Dražba rodinného domu, Tvrdošín, okres Tvrdošín

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 24.06.2016 o 15:00 hod. 08.06.2016 o 15:00 hod.
Konanie dražby 27.06.2016 00:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Tvrdošín, okres Tvrdošín
Označenie pso 047/13
Stav zmarená
Kolo
PREDMET DRAŽBY

súbor vecí vedený Okresným úradom Tvrdošín, okres Tvrdošín, obec VITANOVÁ, katastrálne územie Vitanová, evidovaný na liste vlastníctva č. 81 ako: stavba: rodinný dom súpisné č. 350, postavený na parcele č. 238/2, pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako: parcelné č. 238/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2 a parcelné č. 238/3, druh pozemku záhrady o výmere 183 m2.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom súp.č. 350, Vitanová.

Rodinný dom stojí na pozemku par.č. 238/2 v k.ú Vitanová v uličnej zástavbe rodinných domov ako krajný. Dom je murovaný s dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím. Napojený je na elektrickú energiu, verejnú vodovod a plyn. Kanalizácia je napojená na žumpu. Prístup je zo spevnenej miestnej komunikácie. Stavba je užívaná na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného Obcou Vitanová dňa 22.12.2003.

Dispozičné riešenie: V prvom nadzemnom podlaží (1.NP) je veranda , chodba, schodište, kuchyňa, kúpeľňa, WC, kotolňa, garáž , izba. V druhom nadzemnom podlaží (2.NP) je chodba, schodište, kúpeľňa, WC a štyri izby. V podkroví (1.PK) je chodba kúpeľňa, WC, kuchyňa a tri izby.

Technické riešenie: Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, 2. NP, 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. NP - , keramická dlažba; 2. NP - cementový poter. Strecha - krovy - 1. NP - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - 1. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP, 1. PK - vápenné a vápenno-cementové hladké. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP, 1. PK - WC min. do výšky 1 m; 1. NP, 1. PK - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 2. NP, 1. PK - vane. Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP, 1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 2. NP, 1. PK - plastové s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 2. NP - kovové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - keramické dlažby; 2. NP, 1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP, 1. PK - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP, 1. PK - plynový s elektrickou rúrou ; 1. NP - drezové umývadlo nerezové 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky); 1. PK - odsávač pár. Vybavenie kúpeľní - 2. NP, 1. PK - vaňa oceľová smaltovaná; 2. NP, 1. PK - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - pákové nerezové; 2. NP, 1. PK - pákové nerezové so sprchou; záchod - 1. NP, 2. NP, 1. PK - splachovací s umývadlom. Ostatné vybavenie - vráta garážové - 1. NP - oceľové. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na plyn, 1. NP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody - 1. NP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 2. NP, 1. PK - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP, 1. PK - plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP, 1. PK - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - 1. NP, 1. PK - rozvod zemného plynu.

Prípojka vody z PE DN 25 mm je vedená po par.č. 238/2 v dĺžke 4,0 m. Užívaná je od roku 2003. Predpokladaná životnosť - 50 rokov. Vodomerná šachta stojí na par.č. 238/2 pred rodinným domom. Vybudovaná bola v roku 2003. Predpokladaná životnosť - 50 rokov. Prípojka kanalizácie z plastového potrubia DN 150 mm je vedená po par. č. 238/2 v dĺžke 4,0 m. Kanalizácia je napojená na žumpu. Vybudovaná bola v roku 2003. Predpokladaná životnosť - 50 rokov. Žumpa o objeme 6,0,0 m3 stojí na par.č. 238/2. Užívaná je od roku 2003. Predpokladaná životnosť - 50 rokov. Prípojka plynu z oceľového potrubia PE DN 25 mm je vedená po par.č. 238/2 v dĺžke 4, m. Užívaná je od roku 2003. Predpokladaná životnosť - 50 rokov.

Pozemky ležia v zastavanom území obce Vitanová mimo centra obce Obec má podľa internetovej stránky 1244 obyvateľov. Od okresného mesta Tvrdošín je vzdialená 15 km, od mesta Trstená je vzdialené 11 km. V obci je obchodná vybavenosť služby, základná škola s materskou školou , pošta ,penzióny, rekreačné chaty. Na par.č. 238/2 stojí rodinný dom súp.č. 350 , parcela č. 238/2 je pozemok za domom. dostupnosť do centra obce a k zastávke autobusu je cca 5 minút cesty peši. Z hľadiska polohy v obci ide o obytnú polohu. V mieste je rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu a plynu. Pozemky sú v rovinatom teréne.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
ODHAD CENY
Číslo znaleckého posudku: 113/2016 Meno znalca: Pilka Marián, Ing. Dátum vyhotovenia: 8. 4. 2016 Všeobecná cena odhadu: 60 200,00 EUR
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk