Dražba rodinného domu, Kuchyňa, okres Malacky

Vyvolávacia cena 97 200,00 €
Obhliadka 08.08.2023 o 10:00 hod. 27.07.2023 o 10:00 hod.
Konanie dražby 16.08.2023 11:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Kuchyňa, okres Malacky
Označenie DD HP025/23
Stav oznámená
Kolo 1.kolo
PREDMET DRAŽBY

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

2513

Malacky

Malacky

Kuchyňa

Kuchyňa

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

4134/6

Orná pôda

559

4134/7

Zastavaná plocha a nádvorie

115

4134/8

Orná pôda

326

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                  

 

4134/7

21 – rozostavaný rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Dražba - rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla, v obci Kuchyňa. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 4134/6, 4134/7, 4134/8 o celkovej výmere 1000 m2.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Rozostavaný rodinný dom je postavený na pozemku parc.č. 4134/7 v okrajovej časti obce Kuchyňa, okres Malacky v rovinatom teréne. Z verejných inžinierskych sietí je možnosť napojenia na vodovodnú, plynovú a elektrickú prípojku. Ide o objekt s 1.NP, bez podpivničenia, zastrešený valbovou strechou

 

Dispozičné riešenie:

1.NP - predsiene s chodbou, obývacia miestnosť, 3x izba, kuchyne, kúpeľne spolu s WC, samostatného WC, špajza.

 

Konštrukčné riešenie:

Ohodnocovaný rodinný dom je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou, zvislé obvodové konštrukcie sú zo siporexového muriva hr. do 400mm v čase šetrenia bez zatepľovacieho systému, nosné steny a priečky rovnako murované.  Stropná konštrukcia je železobetónová prefabrikovaná s rovným podhľadom, krov drevený so stojacou stolicou, zastrešenie valbovou strechou s betónovou krytinou zn. Mediteran, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu, ostatné konštrukcie nie sú osadené. Okná plastové s izolačným dvojsklom. Rozvod studenej vody a kanalizácie je pod podkladným betónom, zhotovený hrubý rozvod elektroinštalácie.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
L.V č. 2513, k.ú. Kuchyňa účastníci právneho vzťahu č. 1 ač. 2: POZNÁMKY: P-111/2023: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 predajom na dražbe. -120/2023 ČASŤ C: ŤARCHY: Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikla na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. 001/229065/15-001/000 na nehnuteľnosti pozemok C-KN parc.č. 4134/6, 4134/7, 4134/8, rozostavaná stavba rodinného domu bez súp.č. na pozemku CKN parc.č. 4134/7 v zmysle Záložnej zmluvy podľa V-1342/15, právopl. 09.04.2015. -156/15 INÉ ÚDAJE 1 Bez zápisu. 2 R-257/15: Zmena údajov. -157/15
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Dom kultúry RUŽINOV, miestnosť č. 271, Ružinovská 28, 821 03 Bratislava, Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
HeyPay s.r.o.
Mostová 2
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk