Dražba rodinného domu, Horné Príbelce, okres Veľký Krtíš

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 17.06.2019 o 09:00 hod. 31.05.2019 o 09:00 hod.
Konanie dražby 24.06.2019 14:40 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Horné Príbelce, okres Veľký Krtíš
Označenie DD 126/2019
Stav výsledok
Kolo druhé kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

PREDMET DRAŽBY – spoluvlastnícky podiel 1/1

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 97

Okres: Veľký Krtíš

Obec: Príbelce

Katastrálne územie: Horné Príbelce

Okresný úrad   Veľký Krtíš, katastrálny odbor

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

81/1

Zastavaná plocha a nádvorie

436

-

81/2

Zastavaná plocha a nádvorie

86

-

82

Záhrada

1280

-

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele číslo:

Popis stavby:

Druh stavby:

 

81/2

Rodinný dom

21

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané do KN: studňa, kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka,  a pod.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom bez súp. č. na parc. č. 81/2  v k. ú. Horné Príbelce

Rodinný dom, ktorý je predmetom dražby je riešený ako čiastočne nepodpivničený s jedným  nadzemným  podlažím a jedným podkrovným podlažím

Na 1. NP sa nachádza zádverie, chodba, 2*izba, technická miestnosť, kúpeľňa, kuchyňa s jedálňou. V podkroví sa nachádza chodba, kúpeľňa, 3*izba, balkón.

Rodinný dom je osadený v mierne svahovitom  teréne na parc. reg. „C“ č. 81/2  v k.ú. Horné Príbelce, obec Príbelce.   Je situovaný v  okrajovej  polohe obce,  v lokalite  vhodnej na bývanie. Okolitá zástavba je tvorená rodinnými domami a záhradkárskymi chatami.  V danej lokalite je možnosť napojenia na elektrickú energiu.   Stavebné povolenie  bolo vydané dňa 26.6.2012 pod č. 81/2012, vydané Obcou Príbelce.

Napojenie domu na inžinierske siete:

 - voda - rodinný dom je napojený na studňu,

 - kanalizácia - rodinný dom  je napojený na žumpu,

 - plynová prípojka - rodinný dom nie  je napojený  na plynovod, v okolí nie je možnosť napojenia na zemný plyn

 - elektrická energia - vzdušnou   prípojkou.

TECHNICKÝ POPIS RODINNÉHO DOMU :

základy – základová platňa

murivo – zrubová drevená stavba – smreková guľatina, v čase realizácie znaleckej obhliadky bez zateplenia

deliace konštrukcie - drevené

strop – drevený trámový s viditeľnými trámami

strecha – sedlová s vikiermi v podkroví

strešná krytina – ťažká – Bramac

klampiarske konštrukcie  - z pozinkovaného plechu

okná – drevené eurookná

interiérové dvere – drevené

schodište – drevené

tepelná izolácia navrhnutá kontaktným zatepľovacím systémom

vykurovanie je navrhnuté tepelným čerpadlo, v čase znaleckej obhliadky je osadená piecka na pp

elektroinštalácia – svetelná

v obytných miestnostiach sú navrhnuté laminátové parkety, v ostatných keramická dlažba

v obývacej izbe je navrhnutý krb

vykurovanie navrhnuté podlahové

zariadenie kúpeľne - umývadlo, WC, sprchovací kút,

v kuchyni je navrhnutá linka na báze dreva, nerezový drez, zabudované spotrebiče

v podkroví sú navrhnuté laminátové parkety, keramická dlažba. V kúpeľni rohová vaňa, umývadlo WC.

v podkroví je balkón nad 5 m2

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané do KN:

Studňa

Kanalizačná prípojka

Vodovodná prípojka

Pozemky, ktoré sú predmetom dražby sa nachádzajú v zastavanom území obce Príbelce, v okrajovej polohe. Pozemky sú svahovité.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 29.10.2013 v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 (parcela CKN č. 81/1, 81/2, 82., rozostavaná stavba rodinného domu na parcele CKN č. 81/2) - V 1729/13 zo dňa 29.11.2013 - VZ 72/13 Dňa 26.04.2019 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. 337EX 152/19 v zmysle listiny zo dňa 24.04.2019 - Z 845/2019 - 16/2019 /JUDr.Jana Debnárová, Lučenec/ Vyššieuvedené záložné právo v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.
ODHAD CENY
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 182/2018 zo dňa 29.06.2019, ktorý vypracovala Ing. Andrea Bothová, znalec zapísaný do zoznamu znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti stanovená na 41.300 €.
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Hotel Slovan, ul. Železničná 25, 984 01 Lučenec, miestnosť "Átrium salón"
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk