Dražba rodinného domu, Ružomberok, okres Ružomberok

Vyvolávacia cena 35 910,00 €
Obhliadka 20.07.2017 o 12:45 hod. 07.07.2017 o 12:45 hod.
Konanie dražby 25.07.2017 14:30 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Ružomberok, okres Ružomberok
Označenie 120051610
Stav oznámená
Kolo Prvé kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Ružomberok, Katastrálny odbor, pre obec Hubová, katastrálne územie Hubová, zapísanej na:

 

Ø  liste vlastníctva číslo 464 ako:

·         rodinný dom (popis stavby: rodinný dom) so súpisným číslom 87, na parcele registra „C“ číslo 312,

·         parcela registra „C“, parcelné číslo 312, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 205 m2,

·         parcela registra „C“, parcelné číslo 315, druh pozemku: Záhrady, výmera 246 m2,

·         parcela registra „C“, parcelné číslo 316, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 291 m2,

·         parcela registra „C“, parcelné číslo 321, druh pozemku: Orná pôda, výmera 682 m2;

 

Meno a priezvisko:       Aleš Plško

Dátum narodenia:         13.07.1977

Adresa:                        034 93  Hubová, Pri Váhu 87/87

Vlastnícky podiel:         1/1

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom sa nachádza na parcele č. 312 ako samostatne stojaci, osadený v uličnej zástavbe rodinných domov s príslušenstvom. Bol čiastočne zrekonštruovaný, v rozsahu - podlahy, výmena okien. Stavba rodinného domu je jednoduchá jedno podlažná stavba, s jedným čiastočne podpivničeným podlažím a neobytným podkrovím.

1. POZEMNÉ PODLAŽIE - vonkajším schodiskom zo západnej strany je vstup do 1. PP, do pivnice a  kotolne

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE - vstup - vonkajšie  schodisko, chodba, obývacia izba , kuchyňa,  kúpeľňa s WC, spálňa. Vstup do objektu je zo západnej strany, vonkajším schodiskom. V kúpeľni sa nachádza  vaňa, WC. V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva, plynový  sporák, digestor. Vykurovanie domu je  pieckou na tuhé palivo, ktorá je umiestnená v  1. PP, ohrev teplej vody je elektrickým bojlerom umiestneným v  1. PP.   Vykurovanie je plechovými radiátormi.

Humno sa nachádza na parcele č. 316, pozostáva z maštalí a humna. Stavba je založená na základoch z betónových pásov s betónovou podmurovkou. Vstupy sú drevenými vrátami.

Sklad vybudovaný v roku 1977 sa nachádza na parcele č. 316. Založený je na základoch z betónových pásov. Zvislé konštrukcie murovaná z tehál, strop železobetónový. Zastrešenie krovom sedlovej konštrukcie, pokrytým pozinkovaným plechom.  Podlaha hrubá betónová, vstup plechovými vrátami.

Dreváreň - umiestnená za rodinným domom, na parcele č. 312,  je drobná stavba  na betónových pásoch,  nosná konštrukcia - murované stĺpy, so zvislými konštrukciami  drevenými. Zastrešený je  krovom  pokrytým  škridlovou krytinou. Podlaha je hrubá betónová. Strop trámčekový bez podhľadu. V objekte nie sú rozvody vody, kanalizácie. Využívaná je ako sklad náradia.

Zastavaná plocha: 1. PP - 42,3 m2, 1. NP – 70,76 m2, humno – 130,13 m2, sklad – 21,09 m2, dreváreň – 22,93 m2. 

OPIS STAVU

Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby: Žiadne. Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady)
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Banská Bystrica, Československej armády 26, Mestský úrad Zasadacia miestnosť č. 250, 2. poschodie
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
1.konsolidačná,spol. s r.o.
Štefánikova 79
Nitra

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk