Dražba rodinného domu, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 24.01.2023 o 11:30 hod. 10.01.2023 o 11:30 hod.
Konanie dražby 30.01.2023 09:45 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Označenie 090/2022
Stav výsledok
Kolo druhé
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Gabčíkovo, katastrálne územie: Gabčíkovo, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 857, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1720 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1201/2 o výmere 77 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • sklad so súpisným číslom 4162 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1201/3 o výmere 32 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • prístrešok so súpisným číslom 4233 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1201/4 o výmere 28 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1201/1 o výmere 137 m², druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1201/2 o výmere 77 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1201/3 o výmere 32 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1201/4 o výmere 28 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).
OPIS PREDMETU DRAŽBY

1. Rodinný dom súp. č. 1720, katastrálne územie Gabčíkovo

Predmetom opakovanej dražby je samostatne stojaci rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a bez obytného podkrovia. Dom je prístupný z miestnej spevnenej komunikácie. Zastrešený je dreveným stanovým krovom. Z hľadiska inžinierskych sietí je rodinný dom napojený na sieť NN vedenia, vody a kanalizáciu do vlastnej ČOV. Predmet opakovanej dražby bol daný do užívania v roku 2012. Dom sa nachádza na Novomestskej ulici v obci Gabčíkovo v širšom centre obce v uličnej zástavbe obdobných rodinných domov. Lokalita sa zaraďuje do časti mimo centra obce bližšie k centru.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. NP: zádverie, obývacia izba a kuchyňa, spálňa, kúpeľňa a pracovňa.

Zastavaná plocha 1.NP je 76,63 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základové konštrukcie sú betónové, riešené ako základové pásy. Stavba je bez podzemného podlažia, s vodorovnou izoláciou. Obvodové múry podlažia sú murované z tvárnic 38 cm, nosné múry a deliace konštrukcie sú murované taktiež z tvárnic. Vnútorné omietky sú strojové hladké. Stropná konštrukcia je drevená trámová s rovným podhľadom. Krov je drevený stanový, krytina strechy je z asfaltového šindľa, klampiarske konštrukcie strechy sú úplné z pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvorí izolácia polystyrénom a omietky sú na báze umelých látok. Vstupné dvere sú plastové, čiastočne zasklené, ostatné výplňové konštrukcie tvoria plastové okná a interiérové dvere sú dyhované. Podlahy obytných miestnosti tvoria veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach je položená keramická dlažba. Vykurovanie je zabezpečené teplovodnými plechovými panelovými radiátormi, je tu elektrický kotol ÚK a príprava TÚV zabezpečená elektrickým bojlerom. Elektroinštalácia je svetelná, motorická s automatickým istením. Rozvody teplej a studenej vody sú z pozinkovaného potrubia. Kuchynská linka je na báze dreva 2,0 m, je tu nerezový kuchynský drez a vodovodná páková batéria. V kúpeľni je plastová vaňa, keramické umývadlo, splachovací záchod, pákové batérie a keramický obklad. V obývacej izbe je krb s vyhrievacou vložkou.

 

2. Sklad súp. č. 4162

Obvodové steny prízemia sú montované, je tu nosný drevený skelet a izolačné výplne. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s rovným podhľadom, krov je sedlový, krytinu tvorí asfaltový šindeľ. Klampiarske konštrukcie sú úplné, z poplastovaného plechu. Fasádne omietky sú na báze umelých látok, dvere sú vchodové plastové bezpečnostné, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, úpravy vnútorných povrchov tvorí prevažne keramický obklad. Podlahy miestností tvorí keramická dlažba. Vykurovanie je zabezpečené krbovou pecou, elektroinštalácia je tu svetelná aj motorická s automatickým istením a alarm. Sklad bol daný do užívania v roku 2012.

Zastavaná plocha 1.NP skladu je 41,58 m2.

 

3. Prístrešok súp. č. 4233

Obvodové steny prízemia sú montované, je tu nosný drevený skelet a izolačné výplne. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s rovným podhľadom, krov je pultový, krytinu tvorí asfaltový šindeľ. Klampiarske konštrukcie sú úplné, z poplastovaného plechu. Fasádne omietky sú na báze umelých látok, vráta sú plastové segmentové na diaľkové ovládanie, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, úpravy vnútorných povrchov tvorí prevažne keramický obklad. Podlahy miestností tvorí keramická dlažba. Elektroinštalácia je tu svetelná s automatickým istením a alarm. Prístrešok bol daný do užívania v roku 2015.

Zastavaná plocha 1.NP prístrešku je 28 m2.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

OPIS STAVU

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, podľa V 3314/16.
ODHAD CENY
Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 238/2022 zo dňa 23.09.2022, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Tomášom Nádaským: 117.000,- EUR (slovom: stosedemnásťtisíc EURO)
MIESTO KONANIA DRAŽBY
kaviareň na 1.poschodí Hotela Barbakan, Štefánikova 11, 917 01 Trnava
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kutlíkova 17
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk