Dražba rodinného domu, Dúbrava, okres Liptovský Mikuláš

Vyvolávacia cena 49 900,00 €
Obhliadka 14.07.2017 o 14:30 hod. 03.08.2017 o 14:30 hod.
Konanie dražby 04.08.2017 11:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Dúbrava, okres Liptovský Mikuláš
Označenie DD 02/2017
Stav oznámená
Kolo prvé kolo
PREDMET DRAŽBY

   Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na:

   1/

Okresný úrad

Katastrálny odbor

Okres

Obec

Katastrálne územie

LV

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Dúbrava

Dúbrava

2289

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Stavby

Súpisné číslo

Na parcele CKN č.

Druh stavby

Popis stavby

Umiest. stavby

466

715/3

10

Rodinný dom

1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 466 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 189.

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník

Por.č.:

1                                                                                                                Spoluvlastnícky podiel:          1/1

2/

Okresný úrad

Katastrálny odbor

Okres

Obec

Katastrálne územie

LV

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

Dúbrava

Dúbrava

189

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Spôsob využ. p.

Umiest. pozemku

715/2

398

Záhrady

4

1

715/3

371

Zastavané plochy a nádvoria

15

1

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 715/3 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2289.

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník

Por.č.:

1                                                                                                                Spoluvlastnícky podiel:          1/1

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

(ďalej len „predmet dražby“)

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom súpisné číslo 466 sa nachádza na pozemku parcelné číslo 715/3 v obci Dúbrava. Dom má jedno čiastočne zapustené podzemné podlažie, jedno nadzemné podlažie, v povalovom priestore je jedna obytná miestnosť, strecha je valbová, krov drevený, krytina z pálenej škridle, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Základy sú betónové, steny sú murované prevažne z tehly, vonkajšie omietky sú brizolitové, čiastočne zavlhnuté od vzlínajúcej vlhkosti, sokel je čiastočne obložený kabrincami, vnútorné omietky sú vápenné, stropy železobetónové. Vstupné dvere sú oceľové celopresklené, vnútorné dvere sú prevažne drevené hladké, okná sú prevažne drevené dvojité s vonkajšími plastovými roletami. Podzemné podlažie dispozične pozostáva z miestností letnej kuchyne, práčovne, skladu, uholne, chodby so schodmi a skladu zemiakov. V miestností letnej kuchyne je kuchynská linka s dvomi smaltovanými drezmi s nástennou vodovodnou batériou, časť steny pri linke je obložená keramickým obkladom. V práčovni bola odstránená vaňa na pranie, časť steny okolo miesta pre vaňu je obložená keramickým obkladom s nástennou vaňovou batériou, podlahy sú betónové. V letnej kuchyni a sklade je povrch z nelepeného PVC, vnútorné omietky podzemného podlažia sú značne zavlhnuté od vzlínajúcej zemnej vlhkosti cez nedokonalú hydroizoláciou. Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo vstupného schodiska, chodby, obývacej izby, spálne, detskej izby, kuchyne, špajze, kúpeľne a WC. V kuchyni je dvojdielna kuchynská linka s kruhovým smaltovaným drezom a stojánkovou pákovou batériou, inštalovaný je elektrický sporák typ Mora, osadený je sporák na tuhé palivo typ Elka. V kúpeľni je obmurovaná a keramickým obkladom obložená vaňa, keramické umývadlo, osadený je elektrický závesný zásobníkový ohrievač vody, vodovodné batérie sú klasické, v miestnosti WC je kombizáchod, steny kúpeľne a WC sú čiastočne obložené keramickým obkladom, podlahy sú obložené dlažbou 10/10. V špajzi je PVC, v obývačke a spálni je drevená palubovka, v detskej izbe, kuchyni a chodbe je nášľapná vrstva z novšej laminátovej plávajúcej podlahoviny, stupne železobetónového schodiska majú povrch z PVC, zábradlie je kompletne oceľové. V detskej izbe je elektrický konvektor typ Elka 45 T. Podkrovie dispozične pozostáva z chodby zo schodiska, manzardovej izby a samotného povalového priestoru. V chodbe je dlažba 10/10, v izbe je novšia laminátová plávajúca podlahovina, steny izby sú murované z tehly, omietky vápenné hladké, vybudovaný je balkón s oceľovým zábradlím, okno a balkónové dvere sú drevené zdvojené s plastovými vonkajšími roletami. Elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická, elektrická prípojka je vzdušná, elektromer je v drevenej skrinka na bočnom vonkajšom murive domu, rozvodná skrinka s porcelánovými poistkami je v chodbe pri vstupných dverách, dom je napojený na verejný vodovod, vodomer je vo vodomernej šachte, kanalizácia je zvedená do žumpy s prepadom do trativodu. Za domom je jednoduchá hospodárska stavba s prednou celodrevenou konštrukciou, strednou murovanou časťou so sedlovou spoločnou strechou s krytinou z cementovej škridle a zadnou drevenou časťou s pultovou strechou s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Plot od ulice má betónovú podmurovku, výplň z tvarovanej tyčoviny v rámoch medzi stĺpikmi, súčasťou plotu je bránka a dvojkrídlová brána, bočný plot je zo strojového pletiva medzi zabetónovanými stĺpikmi, plot vo dvore má výplň z trapézového plechu, súčasťou je bránka, plot od suseda má výplň z trapézového plechu. Spevnené plochy sú betónové, vonkajšie schody do domu sú obojstranné betónové, spevnené plochy pred domom sú z betónovej zámkovej dlažby.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v stave primeranom veku a  je  v súčasnej dobe obývaný jeho vlastníčkou.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Popis práv a záväzkov k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2289: Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Dobson Limit s.r.o., Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1, formou dobrovoľnej dražby, P-19/2017, Ťarchy: Záložné právo na stavbu rodinný dom s.č.466 na pozemoku C KN parc.č.715/3 v prospech: Dobson Limit s.r.o., IČO 04412893, Revoluční 1403/28, Nové Město, 11000 Praha 1, ČR v podiele 1/1 na základe záložnej zmluvy č.110/16, V 4308/2016 - vklad povolený dňa 26.10.2016; Popis práv a záväzkov k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 189: Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: Dobson Limit s.r.o., Revoluční 1403/28, 110 00 Praha 1, formou dobrovoľnej dražby, P-19/2017, Ťarchy: Záložné právo na pozemok C KN parc.č.715/2 a 715/3 v prospech: Dobson Limit s.r.o., IČO 04412893, Revoluční 1403/28, Nové Město, 11000 Praha 1, ČR v podiele 1/1 na základe záložnej zmluvy č.110/16, V 4308/2016 – vklad povolený dňa 26.10.2016;
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notárske spoločenstvo - Notársky úrad JUDr. Zuzana Holčíková (spoločník s Siskovič Štefan JUDr.) Štefánikova 873/9 058 01 Poprad
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Public auction s.r.o.
Cintorínska 2696/1
Piešťany

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk