Dražba rodinného domu, Liptovská Ondrašová, okres Liptovský Mikuláš

Vyvolávacia cena 209 000,00 €
Obhliadka 02.02.2023 o 10:30 hod. 01.02.2023 o 10:30 hod.
Konanie dražby 21.02.2023 10:30 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Liptovská Ondrašová, okres Liptovský Mikuláš
Označenie 220011
Stav upustená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Liptovský Mikuláš, obci Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Liptovská Ondrašová, Okresný úrad Liptovský Mikuláš - katastrálny odbor na LV č. 3536 ako:

- stavba – rodinný dom súp. č. 528, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 360/7, v podiele 1/1,

 - pozemok – parcela C-KN parc. č. 360/7 o výmere 399 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
v podiele 1/1,

- pozemok – parcela C-KN parc. č. 360/8 o výmere 134 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
v podiele 1/1,

vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom sa nachádza na ul. Mincová č. 21 v SZ okrajovej obytnej m.č. Liptovská Ondrašová okresného mesta Liptovský Mikuláš. Dom sa nachádza
v rovinatom teréne v uličnej zástavbe RD, prístupný je priamo z ulice, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. Lokalita je vyhľadávaná za účelom trvalého bývania a vzhľadom na blízkosť rekreačnej oblasti pri Liptovskej Mare aj za účelom rekreácie. V meste je kompletná občianska vybavenosť a doprava, centrum mesta
je vzdialené cca. 3,50 km, Liptovská Mara je na okraji mestskej časti, aquapark Tatralandia 2 km. Uvažované, že dom je v dobrom technickom stave, štandardne vybavený, orientácia obytných miestnosti je prevažne na JZ a JV stranu.
V mieste je tiché životné prostredie bez nadmernej hlučnosti a prašnosti.

 

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Hotel KLAR*** - KLAR plus, s.r.o. v Salóniku S4 na ulici Ul. 1.mája 1741/117, 031 01 Liptovský Mikuláš
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražby a aukcie, s. r. o.
Jilemnického 4012/30
Martin

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk