadke je vo výpočte uvažované so životnosťou 90 rokov.

 

Plot

Plot má základy a podmurovku z monolitického betónu, výplň je z oceľových profilov, v plote sú osadené kovové plotové vrátka.

 

Vodovodná prípojka

Jedná sa o napojenie na verejný rozvod vody z ulice.

 

Kanalizačná prípojka

Jedná sa o napojenie splaškovej kanalizácie z RD na verejný rozvod v ulici.

 

Plynová prípojka

Jedná sa o napojenie RD na rozvod plynu z ulice.

 

Elektrická prípojka

Jedná sa o zemné napojenie RD na verejný rozvod NN elektrickej energie z ulice.

 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
V 839/2003-Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava-Záložná zmluva na rodinný dom s.č.1049 postavený na pozemku KN parc.č.15031/27 vrátane všetkých častí a príslušenstva a pozemky KN-C parc.č.9684/14, zast.pl. o výmere 530 m2, KN-C parc.č.15031/26, zast.pl. o výmere 90 m2, KN-C parc.č.15031/27, zast.pl. o výmere 120 m2 - 319/03, 136/13 Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO:00 151 653 V 263/06 na rodinný dom s.č.1049 postavený na pozemku KN parc.č.15031/27 vrátane všetkých častí a príslušenstva a pozemky KN-C parc.č.9684/14, zast.pl. o výmere 530 m2, KN-C parc.č.15031/26, zast.pl. o výmere 90 m2, KN-C parc.č.15031/27, zast.pl. o výmere 120 m2 - 234/06, 136/13, P 47/2015 zo dňa 27.03.2015- Zmena záložného veriteľa na CEE COLLECT Slovakia s.r.o., so sídlom Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO:45 882 053 na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č.0032/2015/CE na rodinný dom s.č.1049 postavený na pozemku KN-C parc.č.15031/27 vrátane všetkých častí a príslušenstva a pozemky KN-C parc.č.9684/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 530 m2 a KN-C parc.č.15031/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2 - 1618/15 Z-815/2011, EX-529/2011-12-Súdny exekútor JUDr. Marko Rus, Exekútorský úrad Revúca-Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti rodinný dom s.č.1049 postavený na pozemku KN parc.č.15031/27 vrátane všetkých častí a príslušenstva a pozemky KN-C parc.č.9684/14, zast.pl. o výmere 530 m2, KN-C parc.č.15031/27, zast.pl. o výmere 120 m2 - 572/11, 136/13, Z 290/2013- odťaženie KN-C parc.č.15031/26, zast.pl. o výmere 90 m2 - 136/13 Z 1040/2012 - Daňový úrad, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica - Rozhodnutie č.9600501/5/2355854/2012/LašZ na zriadenie daňového záložného práva na nehnuteľnosti rodinný dom s.č.1049 postavený na pozemku KN parc.č.15031/27 vrátane všetkých častí a príslušenstva a pozemky KN-C parc.č.9684/14, zast.pl. o výmere 530 m2, KN-C parc.č.15031/26, zast.pl. o výmere 90 m2, KN-C parc.č.15031/27, zast.pl. o výmere 120 m2 - 695/12, 136/13 Z 180/2013 - Súdny exekútor JUDr.Dušan Cirbes, Exekútorský úrad Rimavská Sobota, Svätoplukova 36 - Exekučný príkaz EX 2770/12-ZT na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti rodinný dom s.č.1049 postavený na pozemku KN parc.č.15031/27 vrátane všetkých častí a príslušenstva a pozemky KN-C parc.č.9684/14, zast.pl. o výmere 530 m2, KN-C parc.č.15031/26, zast.pl. o výmere 90 m2, KN-C parc.č.15031/27, zast.pl. o výmere 120 m2 - 91/13, 136/13 Z 942/2013 - Daňový úrad, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica - Rozhodnutie č.9600503/5/3312324/2013/LaZu na zriadenie daňového záložného práva na nehnuteľnosti rodinný dom s.č.1049 postavený na pozemku KN parc.č.15031/27 a pozemky KN-C parc.č.9684/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 530 m2, KN-C parc.č.15031/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2, KN-C parc.č.15031/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2 - 435/13 Z 943/2013 - Daňový úrad, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica - Rozhodnutie č.9600503/5/3312533/2013/LaZu na zriadenie daňového záložného práva na nehnuteľnosti rodinný dom s.č.1049 postavený na pozemku KN-C parc.č.15031/27 a pozemky KN-C parc.č.9684/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 530 m2, KN-C parc.č.15031/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2, KN-C parc.č.15031/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2 - 436/13 Z 752/2014 zo dňa 07.07.2014 - Súdny exekútor JUDr.Jozef Ďurica, Exekútorský úrad Zvolen, Borovianska 17 - Exekučný príkaz EX 789/11-36 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti rodinný dom s.č.1049 postavený na pozemku KN-C parc.č.15031/27 a pozemky KN-C parc.č.9684/14, zast.pl. o výmere 530 m2, KN-C parc.č.15031/27, zast.pl. o výmere 120 m2 - 350/14, 515/14 Z 822/2014, EX 2895/2013 - Súdny exekútor Mgr. Jozef Deák, Exekútorský úrad Banská Bystrica- Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti rodinný dom s.č.1049 postavený na pozemku KN-C parc.č.15031/27 a pozemky KN-C parc.č.9684/14, zast.pl. o výmere 530 m2, KN-C parc.č.15031/26, zast.pl. o výmere 90 m2, KN-C parc.č.15031/27, zast.pl. o výmere 120 m2, zo dňa 22. 07. 2014-433/14 Súdna exekútorka JUDr. Anetta Demešová, Vráble-Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Z-824/14, EX 2614/14 zo dňa 16.07.2014 na rodinný dom s.č.1049 postavený na pozemku KN-C parc.č.15031/27 a pozemky KN-C parc.č.9684/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 530 m2, KN-C parc.č.15031/26, zastavané plochy o výmere 90 m2, KN-C parc.č.15031/27, zastavané plochy o výmere 120 m2-434/14 Poznámka: Súdny exekútor JUDr. Peter Krištofík Mucha, Exekútorský úrad so sídlom Martin, E.B.Lukáča 2 - Upovedomenie o začatí exekúcie č.P2 195/2007, EX 340/2007 zriadením exekučného záložného práva na rodinný dom s.č.1049 postavený na pozemku KN parc.č.15031/27 vrátane všetkých častí a príslušenstva a pozemky KN-C parc.č.9684/14, zast.pl. o výmere 530 m2, KN-C parc.č.15031/26, zast.pl. o výmere 90 m2, KN-C parc.č.15031/27, zast.pl. o výmere 120 m2, oprávneného Sociálna poisťovna, pobočka Dolný Kubín - 395/07, 136/13 Poznámka: P 47/2015 zo dňa 27.03.2015 - CEE COLLECT Slovakia s.r.o., so sídlom Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO:45 882 053 - Oznámenie o pokračovaní v realizácii záložného práva na rodinný dom s.č.1049 postavený na KN-C parc.č.15031/27, vrátane všetkých častí a príslušenstva a pozemky KN-C parc.č.9684/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 530 m2 a KN-C parc.č.15031/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2 - 1618/15 Iné údaje: P 16/2011 - Dražobná spoločnosť, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na rodinný dom s.č.1049 postavený na pozemku KN parc.č.15031/27 vrátane všetkých častí a príslušenstva a pozemky KN-C parc.č.9684/14, zast.pl. o výmere 530 m2, KN-C parc.č.15031/26, zast.pl. o výmere 90 m2, KN-C parc.č.15031/27, zast.pl. o výmere 120 m2, v zastúpení záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava - 234/11, 136/13
ODHAD CENY
41.700,00 €
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Martin
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražby a aukcie, s. r. o.
Jilemnického 4012/30
Martin

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk