Dražba rodinného domu, Kuchyňa, okres Malacky

Vyvolávacia cena 13 425,00 €
Obhliadka 07.09.2015 o 12:00 hod. 08.09.2015 o 12:00 hod.
Konanie dražby 17.09.2015 10:30 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Kuchyňa, okres Malacky
Označenie DDr 056/2014
Stav opakovaná
Kolo prvé opakované
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 392 vedenom Okresným úradom Malacky – katastrálny odbor, okres Malacky, obec Kuchyňa, k. ú. Kuchyňa a to:

-stavba súp. č. 74, na parcele reg. „C“ č. 1007/2 – rodinný dom,

- parcela reg. „C“ č. 1007/2 o výmere 479 m2 – zastavané plochy a nádvoria

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom, súpisné č. 74, parcela č. 1007/2, k. ú. Kuchyňa, obec Kuchyňa, okres Malacky

Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a s pôdorysom približne v tvare obdĺžnika. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných domov v obci Kuchyňa, označený súpisným číslom 74, postavený na pozemku, parcela č. 1007/2, k.ú. Kuchyňa, obec Kuchyňa, okres Malacky.

 

Dispozičné riešenie

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie. Rodinný dom je prístupný v úrovni 1. nadzemného podlažia cez hlavný vstup umiestnený v jeho západnej fasáde. Ku pôvodnej časti rodinného domu z roku 1935 bola v jeho severnej časti v roku 1985 dobudovaná prístavba. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti: chodba, kuchyňa, kúpeľňa, komora a štyri izby. 

OPIS STAVU

Základy sú zhotovené ako monolitické železobetónové. Podmurovka je zhotovená zo škárovaného muriva. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 500 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC -  hladká. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené ako drevené s doskovým podhľadom. Krov šikmej strechy je zhotovený z drevených hranolov s jednoduchým latovaním a plným záklopom – strecha je sedlová. Krytina šikmej strechy je zhotovená z cementových drážkoviek. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z omietkovej zmesi na báze MVC -  hladká. Vstupné dvere objektu sú zhovené ako drevené. Interiérové dvere sú v celom objekte zhotovené na báze DT v plechových zárubniach. Okná sú zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom (okná orientované do ulice). Povrchy podláh obytných miestností sú zhotovené z kobercov lepených na hrubý betón, povrchy podláh miestností sanity (kúpeľňa) sú zhotovené z keramickej dlažby a povrchy podláh ostaných komunikačných a obslužných miestností a kuchyne sú zhotovené z lepeného PVC. Povrchy stien miestností sanity (kúpeľňa) a kuchyne sú obložené keramickým obkladom. Vykurovanie objektu je lokálne. Ako zdroj vykurovania slúžia dvoje plynové kachle aj jedny kachle s krbovou vložkou na tuhé palivo. Ako zdroj TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač. V rodinnom dome sa nachádza rozvod pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod kameninového potrubia kanalizácie, svetelná a motorická elektroinštalácia a rozvod zemného plynu. V objekte sa nachádzajú nasledovné zariaďovacie predmety a predmety technického vybavenia objektu:

Kúpeľňa                               - smaltovaná plechová vaňa, umývadlo, pôvodné nerezové batérie, elektrický zásobníkový ohrievač TÚV

Kuchyňa               - kuchynská linka na báze DT – 2,400 m, nerezový drez, pôvodná drezová batéria, sporák s rúrou P/P, digestor

                                         

Ide o nedostatočne udržiavaný, starší rodinný dom s novšou prístavbou, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku. Objekt je v súčasnosti využívaný na bývanie. Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám. Objekt je využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
 Záložné právo v prospech PRIVATdebt., s.r.o., 9.mája 1817/3, 920 01 Hlohovec, IČO: 45 322 571 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa vzniknutej zo zmluvy o stavebnom úvere č. 2990781 8 01 a 2990781 5 02 zo dňa 09.05.2006 na nehnuteľnosti v zmysle Záložnej zmluvy V-1558/06, právopl.12.06.2006. - 64/06 Z-2704/14 Zmluva o postúpení pohľadávok č. 39/2014 zo dňa 01.04.2014. -253/14  Z-1416/10: Exekučný príkaz EX 13034/09 zo dňa 26.03.2010 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 - Exekútorský úrad, Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý - 88/10  Z-3137/12: Exekučný príkaz EX 377/2012-10 zo dňa 22.08.2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO:36 54 140 - Exekútorský úrad Galanta, Švermova 273, 924 01 Galanta, súdny exekútor JUDr. Jozef Kapronczai.- 192/12  Z-2215/13: Exekučný príkaz EX 867/2013 zo dňa 15.05.2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 92101 Piešťany, IČO: 36 234 176 - Exekútorský úrad Bratislava , Ulica 29. augusta 2, 811 07 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Kamil Líška. - 167/13  Z-3835/13: Exekučný príkaz EX 306/12 zo dňa 28.08.2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 - Exekútorský úrad Bratislava II, Letná 5, 831 03 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Branislav Plško. - 303/13  Z-3285/14: Exekučný príkaz EX 3785/2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 01 Piešťany, IČO: 36 234 176 - Exekútorský úrad Bratislava , Ulica 29. augusta 2, 811 07 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Kamil Líška. - 304/14 Poznámky:  P2-58/10: Upovedomenie o začatí exekúcie EX 13034/09 zo dňa 15.02.2010 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 - Exekútorský úrad, Záhradnícka 62,821 08 Bratislava, súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý - 38/10  P2-16/11: Oznámenie o vykonaní dobrovoľnej dražby v prospech dražobníka Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.Bajkalská 30, 829 48 Bratislava. - 45/11  P-256/11: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD 981/11 - 1.kolo v prospech dražobníka GENERAL FACTORING,a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 838 825 -nehnuteľnosť pozemok parc.č. 1007/2, rodinný dom sč. 74 na parc.č. 1007/2. - 382/11  P-33/12: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe GF 981/11 - 2.kolo v prospech dražobníka GENERAL FACTORING, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 838 825 -nehnuteľnosť pozemok parc. č. 1007/2, rodinný dom sč. 74 na parc. č. 1007/2. - 382/11  P-164/15 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech oprávneného PRIVATdebt., s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec, IČO: 45 322 571. - 141/15
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Aukčný Dom, s.r.o.
Železničná 4/A
Hlohovec

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk