Dražba rodinného domu, Sečovce, okres Trebišov

Vyvolávacia cena 58 100,00 €
Obhliadka 02.08.2017 o 13:00 hod. 11.08.2017 o 13:00 hod.
Konanie dražby 17.08.2017 13:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Sečovce, okres Trebišov
Označenie 120161610
Stav oznámená
Kolo 1.kolo
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Trebišov, Katastrálny odbor, pre obec Sečovce, katastrálne územie Sečovce, zapísanej na:

 

  • liste vlastníctva číslo 1179 ako:

 

  • rodinný dom (popis stavby: Rodinný dom) so súpisným číslom 1318, na parcele registra „C“ číslo 4942,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4941, druh pozemku: Záhrady, výmera 338 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4942, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 418 m2;

 

vo vlastníctve:

 

Meno a priezvisko:              Vladimír Pinčák

Rodné priezvisko:                                Pinčák

Dátum narodenia:                               03.05.1966

Adresa:                                  078 01 Sečovce, Albínov 1318/53

a manželka

Meno a priezvisko:              Viera Pinčáková

Rodné priezvisko:                                Buršíčková

Dátum narodenia:                               10.12.1967

Adresa:                                  078 01 Sečovce, Albínov 1318/53

Vlastnícky podiel:                1/1

 (ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom je situovaný v zástavbe rodinných domov na pozemku parc.č. 4942 v okrajovej lokalite mesta Sečovce v mestskej časti "Albinov" (od mesta Sečovce vo vzdialenosti cca 3 km) s priamym prístupom z verejnej miestnej komunikácie. Jedna sa o samostatne stojací rodinný dom nepodpivničený s troma nadzemnými podlaţiami – prízemie, I.poschodie a II.poschodie.

 

Podľa vyhlásenia terajších vlastníkov rod.domu boli v roku 2010 a 2011 prevedené stavebné úpravy. V lokalite rod.domu je moţnosť napojenia na inţ.siete - elektrická sieť, rozvod zemného plynu a verejnej kanalizácie, v lokalite nie je vybudovaný verejný vodovod. Rodinný dom je napojený na vodovod z vlastnej studne

 

Rodinný dom je riešený ako nepodpivničený s 3 nadzemnými podlažiami.

 

Zastavaná plocha 1. NP : 125,92 m2

Zastavaná plocha 2.NP : 125,92 m2

Zastavaná plocha 3.NP : 125,92 m2

 

Súčasťou je aj Hospodárska budova na parc. č. 4941

Hospodárska budova je postavená za rodinným domom na p. č. 4941. Bola postavená v roku 1980. Stavba nie je zakreslená ma katastrálnej mape, ne je vedená  na LV.  Dispozične pozostáva z  2 skladov, ktoré pôvodne boli využívané na hospodárske účely.

 

Celková výmera pozemku: 756m2

OPIS STAVU

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Žiadne. Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady)
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad: JUDr. Martina Seleckého, M.R. Śtefánika 3544/30, Trebišov 075 01
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
1.konsolidačná,spol. s r.o.
Štefánikova 79
Nitra

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk