Dražba rodinného domu, Malacky, okres Malacky

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 31.05.2023 o 10:30 hod. 19.06.2023 o 10:30 hod.
Konanie dražby 20.06.2023 11:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Malacky, okres Malacky
Označenie DD HP010/23
Stav výsledok
Kolo 2.kolo
PREDMET DRAŽBY

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

7699

Malacky

Malacky

Gajary

Gajary

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

966/1

Záhrada

259

966/2

Zastavaná plocha a nádvorie

231

967

Zastavaná plocha a nádvorie

97

968

Zastavaná plocha a nádvorie

86

969/2

Záhrada

207

969/3

Zastavaná plocha a nádvorie

216

970

Zastavaná plocha a nádvorie

248

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                          

793

968

967

10 rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom súpisné č. 793, na ulici Záhradná v obci Gajary. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 966/1, 966/2, 967, 968, 969/2, 969/3 a 970, o celkovej výmere 1344 m2.

 

Popis stavby

Rodinný dom  súp. č. 793 je postavený na pozemku parc. č. 968, 967 v k.ú. Gajary, okr. Malacky na Záhradnej ulici. Ide o samostatne stojací objekt s 1.NP bez podpivničenia, zastrešený sedlovou strechou, osadený v rovinatom teréne, daný do užívania v roku 1945 a v rokoch 2007-2009 bola prevedená celková rekonštrukcia a v roku 2019-2020 bolo prevedené zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a plynového kotla. Z verejných inžinierskych sietí sú tu vybudované rozvod všetkých inžinierskych sietí, voda, kanalizácia, elektrická a plynová prípojka. Jedná sa o rodinný dom, nakoľko viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností je určená na bývanie.

Dispozičné riešenie:

1.NP - chodba, 6x izba, kuchyňa, 2x kúpeľňa s WC.

Konštrukčné riešenie:

Rodinný dom je založený na betónových základoch na štrkovom lôžku hr. 120mm, zvislé obvodové konštrukcie murované z pálených tehál hr. 500mm, nosné steny a priečky rovnako murované z tehál. Stropná konštrukcia nad prízemím je drevený trámový strop s rovným podhľadom. Zastrešenie objektu sedlovou strechou s betónovou krytinou zn. Tondach, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava obvodového plášťa v čase šetrenia nebola prevedená, len zateplenie obvodového plášťa hr. 150mm. Vnútorná povrchová úprava stien vápenno cementové omietky s náterom. Podlahy v obytných miestnostiach veľkoplošné laminátové v ostatných častiach domu podlaha z keramickej dlažby. Vstupné dvere plastové, vnútorné dvere plné presklené osadené v oceľových zárubniach, okná plastové s vnútornými žalúziami, Elektroinštalácia je svetelná s rozvádzačom s automatickým istením, vykurovanie ústredné, osadený plynový  kotol so zásobníkovým ohrievačom v kúpeľni, osadené panelové plechové radiátory, rozvod vody je teplej i studenej, inštalácia plynu je zavedená, rozvody kanalizácie do obecnej kanalizácie.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
POZNÁMKY: P-31/2023: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 formou dobrovoľnej dražby. - 60/23 P-99/2023: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn. DD HP010/23 v prospech dražobníka HeyPay s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 44 842 414 . - 216/23 P-162/2023: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe Zn. DD HP010/23 v prospech dražobníka HeyPay s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava , IČO: 44 842 414 . - 605/23 ČASŤ C: ŤARCHY: Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31 320 155 na zabezpečenie pohľadávky vzniknutej zo Zmluvy o poskytnutí VÚB Hypotéky na refinancovanie reg.č. 001/346947/19-001/000 zo dňa 22.05.2019 na pozemok CKN parc.č. 966/1, 966/2, 967, 968, 969/2, 969/3, 970 a rodinný dom sč. 793 na C-KN parc.č. 967, 968 v zmysle Záložnej zmluvy V-2664/2019, právopl. 10.06.2019. - 385/19 INÉ ÚDAJE Bez zápisu.
ODHAD CENY
Znalecký posudok č. 43/2023 zo dňa 27.02.2023, Jančovičová Dagmar Ing., VŠH: 145 000,00 EUR
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Dom kultúry RUŽINOV, miestnosť č. 271, Ružinovská 28, 821 03 Bratislava, Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
HeyPay s.r.o.
Mostová 2
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk