Dražba rodinného domu, Kuchyňa, okres Malacky

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 02.08.2021 o 11:00 hod. 15.07.2021 o 11:00 hod.
Konanie dražby 03.08.2021 10:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Kuchyňa, okres Malacky
Označenie DDr. 056/2014
Stav výsledok
Kolo 1
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 392 vedenom Okresným úradom Malacky – katastrálny odbor, k. ú. Kuchyňa, obec Kuchyňa, okres Malacky a to: -stavba súp. č. 74, na parcele reg. „C“ č. 1007/2 – rodinný dom, -parcela reg. „C“ č. 1007/2 o výmere 479 m2 – zastavané plochy a nádvoria Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom, súpisné č. 74, parcela č. 1007/2, k.ú. Kuchyňa, obec Kuchyňa, okres Malacky Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a s pôdorysom približne v tvare obdĺžnika. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných domov v obci Kuchyňa, označený súpisným číslom 74, postavený na pozemku, parcela č. 1007/2, k.ú. Kuchyňa, obec Kuchyňa, okres Malacky. Dispozičné riešenie Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie. Rodinný dom je prístupný v úrovni 1. nadzemného podlažia cez hlavný vstup umiestnený v jeho západnej fasáde. Ku pôvodnej časti rodinného domu z roku 1935 bola v jeho severnej časti v roku 1985 dobudovaná prístavba. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti: chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a štyri izby. Technické a konštrukčné riešenie Základy sú zhotovené ako monolitické železobetónové. Podmurovka je zhotovená zo škárovaného muriva. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 500 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC - hladká. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené ako drevené s doskovým podhľadom. Krov šikmej strechy je zhotovený z drevených hranolov s jednoduchým latovaním a plným záklopom – strecha je sedlová. Krytina šikmej strechy je zhotovená z cementových drážkoviek. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z omietkovej zmesi na báze MVC - hladká. Vstupné dvere objektu sú zhovené ako drevené. Interiérové dvere sú v celom objekte zhotovené na báze DT v plechových zárubniach. Okná sú zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom (okná orientované do ulice). Povrchy podláh obytných miestností sú zhotovené z kobercov lepených na hrubý betón, povrchy podláh miestností sanity (kúpeľňa) sú zhotovené z keramickej dlažby a povrchy podláh ostaných komunikačných a obslužných miestností a kuchyne sú zhotovené z lepeného PVC. Povrchy stien miestností sanity (kúpeľňa, WC) a kuchyne sú obložené keramickým obkladom. Vykurovanie objektu je lokálne. Ako zdroj vykurovania slúžia dvoje plynové kachle (nefunkčná plynová prípojka objektu) a jedny kachle s krbovou vložkou na tuhé palivo. Ako zdroj TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač. V rodinnom dome sa nachádza rozvod pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod kameninového potrubia kanalizácie, svetelná a motorická elektroinštalácia a rozvod zemného plynu. V objekte sa nachádzajú nasledovné zariaďovacie predmety a predmety technického vybavenia objektu: Kúpeľňa - smaltovaná plechová vaňa, umývadlo, pôvodné nerezové batérie, elektrický zásobníkový ohrievač TÚV WC - Combi Kuchyňa - kuchynská linka na báze DT – 2,400 m, nerezový drez, pôvodná drezová batéria, sporák s rúrou E/E, digestor

OPIS STAVU

Ide o nedostatočne udržiavaný, starší rodinný dom s novšou prístavbou, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku. Objekt je v súčasnosti využívaný na bývanie. Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám. Objekt je využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Objekt bol podľa verbálnej informácie poskytnutej vlastníkom nehnuteľnosti a odborného odhadu znalca daný do užívania v roku 1935 a jeho prístavba v roku 1985. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že ide o starší objekt, v ktorom je väčšina konštrukcií PSV v pôvodnom technickom stave, opotrebenie som stanovil odborným odhadom. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 120 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2055. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí objektu určujem v percentách.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
- Záložné právo v prospech PRIVATdebt., s.r.o., 9.mája 1817/3, 920 01 Hlohovec, IČO: 45 322 571 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa vzniknutej zo zmluvy o stavebnom úvere č. 2990781 8 01 a 2990781 5 02 zo dňa 09.05.2006 na nehnuteľnosti v zmysle Záložnej zmluvy V-1558/06, právopl.12.06.2006. - 64/06 Z-2704/14 Zmluva o postúpení pohľadávok č. 39/2014 zo dňa 01.04.2014. -253/14 Z-2215/13: - Exekučný príkaz EX 867/2013 zo dňa 15.05.2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 01 Piešťany, IČO: 36 234 176 - Exekútorský úrad Bratislava , Ulica 29. augusta 2, 811 07 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Kamil Líška. - 167/13 - Z-3285/14: Exekučný príkaz EX 3785/2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 01 Piešťany, IČO: 36 234 176 - Exekútorský úrad Bratislava , Ulica 29. augusta 2, 811 07 Bratislava, súdny exek JUDr. Kamil Líška. – 304/14 - Z-6192/15: Exekučný príkaz EX 2930/2015 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Secapital S. á.r.L., 2 Avenue Charles de Gaulle, Luxembourg, Luxembursko, IČO: 108305 - Exekútorský úrad Martin, Jilemnického 12, 036 01 Martin, súdny exekútor Mgr. Milan Somík. - 7/16 - Z-3145/16: Exekučný príkaz EX 29084/13 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 - Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD. - 1238/16 -Z-6059/2020: - Exekučný príkaz 222EX 257/20 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Intrum Slovakia, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154 - Exekútorský úrad Bratislava, Karloveská 6C, 840 00 Bratislava, súdny exekútor Mgr. Roman Vozár. - 464/2020 -Z-4727/2018: - Exekučný príkaz 222EX 211/18 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 247 851 99 - Exekútorský úrad Bratislava, Karloveská 6C, 840 00 Bratislava, súdny exekútor Mgr. Roman Vozár. - 475/2018 -Z-521/2021: Exekučný príkaz 222EX 340/20 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Intrum Slovakia, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154 - Exekútorský úrad Bratislava, Karloveská 6C, 840 00 Bratislava, súdny exekútor Mgr. Roman Vozár. - 27/2021 -Z-522/2021: Exekučný príkaz 222EX 337/20 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Intrum Slovakia, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154 - Exekútorský úrad Bratislava, Karloveská 6C, 840 00 Bratislava, súdny exekútor Mgr. Roman Vozár. - 28/2021 -Z-724/2021: Exekučný príkaz 222EX 356/20 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 - Exekútorský úrad Bratislava, Karloveská 6C, 840 00 Bratislava, súdny exekútor Mgr. Roman Vozár. - 39/2021 -Z-3439/2021: Exekučný príkaz 222EX 214/18 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného JUDr. Ivan Lošonský, PhD., Záhorácka 11A, 901 01 Malacky - Exekútorský úrad Bratislava, Karloveská 6C, 840 00 Bratislava, súdny exekútor Mgr. Roman Vozár. - 227/2021 Poznámky: - P2-16/11: Oznámenie o vykonaní dobrovoľnej dražby v prospech dražobníka Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Bajkalská 30, 829 48 Bratislava. - 45/11 -P-256/11: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD 981/11 - 1.kolo v prospech dražobníka GENERAL FACTORING, a. s., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 838 825 - nehnuteľnosť pozemok parc.č. 1007/2, rodinný dom s. č. 74 na parc. č. 1007/2. - 382/11 - P-33/12: - Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe GF 981/11 - 2.kolo v prospech dražobníka GENERAL FACTORING, a. s., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 838 825 - nehnuteľnosť pozemok parc. č. 1007/2, rodinný dom s. č. 74 na parc. č. 1007/2. - 382/11 - P-164/15 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech oprávneného PRIVATdebt., s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec, IČO: 45 322 571. - 141/15 - P-298/15: - Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby v prospech dražobníka Aukčný dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec , IČO: 36 253 073 . - 353/15 -P-405/15: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby N 818/2015, Nz 23750/2015, NCRls 24276/2015 zo dňa 07.07.2015, dražba neúspešná. -464/15 -P-507/15:- Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe č. DDr.056/2015 v prospech dražobníka Aukčný dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 253 073. - 575/15 - P-552/15: - Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby N 1288/2015, Nz 34102/2015, NCRls 34866/2015 zo dňa 01.10.2015, dražba neúspešná. -591/15 -P-284/2021: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby DDr. 056/2014 v prospech dražobníka Aukčný dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec , IČO: 36 253 073 . - 206/2021 -P-284/2021: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby DDr. 056/2014 v prospech dražobníka Aukčný dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec , IČO: 36 253 073 . - 206/2021 -P2-16/11: Oznámenie o vykonaní dobrovoľnej dražby v prospech dražobníka Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30, 829 48 Bratislava. - 45/11 -P-256/11: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD 981/11 - 1.kolo v prospech dražobníka GENERAL FACTORING,a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 838 825 - nehnuteľnosť pozemok parc.č. 1007/2, rodinný dom sč. 74 na parc.č. 1007/2. - 382/11 -P-33/12: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe GF 981/11 - 2.kolo v prospech dražobníka GENERAL FACTORING,a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 838 825 - nehnuteľnosť pozemok parc.č. 1007/2, rodinný dom sč. 74 na parc.č. 1007/2. - 382/11 -P-164/15 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech oprávneného PRIVATdebt., s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec, IČO: 45 322 571. - 141/15 -P-298/15: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby v prospech dražobníka Aukčný dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec , IČO: 36 253 073 . - 353/15 -P-405/15: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby N 818/2015, Nz 23750/2015, NCRls 24276/2015 zo dňa 07.07.2015, dražba neúspešná. -464/15 -P-507/15: - Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe č. DDr.056/2015 v prospech dražobníka Aukčný dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 253 073. - 575/15 -P-552/15: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby N 1288/2015, Nz 34102/2015, NCRls 34866/2015 zo dňa 01.10.2015, dražba neúspešná. -591/15
ODHAD CENY
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku 9/2021 vypracovaný znalcom Mgr.Ing.Martin Kralovič zo dňa 21.04.2021 na sumu 18500,00 € (slovom Osemnásťtisícpäťsto eur ).
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Aukčný Dom, s.r.o.
Železničná 4/A
Hlohovec

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk