Dražba rodinného domu, Rimavské Brezovo, okres Rimavská Sobota

Vyvolávacia cena 24 900,00 €
Obhliadka 14.08.2017 o 09:00 hod. 02.08.2017 o 09:00 hod.
Konanie dražby 18.08.2017 11:30 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Rimavské Brezovo, okres Rimavská Sobota
Označenie PSO067/17
Stav oznámená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

11

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Rimavské Brezovo

Rimavské Brezovo

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

140 / 2

Záhrady

1637

140 / 3

Zastavané plochy a nádvoria

927

140 / 4

Záhrady

251

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                     

27

140 / 3

10 – Rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom súpisné č. 27, v obci Rimavské Brezovo, postavený na parcele č. 140/3 a pozemky, parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 140/2 druh pozemku záhrady o výmere 1637 m2,  parcelné č. 140/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 927 m2 a parcelné č. 140/4 druh pozemku záhrady o výmere 251 m2.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Rodinný dom je murovaný s pôdorysom tvaru L, s dvomi nadzemnými podlažiami a podkrovnou izbou , bez podpivničenia . Krov na dome je  drevený valbový, krytina škridlová jednodrážková , rímsy ukončené  daždovými žľabmi a zvodmi , vonkajšie omietky  brizolitové. Dom je ku dňu obhliadky už dlhšiu dobu neobývaný, na severnej stene a severovýchodnom rohu domu sú na vonkajšej  stene znaky opakovaného zatekania, zrejme z dôvodu poruchy na strešnej krytine.

Dom slúži výlučne k účelom bývania a je vhodný aj na dvojgeneračné užívanie, pretože na prízemí je jednoizbový byt  s príslušenstvom - kuchyňa, predsieň so schodišťom, špajza a sklad bez hygienického vybavenia + spoločná kotolňa a garáž. Na poschodí je štvorizbový byt s príslušenstvom - kuchyňa,  predsieň so schodmi do podkrovia, kúpeľňa s WC a dva balkóny. Dom je napojený na verejné uličné siete elektriny, vodovodu  a zemného  plynu, odkanalizovanie  do  žumpy  vo dvore.

Hospodárska budova: Prízemná stavba osadená na základových betónových pásoch s betónovou podmurovkou, zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál na skladobnú hrúbku 30cm. Strop drevený trámový bez podhľadu, v kuchynke omietnutý. Stavba je zastrešená dreveným sedlovým krovom , krytina  dvojdrážková  pálená škridľa.    Okná sú drevené zdvojené, dvere hladké plné, podlahy z betónovej mazaniny,  vonkajšia omietka brizolitová škrabaná, vnútorné omietky z vápennej hrubej omietky . 

Drevené chlievy: Jedná sa o jednopodlažnú stavbu jednoduchej drevenej konštrukcie zastrešenú drevenou pultovou strechou, krytina škridľová jednodrážková.  Postavená je  v zadnej časti dvora v nadväznosti na hospodársku budovu. Stavba je osadená na základových betónových pätkách  a drevenom trámovom rošte, zvislé nosné konštrukcie sú drevené trámčekové, len čiastočne jednostranne obité doskami, strop nie je vyhotovený. Podlaha je len hlinená, dvere drevené zvlakové, technické inštalácie nie sú.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Poznámka: Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na pozemky C KN parc.č. 140/2, 140/3, 140/4 a na stavbu súp.č. 27 rodinný dom na C KN parc.č. 140/3, podľa EX 4385/2015 (P 886/2015), zapísané dňa 14.12.2015 - 79/15. Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na pozemky C KN parc.č. 140/2, 140/3, 140/4 a na stavbu súp.č. 27 rodinný dom na C KN parc.č. 140/3, podľa EX 6665/2015 (P 129/2016), zapísané dňa 17.02.2016 - 18/16. Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie od Exekútorského úradu Košice (JUDr. Peter Molnár) na stavbu a pozemky C KN parc.č. 140/2, 140/3 (č.s. 27 rodinný dom), 140/4 podľa EX 1069/16 (P 464/2016), zapísané dňa 29.06.2016 - 48/2016; Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Michalovce (JUDr. Jozef Blaško) na pozemky C KN parc.č. 140/2, 140/3 140/4 a na stavbu súp.č. 27 rodinný dom na C KN parc.č. 140/3, podľa EX 2205/2016-11 (P 38/2017), zapísané dňa 20.01.2017 - 8/2017. Začatie výkonu záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava na pozemky C KN parc.č. 140/2, 140/3, 140/4 a na stavbu súp.č. 27 rodinný dom na C KN parc.č. 140/3, podľa V 2690/07 (P 147/2007), zapísané dňa 7.03.2017 - 24/2017. ČASŤ C: ŤARCHY: Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, na parc.č. 140/2, 140/3 (č.s.27), 140/4, podľa zmluvy V 2690/2007, zapísané dňa 23.11.2007 - 47/07. Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Orange Slovensdko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, od Exekútorského úradu Košice (JUDr. Peter Molnár,PhD.), na pozemky a stavbu C KN parc.č. 140/2, 140/3 (č.súp. 27 rodinný dom) , 140/4, podľa EX 1069/16 (Z 4493/2016), zapísané dňa 20.12.2016 - 83/16;
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk