Dražba rodinného domu, Hrušov, okres Veľký Krtíš

Vyvolávacia cena 21 300,00 €
Obhliadka 17.08.2023 o 12:30 hod.
Konanie dražby 22.11.2023 10:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Hrušov, okres Veľký Krtíš
Označenie 199EX165/23
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 581

 

 Obec: Hrušov

 Katastrálne územie: Hrušov

 Okres: Veľký Krtíš

 Okresný úrad Veľký Krtíš

 

PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape

 

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Spôsob využ.p.

Umiest. pozemku

Právny vzťah

Druh ch.n.

 479

 850

 Trvalý trávny porast

 7

 1

 0

 

 481/1

 136

 Zastavaná plocha a nádvorie

 15

 1

 0

 

 480/1

 239

 Záhrada

 4

 1

 0

 

 

Stavby

 

Súpisné číslo

na parcele číslo

Druh stavby

Popis stavby

Druh ch.n.

Umiest. stavby

 251

 481/1,481/2

 10

 Rodinný dom

 0

 1

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Spôsob využívania pozemku
4 Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zelen a iné polnohospodárske plodiny
7 Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok docasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
15 Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova oznacená súpisným císlom
Spolocná nehnutelnost
1 Pozemok nie je spolocnou nehnutelnostou
Umiestnenie pozemku
1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Druh stavby
10 Rodinný dom
Umiestnenie stavby
1 Stavba postavená na zemskom povrchu

 

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
CAST C: TARCHY Poradové císlo Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov Miesto trvalého pobytu / Sídlo Dátum narodenia, rodné císlo / ICO / Iný identifikacný údaj K nehnutelnosti K vlastníkovi Neevidovaní Poradové císlo Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov Miesto trvalého pobytu / Sídlo Dátum narodenia, rodné císlo / ICO / Iný identifikacný údaj K nehnutelnosti K vlastníkovi Neevidovaní K nehnutelnosti K vlastníkovi Obsah Vlastník poradové císlo 1 Dna 26.6.2013 zapisuje sa exekucný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného záložného práva na nehnutelnosti c. EX 245/2010-126 zo dna 28.5.2013 (Exekútorský úrad Velký Krtíš, JUDr. Iveta Tóthová) - Z 1570/13 - VZ 95/13 Vlastník poradové císlo 1 Dna 13.11.2014 sa zapisuje Exekucný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného záložného práva na nehnutelnost c.EX 764/2013 v zmysle listiny zo dna 10.11.2014 - Z 2675/14 (JUDr.Babušková,súd.exek.,Nové Mesto nad Váhom ) -142/14 Vlastník poradové císlo 1 Dna 28.07.2022 sa zapisuje exekucný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného záložného práva na nehnutelnost c. 199EX 515/22 zo dna 27.07.2022 (Exekútorský úrad Detva JUDr. Debnár Ján ) - Z 1891/2022 - vz 71/22 Vlastník poradové císlo 1 Dna 4.4.2023 zapisuje sa exekucný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekucného záložného práva na nehnutelnosti c. EX 199EX 165/23-11 zo dna 3.4.2023 (Exekútorský úrad, JUDr. Ján Debnár, Detva) - Z 675/2023 - VZ 33/23
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Exekútorský úrad Detva JUDr. Ján Debnár Krné 84 (železničná ulica) 96212 Detva
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
JUDr. Ján Debnár súdny exekútor
Krné 84
Detva

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk