Dražba rodinného domu, Teplička nad Váhom, okres Žilina

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 24.01.2023 o 11:30 hod. 05.01.2023 o 11:30 hod.
Konanie dražby 26.01.2023 14:49 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Teplička nad Váhom, okres Žilina
Označenie 001/2023
Stav výsledok
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Žilina, obec: Teplička nad Váhom, katastrálne územie: Teplička nad Váhom, zapísané v evidencii Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4022, a to konkrétne:

  • rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2768/43 o výmere 487 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2768/43 o výmere 487 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 2768/90 o výmere 667 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).
OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rozostavaný rodinný dom, kat. územie Teplička nad Váhom

Predmet dražby je rozostavaný rodinný dom nachádzajúci sa v zastavanej časti obce. Dom má jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Začiatok užívania domu uvažujeme v roku 2021.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. NP: garáž, dve dielne, kotolňa a práčovňa. V ľavej časti domu je kuchyňa a jedáleň, obývacia izba, prekrytá terasa, chodba, WC, šatník, hosťovská časť a pracovňa.

Zastavaná plocha 1.NP je 487,06 m2.

 

Podkrovie: tri izby, šatník, chodba a kúpeľňa.

Zastavaná plocha podkrovia je 180,49 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Dom je vybudovaný z drevených stĺpikov a hranolov, medzi ktorými sa nachádza tepelná izolácia z minerálnej vlny z vonkajšej strany a strop je OSB doska. Vnútorné úpravy povrchov stien sú len čiastočné. Chýbajú všetky keramické obklady. Vonkajšie zateplenie je tiež len čiastočné, fasáda nie je. Schody majú len nosnú časť, chýbajú stupne. Strecha je kompletná so strešnou krytinou. Na prízemí je čiastočne ukončená kuchyňa a kúpeľňa. Základová doska je z monolitickej základovej dosky o hrúbke 200 mm, uložená na základových pásoch z prostého betónu. Obvodové steny tvorí samostatný sendvičový plášť hrúbky 340 mm, ktorý je čiastočne zateplený. Fasádna omietka je navrhnutá z omietky na báze plastov, prípadne z keramickej lícovej tehly hr. 30 mm. Vnútorné omietky sú hrúbky 210 mm, nenosné priečky sú hr. 120 mm. Strop je drevený lepený nosník. Strop je pokrytý sadrokartónom s tepelnou izoláciou hr. 240 mm. Okna sú drevené s izolačným trojsklom. Strešné okna sú Velux. Dvere sú rámové s výplňou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. V dielni a garáži je liaty betón.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

OPIS STAVU

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
a) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, podľa V 5849/12, b) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, podľa V 8067/12.
ODHAD CENY
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 92/2022 zo dňa 21.11.2022, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Antonom Martvoňom: 549.000,- EUR (slovom: päťstoštyridsaťdeväťtisíc EURO)
MIESTO KONANIA DRAŽBY
salónik Club na 1. poschodí hotela Boutique hotel Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kutlíkova 17
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk