Dražba rodinného domu, Čaňa, okres Košice-okolie

Vyvolávacia cena 220 000,00 €
Obhliadka 07.12.2023 o 14:00 hod. 30.11.2023 o 10:00 hod.
Konanie dražby 20.12.2023 09:30 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Čaňa, okres Košice-okolie
Označenie PDS č. 024/6-2023
Stav oznámená
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 43, vedenom Okresným úradom Košice - okolie, Katastrálny odbor, Okres: Košice - okolie, Obec: Čaňa, Katastrálne územie: Čaňa, a to:

  • stavba so súp. č. 57 na parcele registra „C“ č. 102, Popis stavby: dom,
  • parcela registra „C“ parcelné číslo 102 vo výmere 545 m2, Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 57 evidovanej na pozemku parcelné čislo 102,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV, najmä: PLOTY: Predné a bočné oplotenie, STUDNE: Studňa v 1.PP – Kopaná, VONKAJŠIE ÚPRAVY: Elektrická prípojka, Plynová prípojka, Kanalizačná prípojka, Spevnené plochy z betónu, Spevnené plochy z betónovej dlažby, Spevnené plochy zo štrku ,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Opis predmetu dražby :

Rodinný dom súp.č. 57 na parc.č.102, ul. Tichá 48, Čaňa, okres Košice - okolie

 

POPIS STAVBY

Rodinný dom /RD/ súp. č.57 je umiestnený v zastavanom území obce v uličnej zástavbe ďalších rodinných domov na rohovej parcele číslo 102 ako samostatne stojací objekt v zastavanej časti obce Čaňa v k.ú. Čaňa. Jedná sa o stavbu rodinného domu postavenú v roku 1969. Rodinný dom je čiastočne podpivničený, má dve nadzemné podlažia, je postavený na rovinatom teréne. Pôdorys stavby je obdĺžnikového tvaru s bočným výklenkom pre vstup a zadným výklenkom pre schodisko. V prednej časti v 1.NPsa nachádza priestranná terasa. Zastrešenie je vyriešené plochou strechou. Stavba je postavená s čelnou orientáciou na juh do ulice tichá. Hlavný vstup do domu je z čelnej strany rodinného domu v 1.NP. RD je prístupný z miestnej spevnenej cestnej komunikácie, z ulice Tichá z parc. č. 1799 vo vlastníctve obce Čaňa, evidované v LV č. 1796. V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod STL plynu, elektrickú NN sieť, verejný vodovod a kanalizáciu. Rodinný dom je napojený na elektrickú NN sieť, plyn, kanalizáciu a vodovod má napojený na vlastnú studňu, ktorá je umiestnená v 1.PP rodinného domu. Rodinný dom je užívaný od roku 1969, podľa predloženého rozhodnutia o povolení užívania stavby zo dňa 1.7.1969. Vek stavby je určený v zmysle predloženého dokladu, kde je evidovaný začiatok užívania stavby rok 1969. Rodinný dom je stavba v dobrom technickom stave bez technického poškodenia a porúch, je udržiavaná ale potrebuje modernizáciu. Opotrebovanie je stanovené lineárnou metódou. Životnosť je stanovená na 110 rokov pre bytové budovy murované hr. obvod. muriva 30 - 40 cm (80 - 120 r.) vzhľadom na prevedené čiastočné úpravy a výmenu jednotlivých prvkov (výmena elektrického bojlera, výmena čerpadla, výmena niektorých radiátorov, výmena podláh, kompletná rekonštrukcia WC v 1.NP).

 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:

Vyhotovenie v roku 1969. Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné:

Objekt je postavený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú v 1. PP betónové, v 1. NP a 2. NP murované z pórobetónových tvárnic kvádrov v kombinácií s tehlou o skladobnej hrúbke 375 mm. Stropy nad 1. PP, 1. NP a 2. NP sú s rovným podhľadom železobetónové monolitické, strecha je plochá dvojplášťová s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšia fasádna omietka škrabaný brizolit, keramický obklad sokla.

Dom je napojený na svetelnú aj motorickú elektrickú energiu, kanalizáciu a plyn z verejných zdrojov. Vodovod je napojený na studňu, ktorá sa nachádza v 1. PP rodinného domu. Okná v dome sú drevené dvojité, v 1. PP jednoduché oceľové. Dvere drevené plné a zasklené, vchodové dvere drevené. Podlahy všetkých obytných miestností v 1. NP a 2. NP prevažujú PVC linoleum, v obývacích izbách sú parketové vlysy a plávajúca laminátová podlaha, v kúpeľni a WC je keramická dlažba, v zádverí a na chodbe je PVC, v 1. PP je cementový poter. Vykurovanie domu je ústredné, v minulosti kotlom na zemný plyn, ktorý je odpojený a v súčasnosti kotlom na tuhé palivo umiestnenými v 1. PP, vykurovacie telesá – prevažujú rebrové, vyskytujú sa aj panelové radiátory. Ohrev vody zabezpečuje elektrický zásobník s ohrevom vody umiestnený v 2. NP. V kuchyni, ktorá sa nachádza na 1. NP je umiestnená kuchynská linka z materiálu na báze dreva o dĺžke 3 m, so spotrebičmi - plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor, drez nerezový, keramický obklad okolo linky. V kuchynke v 2. NP umiestnená kuchynská linka z materiálu na báze dreva o dĺžke do 2 m, so spotrebičmi - plynový sporák, drez nerezový, keramický obklad okolo linky. Vo WC v 1. NP je keramické umývadlo a WC so splachovacou nádržkou. V kúpeľni v 2. NP je jednoduchá smaltovaná vaňa, keramické umývadlo a WC so splachovacou nádržkou. V kúpeľniach je keramický obklad a keramická dlažba. V 1. NP sa nachádza elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Medzi 1. PP a 1. NP sa nachádza  schodisko s povrchom nástupníc s cementovým poterom, medzi 1. NP a 2. NP sa nachádza  schodisko s povrchom nástupníc z tvrdého dreva. Elektroinštalácia v 1.PP a v 1.NP svetelná a motorická, v 2. NP svetelná. V 1. PP je rozvod studenej vody a v 1. NP a 2. NP je rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja pozinkovaným potrubím, odkanalizovanie je riešené potrubím PVC napojeným na verejný rozvod. Rozvod plynu je realizovaný na všetkých podlažiach. Objekt je v pôvodnom stave s prevedenými čiastočnými úpravami, je zachovalý, udržiavaný, ale potrebuje modernizáciu.

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je riešený ako dvojpodlažný objekt, ktorý je čiastočne podpivničený. Tvorí ho jedna bytová jednotka, ktorá pozostáva z :

  • PODZEMNÉHO PODLAŽIA / suterén/: schodisko, kotolňa s pivnicou tvorená jednou veľkou miestnosťou,
  • NADZEMNÉHO PODLAŽIA /prízemie/: predsieň, chodba so schodiskom, jedna veľká predná izba, vzadu je  kuchyňa, komora a z chodby je prístupné samostatné WC s umývadlom,
  • NADZEMNÉHO PODLAŽIA /poschodie/: chodba so schodiskom do 1.NP, z chodby sú prístupné tri izby, WC s kúpeľňou, menšia kuchyňa a 2x balkón.

 

Príslušenstvo:

PLOTY

Predné a bočné oplotenie

Čelný a bočný plot oddeľuje pozemok parc. č.102 od ulice z dvoch strán, vzhľadom na to, že sa jedná o rohovú parcelu. Taktiež umožňuje vstup motorovým vozidlám do dvora cez bránu a vstup osobám cez bráničku. Vyhotovenie - betónový základ, betónová podmurovka, oceľové stĺpiky a výplň z rámového pletiva v ráme. Celková dĺžka plota je 10 m + 28 m, plus brána a bránka, výška výplne je 1,0 m. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 45 rokov.

 

STUDNE

Studňa v 1.PP - Kopaná

Studňa kopaná, nachádza sa v 1.PP rodinného domu, na parc. č. 102. Vyhotovená z betónových skruží, hĺbka 5,0 m, priemer 1 m. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 100 rokov.

 

VONKAJŠIE ÚPRAVY

Elektrická prípojka

Elektrický prívod od stĺpa umiestneného na ulici vedľa RD po pripojenie do RD o celkovej dĺžke cca 12 bm. Prevedenie v roku 1969. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 60 rokov.

 

Plynová prípojka

Prípojka plynu od obecného rozvodu plynu a HÚP po vstup do RD vedená k severnej strane RD, dĺžky 7 m z oceľového potrubia DN 25 mm. Hlavný uzáver plynu je situovaný na zadnej strane RD. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka vedená z rodinného domu do verejnej siete, vyhotovená z PVC rúr DN 150, dĺžka 15 m, položená v roku 2010. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Spevnené plochy z betónu

Spevnené plochy z monolitického betónu s povrchom cementový poter, tvoria dva pásy pre vjazd motorového vozidla vedľa rodinného domu pozdĺž dvora. Prevedenie v roku 1990. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Spevnené plochy z betónovej dlažby

Spevnené plochy z betónovej dlažby, tvoria vonkajšiu terasu pred RD a chodník od vstupu do dvora po RD. Prevedenie v roku 1990. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov

 

Spevnené plochy zo štrku

Spevnené plochy s povrchom z riečneho štrku, tvoria plochu zadného dvora. Prevedenie v roku 1990. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Pozemky, Popis

Predmetom je pozemok registra C-KN parc. č. 102, ležiaci v katastrálnom území Čaňa, obec: ČAŇA, okres: Košice - okolie, polohou nachádzajúci sa v zastavanej časti obce, umiestnený v zastavanom území obce na ulici Tichá č.48. Výmera pozemku parc. č. 102 druhu zastavaná plocha a nádvorie je 545 m2. Pozemok je zastavaný rodinným domom súp. č. 57, časť pozemku tvorí predzáhradku a dvor vedľa a za rodinným domom. Pozemky s možnosťou napojenia na inžinierske siete - obecný vodovod, kanalizáciu, plyn, eli NN, internet. Rodinný dom nemá pripojenie na verejný vodovod. Na pozemku, v 1.PP rodinného domu sa nachádza vlastná studňa. Prístup k pozemku je po miestnej spevnenej cestnej komunikácií ul. Tichá s parc. č. 1799, evidované v LV č. 1796 vo vlastníctve obce Čaňa. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené

OPIS STAVU

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom súp.č. 57 na parc.č.102, ul. Tichá 48, Čaňa, okres Košice - okolie

 

POPIS STAVBY

Rodinný dom /RD/ súp. č.57 je umiestnený v zastavanom území obce v uličnej zástavbe ďalších rodinných domov na rohovej parcele číslo 102 ako samostatne stojací objekt v zastavanej časti obce Čaňa v k.ú. Čaňa. Jedná sa o stavbu rodinného domu postavenú v roku 1969. Rodinný dom je čiastočne podpivničený, má dve nadzemné podlažia, je postavený na rovinatom teréne. Pôdorys stavby je obdĺžnikového tvaru s bočným výklenkom pre vstup a zadným výklenkom pre schodisko. V prednej časti v 1.NPsa nachádza priestranná terasa. Zastrešenie je vyriešené plochou strechou. Stavba je postavená s čelnou orientáciou na juh do ulice tichá. Hlavný vstup do domu je z čelnej strany rodinného domu v 1.NP. RD je prístupný z miestnej spevnenej cestnej komunikácie, z ulice Tichá z parc. č. 1799 vo vlastníctve obce Čaňa, evidované v LV č. 1796. V mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod STL plynu, elektrickú NN sieť, verejný vodovod a kanalizáciu. Rodinný dom je napojený na elektrickú NN sieť, plyn, kanalizáciu a vodovod má napojený na vlastnú studňu, ktorá je umiestnená v 1.PP rodinného domu. Rodinný dom je užívaný od roku 1969, podľa predloženého rozhodnutia o povolení užívania stavby zo dňa 1.7.1969. Vek stavby je určený v zmysle predloženého dokladu, kde je evidovaný začiatok užívania stavby rok 1969. Rodinný dom je stavba v dobrom technickom stave bez technického poškodenia a porúch, je udržiavaná ale potrebuje modernizáciu. Opotrebovanie je stanovené lineárnou metódou. Životnosť je stanovená na 110 rokov pre bytové budovy murované hr. obvod. muriva 30 - 40 cm (80 - 120 r.) vzhľadom na prevedené čiastočné úpravy a výmenu jednotlivých prvkov (výmena elektrického bojlera, výmena čerpadla, výmena niektorých radiátorov, výmena podláh, kompletná rekonštrukcia WC v 1.NP).

 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA:

Vyhotovenie v roku 1969. Výskyt a prevedenie konštrukcií na podlaží je nasledovné:

Objekt je postavený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú v 1. PP betónové, v 1. NP a 2. NP murované z pórobetónových tvárnic kvádrov v kombinácií s tehlou o skladobnej hrúbke 375 mm. Stropy nad 1. PP, 1. NP a 2. NP sú s rovným podhľadom železobetónové monolitické, strecha je plochá dvojplášťová s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšia fasádna omietka škrabaný brizolit, keramický obklad sokla.

Dom je napojený na svetelnú aj motorickú elektrickú energiu, kanalizáciu a plyn z verejných zdrojov. Vodovod je napojený na studňu, ktorá sa nachádza v 1. PP rodinného domu. Okná v dome sú drevené dvojité, v 1. PP jednoduché oceľové. Dvere drevené plné a zasklené, vchodové dvere drevené. Podlahy všetkých obytných miestností v 1. NP a 2. NP prevažujú PVC linoleum, v obývacích izbách sú parketové vlysy a plávajúca laminátová podlaha, v kúpeľni a WC je keramická dlažba, v zádverí a na chodbe je PVC, v 1. PP je cementový poter. Vykurovanie domu je ústredné, v minulosti kotlom na zemný plyn, ktorý je odpojený a v súčasnosti kotlom na tuhé palivo umiestnenými v 1. PP, vykurovacie telesá – prevažujú rebrové, vyskytujú sa aj panelové radiátory. Ohrev vody zabezpečuje elektrický zásobník s ohrevom vody umiestnený v 2. NP. V kuchyni, ktorá sa nachádza na 1. NP je umiestnená kuchynská linka z materiálu na báze dreva o dĺžke 3 m, so spotrebičmi - plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor, drez nerezový, keramický obklad okolo linky. V kuchynke v 2. NP umiestnená kuchynská linka z materiálu na báze dreva o dĺžke do 2 m, so spotrebičmi - plynový sporák, drez nerezový, keramický obklad okolo linky. Vo WC v 1. NP je keramické umývadlo a WC so splachovacou nádržkou. V kúpeľni v 2. NP je jednoduchá smaltovaná vaňa, keramické umývadlo a WC so splachovacou nádržkou. V kúpeľniach je keramický obklad a keramická dlažba. V 1. NP sa nachádza elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Medzi 1. PP a 1. NP sa nachádza  schodisko s povrchom nástupníc s cementovým poterom, medzi 1. NP a 2. NP sa nachádza  schodisko s povrchom nástupníc z tvrdého dreva. Elektroinštalácia v 1.PP a v 1.NP svetelná a motorická, v 2. NP svetelná. V 1. PP je rozvod studenej vody a v 1. NP a 2. NP je rozvod studenej a teplej vody z centrálneho zdroja pozinkovaným potrubím, odkanalizovanie je riešené potrubím PVC napojeným na verejný rozvod. Rozvod plynu je realizovaný na všetkých podlažiach. Objekt je v pôvodnom stave s prevedenými čiastočnými úpravami, je zachovalý, udržiavaný, ale potrebuje modernizáciu.

 

Dispozičné riešenie:

Rodinný dom je riešený ako dvojpodlažný objekt, ktorý je čiastočne podpivničený. Tvorí ho jedna bytová jednotka, ktorá pozostáva z :

  • PODZEMNÉHO PODLAŽIA / suterén/: schodisko, kotolňa s pivnicou tvorená jednou veľkou miestnosťou,
  • NADZEMNÉHO PODLAŽIA /prízemie/: predsieň, chodba so schodiskom, jedna veľká predná izba, vzadu je  kuchyňa, komora a z chodby je prístupné samostatné WC s umývadlom,
  • NADZEMNÉHO PODLAŽIA /poschodie/: chodba so schodiskom do 1.NP, z chodby sú prístupné tri izby, WC s kúpeľňou, menšia kuchyňa a 2x balkón.

 

Príslušenstvo:

PLOTY

Predné a bočné oplotenie

Čelný a bočný plot oddeľuje pozemok parc. č.102 od ulice z dvoch strán, vzhľadom na to, že sa jedná o rohovú parcelu. Taktiež umožňuje vstup motorovým vozidlám do dvora cez bránu a vstup osobám cez bráničku. Vyhotovenie - betónový základ, betónová podmurovka, oceľové stĺpiky a výplň z rámového pletiva v ráme. Celková dĺžka plota je 10 m + 28 m, plus brána a bránka, výška výplne je 1,0 m. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 45 rokov.

 

STUDNE

Studňa v 1.PP - Kopaná

Studňa kopaná, nachádza sa v 1.PP rodinného domu, na parc. č. 102. Vyhotovená z betónových skruží, hĺbka 5,0 m, priemer 1 m. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 100 rokov.

 

VONKAJŠIE ÚPRAVY

Elektrická prípojka

Elektrický prívod od stĺpa umiestneného na ulici vedľa RD po pripojenie do RD o celkovej dĺžke cca 12 bm. Prevedenie v roku 1969. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 60 rokov.

 

Plynová prípojka

Prípojka plynu od obecného rozvodu plynu a HÚP po vstup do RD vedená k severnej strane RD, dĺžky 7 m z oceľového potrubia DN 25 mm. Hlavný uzáver plynu je situovaný na zadnej strane RD. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka vedená z rodinného domu do verejnej siete, vyhotovená z PVC rúr DN 150, dĺžka 15 m, položená v roku 2010. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Spevnené plochy z betónu

Spevnené plochy z monolitického betónu s povrchom cementový poter, tvoria dva pásy pre vjazd motorového vozidla vedľa rodinného domu pozdĺž dvora. Prevedenie v roku 1990. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Spevnené plochy z betónovej dlažby

Spevnené plochy z betónovej dlažby, tvoria vonkajšiu terasu pred RD a chodník od vstupu do dvora po RD. Prevedenie v roku 1990. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov

 

Spevnené plochy zo štrku

Spevnené plochy s povrchom z riečneho štrku, tvoria plochu zadného dvora. Prevedenie v roku 1990. Životnosť je stanovená podľa Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a stavebno-technického stavu na 50 rokov.

 

Pozemky, Popis

Predmetom je pozemok registra C-KN parc. č. 102, ležiaci v katastrálnom území Čaňa, obec: ČAŇA, okres: Košice - okolie, polohou nachádzajúci sa v zastavanej časti obce, umiestnený v zastavanom území obce na ulici Tichá č.48. Výmera pozemku parc. č. 102 druhu zastavaná plocha a nádvorie je 545 m2. Pozemok je zastavaný rodinným domom súp. č. 57, časť pozemku tvorí predzáhradku a dvor vedľa a za rodinným domom. Pozemky s možnosťou napojenia na inžinierske siete - obecný vodovod, kanalizáciu, plyn, eli NN, internet. Rodinný dom nemá pripojenie na verejný vodovod. Na pozemku, v 1.PP rodinného domu sa nachádza vlastná studňa. Prístup k pozemku je po miestnej spevnenej cestnej komunikácií ul. Tichá s parc. č. 1799, evidované v LV č. 1796 vo vlastníctve obce Čaňa. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Opis práv a záväzkov k predmetu dražby viaznucich: LV č. 43, k.ú. Čaňa ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI Titul nadobudnutia: Z 5487/2022 zo dňa 26.10.2022 - uznesenie o dedičstve 20D/109/-2022-89 - č.z. 957/2022 Poznámka: Obmedzujúca: P 367/14 zo dňa 23.04.2014 - Upovedomenie o začatí exekúcie a o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti, EX 463/2014-5 zo dňa 16.04.2014, JUDr. Zora Ferdinandy, súdny exekútor, Exekútorský úrad Košice, Štefánikova 6, 040 01 Košice - č.z. 291/14 Poznámka: P 1269/14 zo dňa 30.12.2014 - upovedomenie o začatí exekúcie a o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti, EX 11645/2014-9 zo dňa 23.12.2014, JUDr. Zora Ferdinandy, súdny exekútor, Exekútorský úrad Košice, Štefánikova 6, 040 01 Košice v prospech oprávneného: Alexander Murín, Hradbová 549/19, 040 01 Košice, nar.02.10.1968 - č.z.1044/14 Poznámka: Poznámka obmedzujúca: P 669/2015 - exekučný príkaz EX 463/2014-10 na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti zo dňa 28.08.2015. Súdny exekútor JUDr. Zora Ferdinandy, Exekútorsky úrad Košice, Štefánikova 6, 040 01 Košice v prospech oprávneného Murín Alexander ( 02.10.1968), Hradbová 549/19, 040 01 Košice - č.z.946/15 Poznámka: Poznámka obmedzujúca: P 668/2015 zo dňa 23.09.2015 - Exekučný príkaz EX 11645/2014 na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti v prospech oprávneného: Alexander Murín rod. Murín (02.10.1968), Hradbová 549/19, 040 01 Košice zo dňa 28.08.2015. Súdny exekútor JUDr. Zora Ferdinandy, rod. Gáfriková, Exekútorsky úrad Košice, Štefánikova 6, 040 01 Košice č.z.947/15 Poznámka: P 726/15 zo dňa 13.10.2015 - exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, EX 463/2014 - 10 zo dňa 28.08.2015, JUDr. Zora Ferdinandy, súdny exekútor, Exekútorský úrad Košice, Štefánikova 6, 040 01 Košice v prospech oprávneného: Alexander Murín, nar. 02.10.1968, Hradbová 549/19, 040 01 Košice - č.z. 998/15 Poznámka: P 728/15 zo dňa 13.10.2015 - exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti, EX 11645/2014 - 12 zo dňa 28.08.2015, JUDr. Zora Ferdinandy, súdny exekútor, Exekútorský úrad Košice, Štefánikova 6, 040 01 Košice v prospech oprávneného: Alexander Murín, nar. 02.10.1968, Hradbová 549/19, 040 01 Košice - č.z. 999/15 Poznámka: P 30/2023 zo dňa 16.01.2023 - upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností 269EX 20/23 zo dňa 11.01.2023, Exekútorský úrad Košice II, JUDr. Atila Ádám - súdny exekútor, Čajakova 5, 040 01 Košice v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava na vlastníka Peter Horváth, nar. 18.04.1969 - č.z. 115/2023 Poznámka: Poznámka obmedzujúca: P 202/2023 zo dňa 07.03.2023 - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností 269EX 438/20 zo dňa 06.03.2023, Exekútorský úrad Košice II, Čajakova 5, 040 01 Košice, JUDr. Atila Ádám, súdny exekútor - v prospech oprávneného: Mgr. Janka Takáčová, nar. 29.07.1984, Kopaničná 21/17, Nižná Myšľa. - č.z.476/2023 Poznámka: Poznámka obmedzujúca: P 203/2023 zo dňa 07.03.2023 - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností 269EX 269/21 zo dňa 06.03.2023, Exekútorský úrad Košice II, Čajakova 5, 040 01 Košice, JUDr. Atila Ádám, súdny exekútor - v prospech oprávneného: Štát - Slovenský metrologický inšpektorát, Karloveská 63, 841 04 Bratislava, IČO: 30814502. - č.z.479/2023 Poznámka: Poznámka obmedzujúca: P 204/2023 zo dňa 07.03.2023 - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností 269EX 4/21 zo dňa 06.03.2023, Exekútorský úrad Košice II, Čajakova 5, 040 01 Košice, JUDr. Atila Ádám, súdny exekútor - v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874. - č.z.480/2023 Poznámka: Poznámka obmedzujúca: P 205/2023 zo dňa 07.03.2023 - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností 269EX 1087/21 zo dňa 06.03.2023, Exekútorský úrad Košice II, Čajakova 5, 040 01 Košice, JUDr. Atila Ádám, súdny exekútor - v prospech oprávneného: Berner s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva, IČO: 36647527. - č.z.481/2023 Poznámka: Poznámka obmedzujúca: P 206/2023 zo dňa 07.03.2023 - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností 269EX 791/22 zo dňa 06.03.2023, Exekútorský úrad Košice II, Čajakova 5, 040 01 Košice, JUDr. Atila Ádám, súdny exekútor - v prospech oprávneného: Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa, IČO: 00324060. - č.z.482/2023 Poznámka: Poznámka obmedzujúca: P 207/2023 zo dňa 07.03.2023 - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností 269EX 162/21 zo dňa 06.03.2023, Exekútorský úrad Košice II, Čajakova 5, 040 01 Košice, JUDr. Atila Ádám, súdny exekútor - v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874. - č.z.484/2023 Poznámka: Poznámka obmedzujúca: P 208/2023 zo dňa 07.03.2023 - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností 269EX 126/21 zo dňa 06.03.2023, Exekútorský úrad Košice II, Čajakova 5, 040 01 Košice, JUDr. Atila Ádám, súdny exekútor - v prospech oprávneného: WM Autodiely s.r.o., Technická 4313/7, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31637141. - č.z.485/2023 Poznámka: Poznámka obmedzujúca: P 209/2023 zo dňa 07.03.2023 - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností 269EX 67/22 zo dňa 06.03.2023, Exekútorský úrad Košice II, Čajakova 5, 040 01 Košice, JUDr. Atila Ádám, súdny exekútor - v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874. - č.z.486/2023 Poznámka: P 893/2023 zo dňa 26.10.2023 - Oznámenie o výkone záložného práva č. PDS-024/1-2023 predajom nehnuteľnosti formou dobrovoľnej dražby zo dňa 25.10.2023. Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36583936 - č.z. 1601/2023 ČASŤ C: ŤARCHY Vlastník poradové číslo 2 - V 5005/13 zo dňa 17.01.2014 - zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Mgr. Alexander Murin r. Murin, nar. 02.10.1968, Hradbová 19, 040 01 Košice - č.z. 43/14 - Z 3577/2014 zo dňa 17.09.2014 - Exekučný príkaz č. 413EX 562/20 zo dňa 21.06.2022 (pôv. EX 463/2014 zo dňa 05.09.2014) na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti. Súdny exekútor JUDr. Martin Petrovič, Exekútorský úrad Rožňava, Kósu Schoppera 133/8, 048 01 Rožňava v prospech oprávneného: Alexander Murín (02.10.1968), Hradbová 549/19, 040 01 Košice č.z.-680/14, Z 3312/2022 zo dňa 21.06.2022 - opätovný návrh na vykonanie exekúcie - č.z. 568/22 - Z 5108/14 zo dňa 30.12.2014 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 413EX 570/20 zo dňa 21.06.2022 (pôv. EX 11645/2014-8 zo dňa 23.12.2014), Súdny exekútor JUDr. Martin Petrovič, Exekútorský úrad Rožňava, Kósu-Schoppera 133/8, 048 01 Rožňava v prospech oprávneného : Alexander Murín, Hradbová 549/19, 040 01 Košice, nar.02.10.1968 - č.z.1045/14, Z 3313/2022 zo dňa 21.06.2022 - opätovný návrh na vykonanie exekúcie - č.z. 569/22 - Z 697/2023 zo dňa 16.02.2023 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva 269EX 20/23 zo dňa 15.02.2023, Exekútorský úrad Košice II, JUDr. Atila Ádám - súdny exekútor, Čajakova 5, 044 01 Košice v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava na vlastníka Peter Horváth nar. 18.04.1969- č.z. 301/2023 - Z 710/2023 zo dňa 17.02.2023 - exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 66/13-F-76 zo dňa 10.02.2023, JUDr. Zuzana Papcunová, súdna exekútorka, Exekútorský úrad Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice v prospech oprávneného: mal. Simona Horváthová, (31.10.2007), Kopaničná 17/21, 044 15 Nižná Myšľa na vlastníka Peter Horváth, (18.04.1969) - č.z. 324/2023 - Z 1037/2023 zo dňa 07.03.2023 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 269EX 67/22 zo dňa 06.03.2023, Exekútorský úrad Košice II, Čajakova 5, 040 01 Košice, JUDr. Atila Ádám, súdny exekútor - v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874. - č.z.483/2023 Iné údaje OU-KS-KO1-X-54/2023/Dob zo dňa 27.06.2023 - protokol o oprave chyby v katastrálnom operáte - č.z. 1229/2023
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice-Staré Mesto, radničná miestnosť
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Masarykova 21
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk