Dražba rodinného domu, Hladovka, okres Tvrdošín

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 10.01.2017 o 12:00 hod. 19.01.2017 o 12:00 hod.
Konanie dražby 26.01.2017 15:15 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Hladovka, okres Tvrdošín
Označenie 755/2016
Stav výsledok
Kolo 1. kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1935, katastrálne územie: Hladovka, Okresný úrad Tvrdošín – katastrálny odbor, obec Hladovka, okres Tvrdošín
 

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 870/9, výmera: 573m2, druh pozemku: ostatné plochy

• parcelné číslo: 870/11, výmera: 140m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
• parcelné číslo: 870/13, výmera: 141m2, druh pozemku: ostatné plochy

 

Stavby:

• bez súp.č., na parcele č. 870/11, druh stavby: Rozostavaná budova, popis stavby: Rozostavaný rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje do LV, najmä: vonkajší plot, prípojka vody, prípojka elektriny, prípojka kanalizácie, spevnená plocha – vonkajšia terasa a pod.


Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rozostavaný RD

Rozostavaný rodinný dom sa nachádza na okraji obce Hladovka na rovine. Rozostavaný RD nemá kolaudačné rozhodnutie, má len stavebné povolenie z roku 2008. RD má prípojku vody, kanalizácie a elektriny. RD má vecné bremeno na vstup do RD na parcele. Prístupová cesta je po spevnenej ploche. Do centra je to do 10 min. pešo.

Rozostavaný RD má 1.NP a podkrovie. Fasáda je zateplená systémom BAUMIT. Strecha je pokrytá plechom. Na 1.NP sa nachádza: závetrie, chodba, obývacia izba, kuchyňa, špajza, schodisko, garáž, kúpeľňa, kotolňa, terasa. Na 1.nadzemnom podlaží sú všetky okná sú plastové zdvojené, obývacie miestnosti majú laminátovú podlahu plávajúcu, dvere sú drevené dubové, schodište má povrch z tvrdého dreva. Steny a strop sú malta vápenno-cementová. V kúpeľni je keramický obklad a dlažba. Tu sa nachádza aj umývadlo a páková batéria, sprchovací kút a páková batéria na teplú a studenú vodu, WC je keramické splachovacie. V obývacej miestnosti sa nachádza uzatvorený krb na drevo. Vo všetkých miestnostiach je panelový radiátor. V kuchyni sa nachádza drevená kuchynská linka s nerezovým umývadlom a pákovou batériou, odsávač pár, keramická platňa elektrická. Garáž má automatickú bránu samootvaráciu. Steny strop je MVC, podlaha je keramická dlažba. V kotolni sa nachádza kotol na tuhé palivo a elektrický bojler na teplú vodu.

Podkrovie: Tu sa nachádza 3x izba , balkón, kúpeľňa, chodba. V kúpeľni je rohová vaňa a WC keramické splachovacie, dlažba a keramický obklad stien, dvere drevené, okná plastové zdvojené, panelový radiátor. V izbách je plávajúca podlaha, steny a strop MVC, okná plastové, dvere drevené dubové.

PRÍSLUŠENSTVO

Vonkajší plot

Plot sa nachádza za rodinným domom na dvoch stranách. Ukončený je len stĺpikmi oceľovými zabetónovanými v zemi.

Prípojka vody

Prípojka vody je napojená na verejný vodovod obce Hladovka v r.2008

Prípojka elektriny

Prípojka elektriny je napojená od suseda v dĺžke 5m.

Prípojka kanalizácie

Kanalizácia je napojená na verejný kanalizačný zberač obce v dĺžke 50 m.

Spevnená plocha-vonkajšia terasa

Spevnená plocha- vonkajšia terasa sa nachádza za RD a je zhotovená z betónu.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami: Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, Bratislava IČO: 36 854 140-Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti na nehnuteľnosti rozostavaný rodinný dom bez. súp. čísla postavený na pozemku C- KN parc. č. 870/11 a pozemky C-KN parc. č. 870/9, ostatné plochy o výmere 573m2, C-KN parc. č. 870/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 140m2, C-KN parc. č. 870/13, ostatné plochy o výmere 141m2, V 1144/2013 zo dňa 24. 09. 2013-88/13 Všetky nasledujúce vecné bremená v prípade úspešnej dražby nezanikajú a vydražiteľ nadobúda predmet dražby s právami a záväzkami z nich vyplývajúcimi: Vecné bremeno ku C-KN parc. č. 870/13, ostatné plochy o výmere 141m2 pozostávajúce z práva prechodu peši a motorovým vozidlom cez tento pozemok v celom rozsahu v prospech vlastníka pozemku C-KN parc. č. 870/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 107m2, V 983/2013 zo dňa 11. 09. 2013-85/13 Vecné bremeno ku C-KN parc. č. 870/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 107m2 a C-KN parc. č. 870/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 651m2 pozostávajúce z práva umiestniť na uvedených pozemkoch prípojku plynu, elektrickej energie a vodovodu v celom rozsahu a strpieť prechod a prejazd cez tieto pozemky za účelom údržby a opravy plynárenských, vodovodných a elektrických zariadení, pričom toto oprávnenie sa vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť v celom rozsahu v prospech vlastníka pozemkov C-KN parc. č. 870/9 ostatné plochy o výmere 573m2, C-KN parc. č. 870/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 140m2 a C-KN parc. č. 870/13 ostatné plochy o výmere 141m2 , V 983/2013 zo dňa 11. 09. 2013-85/13 Vecné bremeno ku C-KN parc. č. 870/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 107m2 pozostávajúce z práva prechodu peši a motorovým vozidlom cez tento pozemok v celom rozsahu v prospech vlastníka pozemku C-KN parc. č. 870/13, ostatné plochy o výmere 141m2, C-KN parc. č. 870/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 140m2, C-KN parc. č. 870/9, ostatné plochy o výmere 573m2, V 983/2013 zo dňa 11. 09. 2013-85/13
ODHAD CENY
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 47/2016, ktorý vypracoval znalec Ing. Anton Martvoň, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 912214. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 10.10.2016 Suma ohodnotenia: 108.000,-EUR (slovom: stoosemtisíc eur)
MIESTO KONANIA DRAŽBY
helenabitterova@azet.sk
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk