Dražba rodinného domu, Kuchyňa, okres Malacky

Vyvolávacia cena 47 400,00 €
Obhliadka 02.02.2016 o 10:00 hod. 10.02.2016 o 10:00 hod.
Konanie dražby 17.02.2016 11:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Kuchyňa, okres Malacky
Označenie 099/2015
Stav opakovaná
Kolo opakované
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

Pozemky registra „C“ evidované na katastrálnej mape:              

parc. č. 12156/13             Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 105 m2

parc. č. 12156/27             Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 768 m2

parc. č. 12156/71             Trvalé trávne porasty                    o výmere 217 m2

parc. č. 12156/72             Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 217 m2

Stavby

súp. č. 553                          rodinný dom                                     na parc. č. 12156/13

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Malacky, katastrálny odbor, LV č. 2169, okres: Malacky, obec: KUCHYŇA, katastrálne územie: Kuchyňa.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: kotolňa, prípojka vody, prípojka NN, prípojka kanalizácie, žumpa.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Jedná sa o rodinný dom s.č. 553 postavený na  pozemku parc. č. 12156/13 v kat. území Kuchyňa, obec Kuchyňa, okres Malacky. Objekt je prístupný po nespevnenej komunikácii. Je napojený na elektrorozvod, verejný vodovod, kanalizácia je do žumpy. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie. Pôvodná stavba rodinného domu bola postavená v roku 1967. Dispozičné riešenie: Na prízemí sa nachádza predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, 4 izby. Stavebnotechnické riešenie: Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou  izoláciou. Hladina podzemnej vody je pod úrovňou základovej škáry. Všetky zvislé obvodové konštrukcie rodinného domu sú murované z keramických tehál. Priečky sú murované. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je sedlová s azbestocementovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. V kúpeľni, na WC a v mieste kuchynskej linky je vyhotovený keramický obklad. Vonkajšia omietka je vápenná hladká. Podlahy tvorí prevažne PVC, v hygienických zriadeniach keramická dlažba. Okná sú plastové. Dvere sú hladké plné a čiastočne presklené. Zdrojom vykurovania je  kotol na tuhé palivo. Elektroinštalácia je svetelná, motorická s automatickým istením. Ohrev teplej vody je zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom. Zariaďovacie predmety - kúpeľňa - keramické umývadlo, sprchový kút, WC - WC so splachovacou nádržkou kombi, kuchyňa - kuchynská linka na báze dreva, plynový sporák, sporák na tuhé palivo, drezové nerezové umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové.

OPIS STAVU

Rodinný dom je v technickom stave zodpovedajúcom jeho veku a užívaniu.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
ŤARCHY: 1, Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikla na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. 0189807966 zo dňa 19.05.2008 na nehnuteľnosti pozemok parc.č. 12156/13, 12156/27, 12156/71, 12156/72 a rodinný dom sč. 553 na parc.č. 12156/13 v zmysle Záložnej zmluvy V-2412/08, právopl. 24.07.2008. - 161/08 2, Z-4102/15: Exekučný príkaz EX 26929/14 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 811 09 Bratislava, IČO: 00 492 736 - Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý PhD. - 555/15 POZNÁMKY: 1, P-263/15: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom nehnuteľností na dobrovoľnej dražbe v prospech oprávneného: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava. -331/15 2, P-571/15: Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby v prospech dražobníka DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 KOšice , IČO: 36 764 281 . - 571/15 P-563/15: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby - dražba neúspešná. -596/15
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notárske spoločenstvo JUDr. Miloslav Kováč Zámocká č. 6, 811 01 Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Hviezdoslavova 6
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk