Dražba rodinného domu, Drnava, okres Rožňava

Vyvolávacia cena 27 300,00 €
Obhliadka 21.01.2016 o 09:00 hod. 04.02.2016 o 09:00 hod.
Konanie dražby 09.02.2016 09:45 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Drnava, okres Rožňava
Označenie DD PSO286/15
Stav oznámená
Kolo prvá dražba
PREDMET DRAŽBY

Súbor vecí vedený Okresným úradom Rožňava, okres Rožňava, obec Drnava, katastrálne územie Drnava, evidovaný na liste vlastníctva č. 493 ako:  stavba,  rozostavaný dom bez súpisného čísla, postavený na parcele č. 577/20,  pozemky - parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako:  parcelné č. 577/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1152 m2,  parcelné č. 577/20, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rozostavaná stavba rodinného domu na parc. č. 577/20, obec Drnava.

Hodnotená stavba je ku dňu obhliadky dokončená do štádia hrubej stavby - základy, obvodové a nosné múry a deliace priečky, železobetónové stropy a schody z prízemia do podkrovia, drevený krov a strešná krytina. Strop nad podkrovím pozostáva len z nosných prvkov krovu a bez podhľadu, pod krytinou je uložená fólia ako parotesná zábrana  Stavba je v čase obhliadky otvorená  Osadené sú strešné okná, urobená je aj hrubá montáž domových inštalácií elektriny, vodovodu a odkanalizovanie hygienických častí domu včetne ležatých rozvodov pod podlahou prízemia  Vnútorné omietky domu sú urobené len nahrubo. Obhliadkou konštatujem zatekanie predného muriva suterénu, ktoré je predsadené pred lícom muriva prízemia a táto časť suterénu je bez zastrešenia.

Oceňovaná nehnuteľnosť rozostavaný rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Drnava s počtom obyvateľov cca 700, vzdialenom od okresného mesta Rožňava cca 12 km s možnosťou napojenia na elektrinu a zemný plyn iné inžinierske siete v obci nie sú.

OPIS STAVU

Predmet dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 1569/2015 PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3189/2015 Poznámka: Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva k nehnuteľnostiam: stavbarozostavaný dom bez s.č. na p.č. 577/20, pozemky registra C KN p.č. 577/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1152 m2, p.č. 577/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2 v podiele 1/1 v prospech: VÚB, a.s., Bratislava, IČO: 31320155. Platiť sa oplatí PSO286/15/08A. P - 333/15 - 61/15. Poznamenáva sa: Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva - EX 2260/15, P 421/2015 - Exekútorský úrad Košice - JUDr. Ján Ondáš - 69/15. ČASŤ C: ŤARCHY: VÚB Banka , a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO: 31320155 - Zmluva o zriadení záložného práva reg.č.: 001/133396/09-001/000 - V 488/09-13/09. Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. Martin Petrovič, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 145/2015 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na pozemok reg. C KN, parc. číslo 577/6, zastav.plocha a nádvorie o výmere 1152 m2, parc.číslo 577/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 139 m2, stavba - rozostavaný dom, bez súp.č. na parc. č. 577/20 , oprávnený, Radovan Skokan, Zakarpatská 1868/5, Rožňava, nar. 16.09.1975 - Z 1908/2015 - 54/15.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 207, 1. poschodie, TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Platiť sa oplatí s.r.o.
Košická 56
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk