Dražba rodinného domu, Malacky, okres Malacky

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 05.06.2023 o 11:00 hod. 06.06.2023 o 11:00 hod.
Konanie dražby 22.06.2023 10:30 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Malacky, okres Malacky
Označenie DD 1/2023
Stav výsledok
Kolo prvé kolo
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 5626, Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor, okres Malacky, obec Gajary, katastrálne územie Gajary, a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parcelné číslo 465/12, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2

parcelné číslo 465/13, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 504 m2

 

Stavby

súpisné číslo 1132 na pozemku parcelné číslo 465/12, druh stavby: 10 – Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/14.

 

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/14.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/14 k rodinnému domu, ktorý je situovaný v okrajovej časti obce, v lokalite so zástavbou porovnateľných rodinných domov. Rodinný dom podľa potvrdenia obce postavený a daný do užívania pred rokom 1976. Podľa vyjadrenia spoluvlastníkov bol užívaný od roku 1920. Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Gajary, v zástavbe porovnateľných rodinných domov so štandardným vybavením. Dom nie je zaťažený nadmernou hlučnosťou alebo prašnosťou. Pozemok, na ktorom sú stavby postavené je rovinatý, prístupný z obecnej komunikácie cez pozemok vo vlastníctve iných osôb. Konfliktné skupiny obyvateľstva neboli počas obhliadky zaznamenané. Zastavaná plocha rodinného domu podľa znaleckého posudku je 189 m2.

 

Popis stavby:

Jedná sa o jednopodlažný rodinný dom bez podpivničenia s valbovou strechou. Vzhľadom na použité materiály a technológie, technický stav domu a jeho opotrebenie k dátumu obhliadky, znalkyňa konštatuje, že dom mohol byť postavený v tomto období. Obhliadka domu jej bola umožnená len čiastočne, preto dispozičné riešenie resp. vybavenosť niektorých miestností len predpokladá na základe jej skúseností pri ohodnocovaní porovnateľných nehnuteľností. K pôvodnému rodinnému domu boli počas jeho užívania vyhotovené prístavby. Tieto však nie sú zapísané na liste vlastníctva a neboli mi poskytnuté žiadne podklady, stavebné povolenie ani kolaudačné rozhodnutie, vzhľadom na túto skutočnosť prístavby neohodnocuje. Rodinný dom je založený na kamenných základoch bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plných pálených tehál, rovnako aj deliace priečky. Vodorovné nosné konštrukcie sú drevené trámové s rovným podhľadom. Úpravu vonkajších povrchov tvorí striekaný brizolit. Dom nie je zateplený. Strecha domu je sedlová so škridlovou jednodrážkovou krytinou. Výplne okenných otvorov tvoria prevažne plastové okná s izolačným dvojsklom, vstupné dvere do domu sú taktiež plastové. Interiérové dvere sú hladké alebo presklené v oceľových zárubniach. Úpravu vnútorných povrchov tvorí vápennocementová hladká omietka. Podlahy sú prevažne palubovky a keramická dlažba. V jednej z kúpeľní je sprchový kút, keramické umývadlo a dve keramické WC misy. Znalkyňa predpokladá, že v dome je ešte jedna kúpeľňa s podobným vybavením. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Vykurovanie je lokálne na tuhé palivá. Príprava TÚV je elektrickým zásobníkovým ohrievačom.

 

Riziká spojené s využívaním nehnuteľností:

Na liste vlastníctva č. 5626 nie sú zapísané poznámky ani evidované ťarchy. Prístup k nehnuteľnostiam je v súčasnosti možný len cez pozemok vo vlastníctve iných osôb. K domu boli vyhotovené prístavby, ktoré nie sú zakreslené na katastrálnej mape a znalkyni nebolo predložené ani stavebné povolenie, ani kolaudačné rozhodnutie. Žiadne iné riziká spojené s nehnuteľnosťou nie sú znalkyni známe.

OPIS STAVU

Dom je v technickom stave zodpovedajúcom veku a mierne zanedbanej údržbe. Vyžaduje čiastočnú sanáciu. Statické poruchy na dome neboli pozorované. Dom bol užívaný od roku 1920. Životnosť stanovuje znalkyňa odborným odhadom na 140 rokov.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
V časti poznámky P-157/2023: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 1/2023 v prospech dražobníka Dražoby realít, s.r.o., Tri Vody I. 28, 900 45 Malinovo , IČO: 46 642 292. -426/23 V časti C: Ťarchy Bez zápisu
ODHAD CENY
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa Znaleckého posudku č. 40/2023 zo dňa 25.04.2023, ktorý vypracovala znalkyňa Ing. Lucia Magulová, zapísaná v zozname znalcov a tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom 915419. Všeobecná hodnota podľa znaleckého posudku: 6 700,-EUR, slovom: šesťtisícsedemsto eur.
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Kultúrny dom Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Lumax Slovakia s.r.o.
Rozálka 2
Pezinok

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk