Dražba rodinného domu, Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota

Vyvolávacia cena 9 675,00 €
Obhliadka 19.07.2017 o 12:35 hod. 26.07.2017 o 12:35 hod.
Konanie dražby 04.08.2017 12:30 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota
Označenie DDr. 147/2016
Stav opakovaná
Kolo Prvé opakované
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Rimavská Sobota - odbor katastrálny na liste vlastníctva č. 436, okres Rimavská Sobota, obec Ožďany  a kat. úz. Ožďany ako:

- stavba s.č. 169 na parcele reg. „C“ č. 299 – rodinný dom;
- parcela reg. „C“ č. 299 vo výmere 692 m2 – zastavané plochy a nádvoria;
- parcela reg. „C“ č. 300 vo výmere 560 m2 – záhrady;
- parcela reg. „C“č.301/1 vo výmere 322 m² - záhrady;

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom, súpisné č. 169, parcela č. 299, k. ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota
Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a s pôdorysom približne v tvare obdĺžnika. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných domov v obci Ožďany, označený súpisným číslom 169, postavený na pozemku, parcela č. 299, k. ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota.
Dispozičné riešenie
Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys približne v tvare obdĺžnika. Z južnej strany objektu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa vlastník nehnuteľnosti v stanovenom termíne nedostavil, čím nebolo možné vykonať obhliadku nehnuteľnosti - podrobný popis riešenia dispozície znalec neuvádza. Hodnoty týkajúce sa výpočtu zastavanej plochy jednotlivých podlaží znalec čerpal z podkladu poskytnutého zadávateľom a podľa vlastnej odbornej úvahy.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Podmurovka je zhotovená z opracovaného kameňa. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z iných ako tehlových materiálov v skladobnej hrúbke do 600 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z pórobetónového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené s rovným pohľadom ako drevené, trámové. Strecha objektu je šikmá, sedlová. Krytina strechy je zhotovená z asfaltových šindlí. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z omietky na báze MVC - hladká. Vstupné dvere objektu sú zhovené ako plastové. Interiérové dvere sú v celom objekte zhotovené ako hladké plné alebo zasklené na báze DT v plechových zárubniach. Okná sú v celom objekte zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom. Vráta garáže sú plechové, s oceľovým rámom. Vykurovanie objektu je lokálne – elektrické konvektory. Ako zdroj TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač. V rodinnom dome sa nachádza rozvod plastového potrubia studenej vody z centrálneho zdroja, rozvod kameninového potrubia kanalizácie a svetelná a motorická elektroinštalácia. Vzhľadom na nemožnosť vykonať obhliadku rodinného domu aj zvnútra znalec v tejto časti výpočtu uviedol len konštrukcie, ktoré je možné pozorovať alebo predpokladať aj na základe obhliadky exteriéru. Pri časti konštrukcií sa znalec tiež riadil vlastnou úvahou a podkladom poskytnutým zadávateľom. Pri konštrukciách, ktoré sa v objekte s veľkou pravdepodobnosťou nachádzajú (napr. deliace konštrukcie, povrchy podláh, povrchy vnútorných povrchov, stropy a pod.) znalec ich ohodnotenie určil podľa bežne používaných konštrukcií v obdobných objektoch. Rozvody TI, resp. spôsob vykurovania predpokladal podľa existencie jestvujúcich prípojok (NN rozvod...). Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy ako napr. vybavenie kuchýň, kúpeľne, WC a pod. znalec neuvádza vo výpočte vôbec, nakoľko z dôvodu nesúčinnosti vlastníka ohodnocovanej nehnuteľnosti nemohol nadobudnúť poznanie o ich existencií osobnou obhliadkou objektu zvnútra.

 

OPIS STAVU

Ide o nedostatočne udržiavaný, starší rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku. Objekt je v súčasnosti pravdepodobne využívaný na bývanie. Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám. Objekt je pravdepodobne využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Objekt bol podľa odborného odhadu znalca a podkladu poskytnutého zadávateľom daný do užívania v roku 1925. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že ide o nedostatočne udržiavaný objekt a väčšina konštrukcií PSV rodinného domu je v pôvodnom stave, opotrebenie znalec stanovil kubickou metódou. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 100 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2060. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí objektu určuje v percentách.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
-Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., so sídlom Bajkalská č.30, 829 48 Bratislava na pozemky C KN parc.č. 299 (č.s. 169), 300, 301/1, podľa zmluvy č. 1432029 3 03 a 1432029 0 04 (V 3742/08), zapísané dňa 19.11.2008 - 137/2008, Zmluva o postúpení pohľadávky uzatvorená v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., so sídlom Bajkalská, ako postupcom a PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovce, ako postupníkom - Z 3970/2015 - 667/15 -Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava, pob. VŠZP , Francisdciho 11, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Dušan Cirbes), na pozemok a stavbu C KN parc.č. 299 (č.súp. 169 rodinný dom), podľa EX 934/10-ZT (Z 295/2012), zapísané dňa 25.01.2012 - 11/12 -Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného PRO CIVITAS s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na stavbu a pozemky C KN parc. č. 299 (č.s. 169 rodinný dom), 300, 301/1, podľa EX 4536/2015 (Z 3199/2015), zapísané dňa 11.09.2015 592/2015 -Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného PRO CIVITAS s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava od Exekútorského úradu Bratislava (Mgr. Jana Virličová) na pozemky C KN parc.č. 299, 300, 301/1 a na stavbu súp.č. 169 rodinný dom na C KN parc.č.299, podľa EX 7977/15 (Z 1551/2016), zapísané dňa 02.05.2016 101/16 -Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava od Exekútorského úradu Revúca (JUDr. Marko Rus) na pozemky C KN parc.č. 299, 300, 301/1 a na stavbu súp.č. 169 rodinný dom na C KN parc.č. 299, podľa EX 3500/2013 - 15 (Z 1989/2016), zapísané dňa 2.6.2016 - 117/2016 -Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Rudolf Krutý, PhD.) na pozemky C KN parc.č. 299, 300, 301/1 a na stavbu č.s. 169 - rodinný dom na C KN parc.č. 299, podľa EX 9810/12 (Z 800/2017), zapísané dňa 6.3.2017 - 70/2017 Poznámky: -Poznamenáva sa upovedomenie na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Martin (JUDr. Jozef Liščák) na pozemky C KN p.č. 299, 300, 301/1 a na stavbu súp.č. 169 rodinný dom na C KN parc.č. 299, podľa EX 2957/2012 (P 122/2013), zapísané dňa 13.2.2013 - 34/13 -Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr.Ing. Ján Gasper,PhD.), na pozemky a stavbu C KN parc.č. 299 (č.súp. 169 rodinný dom), 300, 301/1, podľa EX 4536/2015 (P 573/2015), zapísané dňa 12.08.2015 - 509/15; -Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Bratislava (Mgr. Jana Virličová) na pozemky C KN parc.č. 299, 300, 301/1 a na stavbu súp.č. 169 rodinný dom na C KN parc.č.299, podľa EX 7977/15 (P 311/2016), zapísané dňa 02.05.2016 - 100/16 -Oznámenie o začatí výkonu záložného práva od PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec na stavbu a pozemky C KN parc. č. 299 (č.s. 169 rodinný dom), 300, 301/1, podľa P 528/2016, zapísané dňa 01.08.2016 178/2016,
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Priestory spoločnosti AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, /školiaca miestnosť/, Banská Bystrica.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Aukčný Dom, s.r.o.
Železničná 4/A
Hlohovec

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk