Dražba rodinného domu, Gemerské Dechtáre, okres Rimavská Sobota

Vyvolávacia cena 9 500,00 €
Obhliadka 19.07.2017 o 11:10 hod. 26.07.2017 o 11:10 hod.
Konanie dražby 04.08.2017 11:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Gemerské Dechtáre, okres Rimavská Sobota
Označenie DDr. 034/2016
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Rimavská Sobota, odborom katastrálnym na
liste vlastníctva č. 208 pre okres Rimavská Sobota, obec Gemerské Dechtáre a kat. úz. Gemerské
Dechtáre.
- stavba s.č. 35 na parcele reg. „C“ č. 106/3 – rodinný dom,
- parcela reg. „C“ č. 106/1 vo výmere 773 m2 – záhrady,
- parcela reg. „C“ č. 106/3 vo výmere 312 m2 – zastavané plochy a nádvoria.

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na
vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie
plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom, súpisné č. 35, parcela č. 106/3, k.ú. Gemerské Dechtáre, obec Gemerské Dechtáre,
okres Rimavská Sobota 
Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s dvomi nadzemnými podlažiami a s pôdorysom približne v tvare písmena L. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných domov v obci Gemerské Dechtáre, označený súpisným číslom 35, postavený na pozemku, parcela č. 106/3, k.ú. Gemerské Dechtáre, obec Gemerské Dechtáre, okres Rimavská Sobota.
Dispozičné riešenie
Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, je nepodpivničený a má základný pôdorys v tvare písmena L. Z
východnej strany objektu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. V 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú tieto miestnosti – dve izby, kuchyňa, špajza, sklad, kotolňa a garáž. V 2. nadzemnom podlaží (ktoré je prístupné z dvora vonkajším schodiskom) sa nachádzajú tieto miestnosti – štyri izby, kuchyňa, špajza, kúpeľňa a predsieň.
Technické a konštrukčné riešenie
Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Podmurovka je zhotovená zo škárovaného
muriva. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. a 2. nadzemného podlažia sú zhotovené z tehlového muriva v
skladobnej hrúbke do 500 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z tehlového muriva v skladobnej
hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká. Priestory kúpeľní a kuchýň majú steny obložené keramickým obkladom. Stropy nad 1. a 2. nadzemným podlažím sú zhotovené ako železobetónové, monolitické. Schody sú zhotovené ako železobetónové, monolitické. Krov šikmej strechy je zhotovený z  drevených hranolov s jednoduchým latovaním a plným záklopom – strecha je valbová. Krytina šikmej strechy je zhotovená z pálených keramických škridlí – dvojdrážkové, pôvodné. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch zo
škrabaného Brizolitu. Vstupné dvere objektu sú zhovené ako drevené. Interiérové dvere sú hladké plné alebo
zasklené – na báze DT v plechových zárubniach. Vráta objektu sú zhovené ako drevené, zvlakové. Okná sú v
celom objekte zhotovené ako drevené, dvojité s doskovým ostením. Povrchy podláh obytných a komunikačných priestorov sú riešené ako drevené palubovky, povrchy podláh kuchyne sú zhotovené z keramickej dlažby a podlahy v priestoroch kúpeľní sú zhotovené z keramickej dlažby. Vykurovanie objektu a zdroj TUV nie sú zabezpečené. V rodinnom dome sa nachádza rozvod pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod kameninového potrubia kanalizácie a svetelná a motorická elektroinštalácia. V objekte sa nachádzajú nasledovné zariaďovacie predmety a predmety technického vybavenia objektu:
Kúpeľňa – 2.NP - vaňa oceľová smaltovaná
Kuchyňa – 1.NP - smaltovaný drez

OPIS STAVU

Ide o nedostatočne udržiavaný, starší rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho
veku. Objekt nie je v súčasnosti využívaný na bývanie. Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov,
stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám. Objekt bol využívaný na obytné
účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Objekt bol podľa odborného odhadu znalca a
verbálnej informácie od vlastníka nehnuteľnosti daný do užívania v roku 1968. V zmysle Metodiky výpočtu
všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že ide o starší, nedostatočne udržiavaný objekt,
opotrebenie znalec stanovil odborným odhadom. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 80 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2048. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí objektu znalec určuje v percentách.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
- Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na pozemky C KN parc.č. 106/1, 106/3 (č.s.35), podľa zmluvy č. Z 18610-08 (V 3338/08), zapísané dňa 16.10.2008 - 22/2008 - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pob. Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 3, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Levice (JUDr. Alena Szalayová), na pozemky a stavby C KN parc.č. 106/1, 106/3 (č.súp. 35 rodinný dom), podľa Ex 216/2010 (Z 2958/2010), zapísané dňa 10.08.2010 - 38/10 - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pob. Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 3, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Levice (JUDr. Alena Szalayová), na pozemky a stavby C KN parc.č. 106/1, 106/3 (č.súp. 35 rodinný dom), podľa Ex 157/2010 (Z 2959/2010), zapísané dňa 10.08.2010 - 39/10 - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava – pobočka Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 3, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Levice (JUDr. Alena Szalayová), na stavbu a pozemky C KN parc.č. 106/1, 106/3 (č.s. 35 rodinný dom), podľa Ex 471/2010 (Z 4068/2010), zapísané dňa 3.11.2010 - 53/2010; - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pob. Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 3, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Levice (JUDr. Alena Szalayová), na pozemky a stavby C KN parc.č. 106/1, 106/3 (č.súp. 35 rodinný dom), podľa Ex 734/2010 (Z 95/2011), zapísané dňa 14.01.2011 - 4/11 - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pob. Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 3, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Zvolen (Mgr. Pavel Mika) na pozemky C KN parc.č. 106/1, 106/3 a na stavbu č.s.35 rodinný dom na C KN parc.č. 106/3, podľa EX 237/12- 10 (Z 1631/2012), zapísané dňa 30.4.2012 - 15/12 - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta č.8 a 10, 813 63 Bratislava, od Exekútorského úradu Zvolen (JUDr. Lucia Ulianková), na stavbu a pozemky C KN parc.č. 106/1, 106/3 (č.s. 35 rodinný dom), podľa Ex 480/12-33 (Z 2956/2012), zapísané dňa 10.08.2012 - 29/2012; -Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, pob. Rimavská Sobota, Francisciho 11, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Dušan Cirbes), na stavbu a pozemok C KN parc.č. 106/3 (č.s. 35 rodinný dom), podľa EX 380/10-ZT (Z 3178/2012), zapísané dňa 31.08.2012 - 31/12 -Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pob. Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 3, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Zvolen (Mgr. Pavel Mika) na pozemky C KN parc.č. 106/1, 106/3 a na stavbu č.s. 35 - rodinný dom na C KN parc.č. 106/3, podľa EX 1543/12-12 (Z 3659/2012), zapísané dňa 5.10.2012 - 41/12 - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava od Exekútorského úradu Brezno (Mgr. Monika Mikulíková) na pozemky C KN parc.č. 106/1, 106/3 a na stavbu č.s. 35 - rodinný dom na C KN parc.č. 106/3, podľa EX 1186/11-13 (Z 4382/2012), zapísané dňa 3.12.2012 - 55/12 - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava od Exekútorského úradu Brezno (Mgr. Monika Mikulíková) na pozemky C KN parc.č. 106/1, 106/3 a na stavbu č.s. 35 - rodinný dom na C KN parc.č. 106/3, podľa EX 726/11-19 (Z 4383/2012), zapísané dňa 3.12.2012 - 56/12 - Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na stavbu a pozemky C KN parc. č. 106/1, 106/3 (č.s. 35 rodinný dom), podľa č.k. 9600503/5/5244044/2013/LaZu (Z 127/2014) zapísané dňa 15.01.2014 - 3/2014; - Záložné právo od Daňového úradu Banská Bystrica na stavbu a pozemky C KN parc. č. 106/1, 106/3 (č.s. 35 rodinný dom), podľa č.k. 9600503/5/5244069/2013/LaZu (Z 128/2014) zapísané dňa 15.01.2014 - 4/2014; - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr.Ing. Ján Gasper,PhD.), na pozemky C KN parc.č. 106/1, 106/3 a na stavbu č.s. 35 - rodinný dom na C KN parc.č. 106/3, podľa EX 6921/2015 (Z 402/2016), zapísané dňa 03.02.2016 - 12/16 - Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného DÔVERA zdravotná poisťovňa, Einsteinova 25 851 01 Bratislava, od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Eva Falisová), na stavbu a pozemky C KN parc.č. 106/1, 106/3 (č.s. 35 rodinný dom), podľa EX 13854/17-10MV (Z 1990/2012), zapísané dňa 02.06.2017 - 407/2017; Poznámky: - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Levice (JUDr.Alena Szalayová), na pozemky a stavby C KN parc.č. 106/1, 106/3 (č.súp. 35 rodinný dom), podľa Ex 157/2010 (P1 630/2010), zapísané dňa 01.06.2010 - 27/10; - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Levice (JUDr.Alena Szalayová), na pozemky a stavby C KN parc.č. 106/1, 106/3 (č.súp. 35 rodinný dom), podľa Ex 216/2010 (P1 631/2010), zapísané dňa 01.06.2010 - 28/10; - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Levice (JUDr.Alena Szalayová), na pozemky astavby C KN parc.č. 106/1, 106/3 (č.súp. 35 rodinný dom), podľa Ex 471/2010 (P1 1181/2010), zapísané dňa 30.09.2010 - 46/10 - Poznamenáva sa upovedomenie na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Levice (JUDr.Alena Szalayová) na stavbu a pozemky C KN parc. č. 106/1, 106/3 (č.s. 35 rodinný dom), podľa Ex 734/2010 (P1 1342/2010), zapísané dňa 08.11.2010 - 56/2010, - Vykonateľné rozhodnutie o určení záložného práva s obmedzujúcim zálohom, ktoré vznikne od Daňového úradu Banská Bystrica na pozemky a stavby C KN parc.č. 106/1, 106/3 (č.súp. 35 rodinný dom), podľa č.k. 9600503/5/5244069/2013/LaZu (P 1093/2013), zapísané dňa 18.12.2013 - 63/13; - Vykonateľné rozhodnutie o určení záložného práva s obmedzujúcim zálohom, ktoré vznikne od Daňového úradu Banská Bystrica na stavbu a pozemky C KN parc. č. 106/1, 106/3 (č.s. 35 rodinný dom), podľa č.k. 9600503/5/5244044/2013/LaZu (P 1094/2013), zapísané dňa 18.12.2013 - 64/2013, - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom zálohu formou dobrovoľnej dražby od JUDr. Michal Gallo, advokát, Jilemnického 30, 036 01 Martin na stavbu a pozemky C KN parc.č. 106/1, 106/3 (s.č.35 rodinný dom) podľa zn. 140046 (P 151/2014), zapísané dňa 03.03.2014 - 18/2014; - Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr.Ing. Ján Gasper,PhD.), na pozemky a stavbu C KN parc.č. 106/1, 106/3 (č.súp. 35 rodinný dom), podľa EX 6921/2015 (P 513/2015), zapísané dňa 22.07.2015 - 40/15; - Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Košice (JUDr. Peter Molnár, PhD.) na stavbu a pozemky C KN parc. č. 106/1, 106/3 (č.s. 35 rodinný dom), podľa EX 4043/16 (P 306/2017), zapísané dňa 03.05.2017 - 254/2017,
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Priestory spoločnosti AMICOMP BB s.r.o., Bernolákova 14/B, /školiaca miestnosť/., Banská Bystrica
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Aukčný Dom, s.r.o.
Železničná 4/A
Hlohovec

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk