Dražba rodinného domu, Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 03.07.2017 o 12:30 hod. 23.06.2017 o 12:30 hod.
Konanie dražby 10.07.2017 09:40 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Kysucké Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto
Označenie DD 280/2017
Stav výsledok
Kolo prvé kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je súbor nasledovných nehnuteľností:

PREDMET DRAŽBY A – spoluvlastnícky podiel 1/1

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
275

Okres: Kysucké Nové Mesto
Obec: Dolný Vadičov
Katastrálne územie: DOLNÝ VADIČOV

Okresný úrad – katastrálny odbor: Kysucké Nové Mesto

Pozemky parc. reg. „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL:

658/5

orná pôda

855

 

658/6

ostatné plochy

508

 

658/8

zastavané plochy a nádvoria

160

 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 658/ 8 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 461.

 

 

PREDMET DRAŽBY B – spoluvlastnícky podiel 1/1

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
461
 

Okres: Kysucké Nové Mesto
Obec: Dolný Vadičov
Katastrálne územie: DOLNÝ VADIČOV

Okresný úrad – katastrálny odbor: Kysucké Nové Mesto

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele reg. „C“ číslo:

Charakteristika:

Druh stavby (popis stavby – ROD. DOM ČS. 162):

162

658/8

 

rodinný dom

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 162 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 275.

 

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV: plot č. 1, plot č. 2, vodovodná prípojka, plynová prípojka, kanalizačná prípojka, spevnené plochy, spevnená plocha, žumpa a pod.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom súp.č. 162 na parc.č. 658/8, k.ú. Dolný Vadičov

Nehnuteľnosť -  rodinný dom č.s. 162 p.č. KNC 658/8 sa nachádza v katastrálnom území obce Dolný Vadičov, v zastavanom území obce. Nehnuteľnosť je situovaná na rovnom teréne. Rodinný dom sa užíva na základe  kolaudačného rozhodnutia od roku 1998. Nehnuteľnosť prešla rozsiahlou rekonštrukciou - rodinný dom bol zateplený, nový keramický obklad, nová fasáda, nové klampiarske konštrukcie, boli vymenené pôvodné okná za nové plastové so žalúziami.  V rodinnom dome nové podlahy. Technický stav rodinného domu je veľmi dobrý.

Dispozičné riešenie:

Objekt je samostatne stojaci má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. Do rodinného domu sa vchádza do chodby, z chodby sa vchádza do troch obytných miestností - spálni, kúpeľne, WC, kuchyne, obývacej miestnosti. Z chodby je riešené schodisko. V 1. Podzemnom podlaží sa nachádza kotolňa, pivničné miestnosti a práčovňa v II. Nadzemnom podlaží sa nachádzajú obytné miestnosti s príslušenstvom / chodba, kúpeľňa s WC/. II. Nadzemné podlažie nie je nedokončené.

 

Konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou a podmurovkou. Zvislé konštrukcie na 1.PP sú z monolitického betónu, v nadzemných podlažiach murované z tehál a následne zateplené. Priečky- keramické .Vnútorné omietky vápenné, hladké. Stropy nad 1.PP a 1.NP z monolitického betónu, nad 2.NP drevené s rovným podhľadom. Krov je drevený, sedlový. Strešná krytina- betónová škridla BRAMAC. Komínové teleso 2x.Fasádna omietka na báze umelých látok, obklad keramický. Klampiarske konštrukcie z upravovaného plechu, parapety plastové. Elektroinštalácia svetelná a motorická, poistkové automaty. V rodinnom dome sú okná plastové, žalúzie plastové. Ústredné kúrenie. Radiátory liatinové, v zime pri chladnom počasí zamrzol systém v radiátoroch a 5 radiátorov na 1.NP bolo zničených. Teraz sú odstránené. Podlahy keramické a laminátové plávajúce. Garáž- dvere sekčné na diaľkové ovládanie.

Na 1.PP sú podlahy cementový poter a keramické, kotol ÚK prietokový, rozvod teplej a studenej vody, práčovňa jedna smaltovaná vaňa, umývadlo, keramický obklad, kohútikové batérie.

Na 1.NP sa už nenachádza celá kuchynská linka, už nie sú zabudované spotrebiče, poličky nad kuchynskou linkou sú demontované. Keramický obklad nad dresom. V kúpeľni sa nachádza plastová rohová vaňa, umývadlo keramické, kohútikové batérie, keramický obklad. Na 2.NP sú zrealizované omietky, rozvody elektrickej energie a zdravotechniky. Sú tu osadené zárubne a dvere, podlahy cementový poter. Je potrebné dorobiť schody do podkrovia, podlahy, keramické obklady kúpeľne, osadiť zariaďovacie predmety, dokompletovať inštalácie.

 

 

 

Príslušenstvo predmetu dražby:

Plot č. 1

Oplotenie je vytvorené v r.1998.Je to betónový základ s betónovou podmurovkou, na oceľových stĺpikoch, zvislé oceľové zvlaky.

 

Plot č. 2

Oplotenie je vytvorené v r.2000.Je to betónový základ s betónovou podmurovkou, na oceľových stĺpikoch, zvislé oceľové zvlaky.

 

Vodovodná prípojka

Vodovodná prípojka bola vybudovaná v r.1998.Je to plastové potrubie.

 

Plynová prípojka

Plynovodná prípojka bola vyhotovená v r.1998.Je to hliníkoplast a plastové potrubie.

 

Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka bola vyhotovená v r.1998. Je to plastové potrubie, vedené do verejnej siete.

 

Spevnené plochy

Chodníky sú vybudované okolo rodinného domu. Majú podklad zhutnená zemina a pieskový podklad, sú kladené do piesku. Je to zámková dlažba s hrúbkou 6 cm.

 

Spevnená plocha

Žumpa

 

Príslušenstvo predmetu dražby je v stave primeranom veku a údržbe stavby.

 

Pozemky, ktoré sú predmetom dražby, sa nachádzajú v obci Dolný Vadičov, katastrálne územie Dolný Vadičov v zastavanom území obce. Prístup je z obecnej komunikácie. Je možnosť napojenia na vodu z verejného vodovodu, el. energiu, plyn, kanalizácia je riešená do vlastne žumpy.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV č. 275, k.ú. Dolný Vadičov SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA,A.S., TOMÁŠIKOVA 48, 83237 BRATISLAVA, IČO 00151653 -ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNNÉHO PRÁVA Č. V 458/2009 Z 23.6.2009 NA PARCELU KN C Č. 658/5, KN C Č. 658/6 a KN C Č. 658/8 - 37/11 Z 1698/15 - Poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 685/2015 - 29, od exekútorského úradu Žilina, súdny exekútor JUDr. Martin Píry v prospech: PA-RO, spol. s r.o., Clementisova 1017/6, Kysucké Nové Mesto 1, IČO: 364326652 na parc. KNC č. 658/5 - orná pôda o výmere 855 m2, parc. KNC č. 658/6 - ostatná plocha o výmere 508 m2, parc. KNC č. 658/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, parc. KNC č. 658/26 - orná pôda o výmere 21 m2 a parc. KNC č. 658/28 - orná pôda o výmere 48 m2 - 688/15 Z 584/16 - Daňový úrad Žilina, J.Kráľa 2 Žilina -Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 102847703/2016 pre daňového dlžníka Jaroslav Kloták, nar. 27.06.1983 na parcely C KN 658/5 orná pôda o výmere 855m2, C KN 658/6 ostatné plochy o výmere 508m2, C KN 658/8 zastav. plochy a nádvoria o výmere 160m2, C KN 658/26 orná pôda o výmere 21m2, C KN 658/28 orná pôda o výmere 48m2 -44/16 Z 680/17 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 20/17 - 21, od exekútorského úradu Michalovce, súdny exekútor Mgr. Marcela Zummerová v prospech: Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS, 9.mája 1181/50, 02400 Kysucké Nové Mesto , IČO: 17866375 na parc. KNC č. 658/5 - orná pôda o výmere 855 m2, parc. KNC č. 658/6 - ostatná plocha o výmere 508 m2, parc. KNC č. 658/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, parc. KNC č. 658/26 - orná pôda o výmere 21 m2 a parc. KNC č. 658/28 - orná pôda o výmere 48 m2 - 44/17 Z 816/2017 - Poznamenáva sa Exekučný príkaz na zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 3076/15-40, od exekútorského úradu Šaľa, súdnym exekútor JUDr. Ľubomír Pekár v prospech: JEK- SK,s.r.o., Litovelská 805/1, Kysucké Nové Mesto , IČO: 36422401 , zast. JUDr. Milan Chovanec s.r.o., Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 36436640 na parc. KNC č. 658/5 - orná pôda o výmere 855 m2, parc. KNC č. 658/6 - ostatná plocha o výmere 508 m2, parc. KNC č. 658/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, parc. KNC č. 658/26 - orná pôda o výmere 21 m2 a parc. KNC č. 658/28 - orná pôda o výmere 48 m2 - 55/17 LV č. 461, k.ú. Dolný Vadičov SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA,A.S., TOMÁŠIKOVA 48, 83237 BRATISLAVA, IČO 00151653 -ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNNÉHO PRÁVA Č. V 458/2009 Z 23.6.2009 NA ROD.DOM ČS. 162 NA PARC. KNC 658/8 -37/11 Z 1698/15 - Poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 685/2015 - 29, od exekútorského úradu Žilina, súdny exekútor JUDr. Martin Píry v prospech: PA-RO, spol. s r.o., Clementisova 1017/6, Kysucké Nové Mesto 1, IČO: 364326652 na rodinný dom čs. 162 postavený na parc. KNC č. 658/8 - 688/15 Z 696/16 - Daňový úrad Žilina, J.Kráľa 2 Žilina -Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 102859652/2016 pre daňového dlžníka Jaroslav Kloták, nar. 27.06.1983 na rod.dom čs. 162 na parcele 658/8 -40/16 Z 680/17 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 20/17 - 21, od exekútorského úradu Michalovce, súdny exekútor Mgr. Marcela Zummerová v prospech: Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS, 9.mája 1181/50, 02400 Kysucké Nové Mesto , IČO: 17866375 na rodinný dom čs. 162 na CKN 658/8 - 44/17 Z 816/2017 - Poznamenáva sa Exekučný príkaz na zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. EX 3076/15-40, od exekútorského úradu Šaľa, súdnym exekútor JUDr. Ľubomír Pekár v prospech: JEKSK, s.r.o., Litovelská 805/1, Kysucké Nové Mesto , IČO: 36422401 , zast. JUDr. Milan Chovanec s.r.o., Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 36436640 na rodinný dom čs. 162 postavený na CKN 658/8 - 55/17 Vyššieuvedené záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona číslo 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.
ODHAD CENY
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 76/2017, ktorý vypracovala Ing. Zuzana Ponechalová, znalec zapísaný do zoznamu znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. Cena podľa znaleckého posudku: 124.000,- EUR
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Best Western PLUS Palace Hotel Polom, P. O. Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina, miestnosť „Biely salónik“
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk