Dražba rodinného domu, Krušovce, okres Topoľčany

Vyvolávacia cena 60 000,00 €
Obhliadka 10.01.2023 o 13:00 hod. 20.01.2023 o 13:00 hod.
Konanie dražby 26.01.2023 10:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Krušovce, okres Topoľčany
Označenie A 16/2022
Stav oznámená
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti s príslušenstvom nachádzajúce sa v k.ú. Krušovce, obec: Krušovce, okres: Topoľčany, zapísané na LV č. 55, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Topoľčany:

  1. rodinný dom súp.č. 460, postavený na parc. č.: 20/5,
  2. pozemky, parcely registra „C“ KN:
  1. parc. č.20/5, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m²,
  2. parc. č.20/6, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 310m²,
  3. parc. č.21/3, druh pozemku: záhrada o výmere 116m²

Podiel   1/1

OPIS PREDMETU DRAŽBY

A. Rodinný dom súpisné číslo 460 je postavený na pozemku rovinatého až mierne svahovitého charakteru na parcele číslo 20/5 v katastrálnom území Krušovce. Rodinný dom sa nachádza cca 2 km od centra okresného mesta Topoľčany, v obytnej časti so zástavbou s prevažne rodinnými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami.

Predmet dražby nebol sprístupnený na vykonanie znaleckej obhliadky za účelom zistenia skutočného vyhotovenia jednotlivých konštrukčných prvkov. Popis technického riešenia je prevzatý z dostupných údajov v súľade s § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Z predložených podkladov nie je možné zistiť, či popisovaný stav zodpovedá skutočnosti. Popis je vyhotovený na základe možného riešenia a nakoľko ide o nesprístupnenú nehnuteľnosť nemusí sa zhodovať so skutočnosťou.

Technické riešenie:

Rodinný dom je dvojpodlažný, dispozičné riešenie je predpokladané, že je zhodné s pôdorysom priloženým v prílohe znaleckého posudku.

1. Nadzemné podlažie (1. NP) o celkovej výmere = 117,88 m2 , postavené v roku 1980.

Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke do 30 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má nášľapnú vrstvu z PVC gumy. Plochá strecha je jednoplášťová s tepelnou izoláciou a s krytinou na plochých strechách tvorenou z natavovaných pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú  fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC, kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností tvoria podlahoviny gumové z PVC a podlahy ost. miestností liate terazzo. Vybavenie kuchyne tvorí sporák plynový s elektrickou rúrou, drezové umývadlo nerezové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne je vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou, záchod je splachovací bez umývadla. Ostatné vybavenie sú vráta garážové rámové s výplňou. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania na plyn. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická istená cez elektrický rozvádzač s poistkami. Vnútorné rozvody plynu tvorí rozvod zemného plynu.

2. Nadzemné podlažie (2. NP) o celkovej výmere = 117,88 m2 , postavené v roku 1980.

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke do 30 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane. Výplne otvorov tvoria dvere hladké plné a zasklené a okná zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností tvoria podlahoviny gumové z PVC a podlahy ost. miestností liate terazzo. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo, vodovodné batérie ostatné. Ústredné vykurovanie je riešené ako teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná.

B.  Príslušenstvo

1. Prípojka vody z verejného obecného vodovodu v dĺžke 9,70 bm. Je z oceľového potrubia DN 40 mm vrátane navŕtavacieho pásu. Vodovodná prípojka bola zhotovená v roku 1980.

2.Vodomerná šachta betónová, oceľový poklop, vrátane vybavenia o rozmeroch 0,95*1,0*0,9m = 0,86 m3, bola zhotovená v roku 1980.

3.Prípojka kanalizácie do žumpy  v dĺžke 11,80 bm, zhotovená z kameninového potrubia o priemere DN 150 mm bola zrealizovaná v roku 1980.

4.Žumpa - betónová monolitická aj montovaná o objeme 10,00  m3, bola zhotovená v roku 1980.

5.Prípojka zemného plynu  o priemere DN 25 mm v dĺžke 19,56 bm zhotovená bola  v roku 1995.

6. Prípojka el. energie je to NN, káblová prípojka vzdušná Al 4*16 mm*mm, v dĺžke 5,00 bm zhotovená bola  v roku 1998.

7. Betónový chodník s povrchom z monolitického betónu do hrúbky 100 mm o rozmeroch 10,2*1,3 = 13,26 m2 zhotovený bol  v roku 1980.

8. Rampa pred garážou plocha je  s povrchu z monolitického betónu do hrúbky 150 mm o výmere 2,9*2,8 = 8,12 m2 zhotovená bola  v roku 1980.

C. Pozemky

Pozemok parc. č. 20/5,  o výmere 115 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemok parc. č. 20/6 o výmere 310 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemok parc. č. 21/3 o výmere 116 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

OPIS STAVU

Dom bol daný do užívania v roku 1980, objekt  je užívania schopný. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
· Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. ú. 2482202 1 05 a 2482202 9 06 na pozemok parc. reg. C KN č. 20/5, 20/6, 21/3 a stavbu rod. dom s. č. 460 na parc. č. 20/5, v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31335004, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava v podiele 1/1 na sumu uvedenú v zmluve zo dňa 12.04.2017 - V 1264/2017 - 126/2017; - Zmena vlastníka na základe V 1316/2017 - 148/2017; · Exekučné záložné právo podľa Exekučného príkazu 157EX 1214/21 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemok reg. CKN parc. č. 20/5, 20/6, 21/3, pozemok reg. EKN parc. č. 362/1 a stavbu rodinný dom súp.č.460 na pozemku reg. CKN parc. č. 20/5 - na podiel 1/1, vlastník a povinný Norbert Mallo, nar. 23.10.1967, oprávnený: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., IČO: 36432105, ExÚ Nitra (JUDr. Soňa Stodolová) - Z 4286/2021 290/2021; · Exekučné záložné právo podľa Exekučného príkazu 157EX 1184/21-23 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemok parc. CKN č. 20/5, 20/6, 21/3, parc. EKN č. 362/1 a stavbu rodinný dom súp.č. 460 na parc. CKN č. 20/5, vlastník a povinný Norbert Mallo, oprávnený: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., IČO: 36432105, ExÚ Nitra (JUDr. Soňa Stodolová) - Z 4305/2021 - 292/2021; · Exekučné záložné právo podľa Exekučného príkazu 157EX 1175/21-25 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemok parc. CKN č. 20/5, 20/6, 21/3, parc. EKN č. 362/1 a stavbu rodinný dom súp.č. 460 na parc. CKN č. 20/5, vlastník a povinný Norbert Mallo, oprávnený: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., IČO: 36432105, ExÚ Nitra (JUDr. Soňa Stodolová) - Z 4306/2021 - 293/2021; · Exekučné záložné právo podľa Exekučného príkazu 157EX 378/22-32 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemok parc. reg. C KN č. 20/5, 20/6, 21/3, parc. reg. E KN č. 362/1 a stavbu rodinný dom s. č. 460 na parc. č. 20/5, vlastník a povinný Norbert Mallo, oprávnený Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35937874, ExÚ Nitra (JUDr. Soňa Stodolová) - Z 3625/2022 - 226/2022; Poznámky: · Poznamenáva sa doručenie Oznámenia o začatí výkonu záložného práva zo dňa 25.05.2021 (Zmluva o úvere na bývanie zo dňa 12.04.2017 - Zmluva o zriadení záložného práva č. k. V 1316/2017-148/2017) v zmysle ustanovenia § 151 l ods. 4 zák. č. 40/1964 Zb., cestou dobrovoľnej dražby na nehnuteľnosti pozemok parc. reg. C KN č. 20/5, 20/6, 21/3 a stavbu rodinný dom s. č. 460 na parc. č. 20/5, vlastník a dlžník Mallo Norbert, nar. 23.10.1967 v podiele 1/1, v prospech záložného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31335004, Bajklaská 30, 829 48 Bratislava - P 317/2021 - 137/2021; · Poznamenáva sa upovedomenie o vykonaní exekúcie zriadením exekučného záložného práva 157EX 1175/21-21 na nehnuteľnosti pozemok parc. reg. C KN č. 20/5, 20/6, 21/3, parc. reg. E KN č. 362/1 a stavbu rodinný dom s. č. 460 na parc. č. 20/5, vlastník Mallo Norbert v podiele 1/1, pre BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., IČO: 36432105, ExÚ Nitra (JUDr. Soňa Stodolová) - P 609/2021 - 250/2021; · Poznamenáva sa upovedomenie o vykonaní exekúcie zriadením exekučného záložného práva 157EX 1184/21-19 na nehnuteľnosti pozemok parc. reg. C KN č. 20/5, 20/6, 21/3, parc. reg. E KN č. 362/1 a stavbu rodinný dom s. č. 460 na parc. č. 20/5, vlastník Mallo Norbert v podiele 1/1, pre BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., IČO: 36432105, ExÚ Nitra (JUDr. Soňa Stodolová) - P 614/2021 - 251/2021; · Poznamenáva sa upovedomenie o vykonaní exekúcie zriadením exekučného záložného práva 157EX 1214/21-16 na nehnuteľnosti pozemok parc. reg. C KN č. 20/5, 20/6, 21/3, parc. reg. E KN č. 362/1 a stavbu rodinný dom s. č. 460 na parc. č. 20/5, vlastník Mallo Norbert v podiele 1/1, pre BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., IČO: 36432105, ExÚ Nitra (JUDr. Soňa Stodolová) - P 619/2021 - 269/2021; · Poznamenáva sa upovedomenie o vykonaní exekúcie zriadením exekučného záložného práva 157EX 378/22-18 na nehnuteľnosti pozemok parc. reg. C KN č. 20/5, 20/6, 21/3, parc. reg. E KN č. 362/1 a stavbu rodinný dom s. č. 460 na parc. č. 20/5, vlastník Mallo Norbert v podiele 1/1, pre Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, ExÚ Nitra (JUDr. Soňa Stodolová) - P 174/2022 - 98/2022; · Poznamenáva sa upovedomenie o vykonaní exekúcie zriadením exekučného záložného práva 157EX 576/22-21 na nehnuteľnosti pozemok parc. reg. C KN č. 20/5, 20/6, 21/3 a stavbu rodinný dom s. č. 460 na parc. č. 20/5, vlastník Mallo Norbert v podiele 1/1, pre BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., IČO: 36432105, Bratislava - Nové Mesto, ExÚ Nitra (JUDr. Soňa Stodolová) - P 361/2022 - 203/2022;
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Sídlo dražobnej spoločnosti LIQID s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
LIQID s.r.o.
Kalvínske námestie 2/126
Levice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk