Dražba rodinného domu, Jurová, okres Dunajská Streda

Vyvolávacia cena 70 000,00 €
Obhliadka 25.07.2017 o 11:15 hod. 14.07.2017 o 11:15 hod.
Konanie dražby 02.08.2017 12:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Jurová, okres Dunajská Streda
Označenie DDr.008/2017
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti: 

-stavba súp. číslo 203, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 785/36 - Rodinný dom, -pozemok parc. reg. „C“ č. 785/20 o výmere 500 m2 - Zastavané plochy a nádvoria, -pozemok parc. reg. „C“ č. 785/36 o výmere 175 m2 – Zastavané plochy a nádvoria,

zapísané na LV č. 733 vedenom na Okresnom úrade Dunajská Streda  - katastrálny odbor, obec Jurová, katastrálne územie Jurová.

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom, súpisné č. 203, parcela č. 785/36, k.ú. Jurová, obec Jurová, okres Dunajská Streda
Rodinný dom je murovaný, čiastočne podpivničený objekt s jedným podzemným podlažím, s jedným nadzemným podlažím a s pôdorysom približne v tvare písmena H. Rodinný dom je súčasťou zástavby nových rodinných domov v obci Jurová, označený súpisným číslom 203, postavený na pozemku, parcela č. 785/36, k.ú. Jurová, obec Jurová, okres Dunajská Streda. Telefonický kontakt na vlastníka nehnuteľnosti bol v čase obhliadky nezistený  – vlastník sa v stanovenom termíne na obhliadku nedostavil.
Dispozičné riešenie Rodinný dom má jedno podzemné podlažie, jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare písmena H. Zo západnej strany objektu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa vlastník nehnuteľnosti v stanovenom termíne nedostavil, čím nebolo možné vykonať obhliadku nehnuteľnosti - podrobný popis riešenia dispozície neuvádzam. Hodnoty týkajúce sa výpočtu zastavanej plochy jednotlivých podlaží znalec čerpal z katastrálneho operátu, z podkladu poskytnutého zadávateľom (Znalecký posudok č. 72/2012, vyhotovil Ing. Roman Detko, zo dňa 04.11.2012 - kópia) a vlastnej odbornej úvahy.
Technické a konštrukčné riešenie Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Podmurovka je zhotovená z DT tvárnic s betónovou zálievkou. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. podzemného a 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z pórobetónového muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z pórobetónového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká. Stropy nad 1. podzemným podlažím sú zhotovené ako železobetónové, monolitické a nad 1. nadzemným podlažím s rovným pohľadom drevené trámové. Strecha objektu je šikmá, s dreveným krovom - s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami. Krytina strechy je zhotovená z betónovej strešnej krytiny. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien, resp. balkónových dverí sú zhotovené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z omietkovej zmesi na báze umelých látok (nedohotovená povrchová úprava). Vstupné dvere objektu sú zhovené ako plastové. Interiérové dvere sú v celom objekte sú zhotovené na báze DT v obložkových zárubniach - plné alebo zasklené dyhované. Okná sú v celom objekte zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom a hliníkovými žalúziami. Vykurovanie objektu bude teplovodné s oceľovými radiátormi. Ako zdroj vykurovania slúži plynový kotol a ako zdroj TÚV slúži zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním. V rodinnom dome sa nachádza rozvod plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod plastového potrubia kanalizácie, plynovod a svetelná a motorická elektroinštalácia. Vzhľadom na nemožnosť vykonať obhliadku rodinného domu aj zvnútra znalec v tejto časti výpočtu uviedol len konštrukcie, ktoré je možné pozorovať alebo predpokladať aj na základe obhliadky exteriéru. Pri časti konštrukcií sa znalec tiež riadil vlastnou úvahou. Pri konštrukciách, ktoré sa v objekte s veľkou pravdepodobnosťou nachádzajú (napr. deliace konštrukcie, povrchy podláh, povrchy vnútorných povrchov, stropy a pod.) som ich ohodnotenie určil podľa bežne používaných konštrukcií v obdobných objektoch, resp. podľa podkladu poskytnutého zadávateľom Znalecký posudok č. 72/2012, vyhotovil Ing. Roman Detko, zo dňa 04.11.2012 kópia). Rozvody TI, resp. spôsob vykurovania znalec predpokladal podľa existencie jestvujúcich prípojok (NN rozvod...) alebo podľa jestvujúceho komína. Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy ako napr. vybavenie kuchýň, kúpeľne, WC a pod. neuvádzam vo výpočte vôbec, nakoľko znalec z dôvodu nesúčinnosti vlastníka nehnuteľnosti nemohol nadobudnúť poznanie o ich existencií osobnou obhliadkou objektu zvnútra.

OPIS STAVU

Ide o dostatočne udržiavaný, nový rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku. Objekt je v súčasnosti pravdepodobne využívaný na bývanie. Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám. Objekt je využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Objekt bol podľa odborného odhadu znalca a podkladu poskytnutého zadávateľom (Znalecký posudok č. 72/2012, vyhotovil Ing. Roman Detko, zo dňa 04.11.2012 - kópia) dohotovený v roku 2012. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a
stavieb a skutočnosti, že ide o nový objekt a väčšina konštrukcií PSV rodinného domu je v pôvodnom stave, opotrebenie znalec stanovil na základe odborného odhadu. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 100 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2112. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí objektu určuje v percentách.

 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
-Záložné právo v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava IČO: 36 854 140, V 1551/13 - č.z. 29/13 -Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: ČSOB, a.s., Michalská 18, Bratislava IČO: 36854140, na základe exekučného príkazu č.EX 2151/2016 zo dňa 26.10. 2016, Exekútorský úrad Pezinok JUDr. Vladimír Sucháček, Z-8964/16, č.z.213/1 Poznámky : -Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva, EX 2151/2016 zo dňa 02.09.2016, Exekútorský úrad Pezinok, JUDr. Vladimír Sucháček súdny exekútor, P1572/16, č.z.188/16 -Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislabva, IČO:36 854 140, dražbou, P-174/17 - č.z.28/17
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
V priestoroch La Pension*** /salónik/, Rybníková 15, 917 01 Trnava
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Aukčný Dom, s.r.o.
Železničná 4/A
Hlohovec

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk