Dražba rodinného domu, Turzovka, okres Čadca

Vyvolávacia cena 70 800,00 €
Obhliadka 31.07.2017 o 11:00 hod. 01.08.2017 o 11:00 hod.
Konanie dražby 14.08.2017 10:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Turzovka, okres Čadca
Označenie 170038
Stav oznámená
Kolo prvá
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Čadca, obci Turzovka, katastrálne územie Turzovka, Okresný úrad Čadca - katastrálny odbor na LV č. 3103 ako:

 

-          stavba – rodinný dom čs. 252, č.( 6252), ktorý je postavený na pozemku parcele C-KN parc. č. 1282 v podiele 1/1,

 

-          pozemok – parcela C-KN parc. č. 1282 o výmere 401 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1.

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Dom sa nachádza na ul. Stará cesta 2 v JZ obytnej časti Vyšný Koniec mesta Turzovka, okres Čadca. Dom je prístupný po spevnenej miestnej komunikácii, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS v meste je základná občianska vybavenosť, doprava je autobus a vlak, úzke centrum mesta je vzdialené cca. 2 km, centrum okresného mesta je vzdialené cca. 16 km. Dom je štandardne vybavený, udržiavaný, vyžaduje dokončenie niektorých konštrukčných prvkov, orientácia obytných miestností je prevažne na JV stranu. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality do 1 km.

 

OPIS STAVU

Rodinný dom súp. č. 252 (6252) na parc. č. 1282 v k. ú. Turzovka

Rodinný dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a jedno podkrovné podlažie. Dom bol podľa vyjadrenia manželky vlastníka daný do užívania v r. 1950, podkrovné podlažie, vrátene krovu je z r. 2008, dom pozostáva z jednej bytovej jednotky, dispozičné riešenie je zakreslené v prílohe posudku. Napojený je napojený na verejné rozvody vody, elektriny, plynu a kanalizácie.

Technické riešenie: - Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 1. PK – prevažne murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, drevené);

Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 1. NP, 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové; - Schodisko - 1. PP - cementový poter; 1. NP - tvrdé drevo; 1. PK – stropné sťahovacie; - Strecha - krovy - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu úplné strechy; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, v časti nedokončené; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; vane; kuchyne pri linke; - Výplne otvorov - dvere hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP - jednoduché drevené; 1. NP, 1. PK – plastové; - Podlahy - podlahy obytných miestností veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP, 1. PK - cementový poter; 1. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák plynový, samostatne zabudovaná elektrická rúra; sporák na tuhé palivo; odsávač pár; drezové umývadlo nerezové; kuchynská linka murovaná; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na plyn; - Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z plastového potrubia len studenej vody; 1. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP s automatickým istením; - Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod zemného plynu.

Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe dom je trvalo obývaný, vyžaduje dokončenie vonkajších fasád, ostatných klampiarskych konštrukcií, poškodenosť prvkov dlhodobej životnosti nebola zistená. Vzhľadom na vek domu a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 100 rokov.

 

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ

Garáž na parc. č. 1282

Garáž je postavená na parc .č. 1282 zo severnej strany RD, je jednopodlažná, bez podpivničenia so sedlovou strechou s možnosťou stavebného využitia povalového priestoru, postavená v r. 2003, dispozične pozostáva z jednej miestnosti, užívaná ako garáž pre jedno osobné motorové vozidlo a domáca dielňa.

Technické riešenie:- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy; - Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu hrúbky nad 15 do 30 cm - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu; - Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky); - Úpravy vonkajších povrchov – na báze umelých látok – v časti nedokončené; - Úpravy vnútorných povrchov – hladká omietka – v povalovom priestore nedokončené; - Výplne otvorov - dvere - hladké plné, vráta kovový rám výplň z profilovaného plechu ; okná - jednoduché drevené - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty.

Stavba je v dobrom stave, vyžaduje dokončenie vonkajších a vnútorných omietok, ostatné klampiarske konštrukcie, uvažovaná životnosť je 80 rokov.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Drobná stavba - Altánok na parc.č. 1282

Altánok vznikol uzatvorením voľného priestoru medzi RD a garážou, pozostáva z jednej miestnosti, vybudovaný v r. 2015.

Technické riešenie: - Zvislé nosné konštrukcie – z dvoch strán drevené; Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu; - Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu - Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou, - Úpravy vnútorných povrchov v prevažnej časti drevený obklad - napustenie impregnáciou; - Výplne otvorov - dvere – jednoduché drevené presklené polykarbonátom.

- Podlahy - betónová dlažba, - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty.

Stavba je v dobrom stave, uvažovaná životnosť je 80 rokov.

 

 

 

 

Plot od ulice

Plot ohraničuje dvor a predzáhradku na parc. č. 1282 a 1283 od ulice, základy a podmurovka sú betónové, výplň je z rámového pletiva, v plte sú jedny plotové kovové vráta a jedny vrátka.

 

Plot v záhrade

Plot ohraničuje parc.č. 1283 zo severnej a východnej strany, základy sú betónové pod oceľovými stĺpikmi, výplň je zo strojového pletiva, v plote sú osadené jedny kovové plotové vrátka.

 

Studňa

Jedná sa o kopanú studňu v predzáhradke na parc.č. 1283.

 

Vodovodná prípojka

Jedná sa o napojenie RD na verejný rozvod vody z ulice, prípojka prechádza predzáhradkou na parc.č. 1283.

 

Kanalizačná prípojka

Jedná sa o napojenie RD na verejnú kanalizáciu, prípojka prechádza cez parc.č. 1282 a 1283 zo SZ strany RD.

 

Plynová prípojka

Jedná sa o napojenie RD na verejný rozvod plynu z ulice, prípojka prechádza predzáhradkou na parc.č. 1283.

 

Elektrická prípojka

Jedná sa o zemné napojenie RD na verejný rozvod elektriny z ulice, prípojka prechádza predzáhradkou na parc.č. 1283.

 

Spevnené plochy betónové

Spevnená plocha je z betónových panelov, tvorí prístupový chodník na parc.č. 1282 od ulice k RD.

 

Spevnené plochy dláždené

Spevnené plochy sú z betónovej zámkovej dlažby, tvoria vjazd od ulice, do garáže a ostatnú spevnenú plochu na parc.č 1282 pri RD.

 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Navrhovateľom dražby je JUDr. Tatiana Šumichrastová – správca konkurznej podstaty, so sídlom: Jesenského 29, 036 01 Martin, IČO : 36 142 328
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražby a aukcie, s. r. o.
Jilemnického 4012/30
Martin

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk