Dražba rodinného domu, Čalovec, okres Komárno

Vyvolávacia cena 81 100,00 €
Obhliadka 24.11.2023 o 10:00 hod. 08.12.2023 o 10:00 hod.
Konanie dražby 13.12.2023 10:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Čalovec, okres Komárno
Označenie 136/2023
Stav oznámená
Kolo 1. kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 2027, katastrálne územie Čalovec, obec Čalovec, okres Komárno, Okresný úrad Komárno – katastrálny odbor, a to:

 

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 757/3 o výmere 583 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

Stavby

• súpisné číslo 80, na parcele reg. „C“ č. 757/3, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané do katastra nehnuteľností: rozostavaná stavba garáže a skladu na pozemku parc. č. 757/3, plot uličný na pozemku parc. č. 757/3, vonkajšie úpravy na pozemku parc. č. 757/3: prípojka vody, vodomerná šachta, elektrická prípojka.

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom so súp. č. 80 na pozemku s parc. č. 757/3 v kat. území Čalovec je samostatne umiestnená budova, s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia s valbovou strechou.

Pôvodná stavba rodinného domu bola užívaná od roku 1961, zistené na základe potvrdenia o veku stavby, vydané Obecným úradom Čalovec, číslo: 48/2023 zo dňa 12.09.2023. V roku 2022 bola ponechaná len časť základových konštrukcií pri uličnom priečelí. Následná stavba nebola realizovaná na základe stavebného povolenia, vydaného príslušným stavebným úradom. Rodinný dom je vybudovaný z murovacích prvkov a technológií bežne používaných v čase výstavby, s ekologickými a energeticky efektívnymi parametrami, ktoré v plnej miere zodpovedajú predpísaným technickým požiadavkám. Stavebné práce sú vyhotovené v dobrej kvalite a plne zodpovedajúce pre účely predpokladaného budúceho využitia. Navrhované vybavenie je štandardné - vnútorné aj technické, s reálne štandardným komfortom užívania - bývania. Predpokladaná životnosť stavby montovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania bola určená znalcom na 100 rokov.

Dispozičné riešenie 1. nadzemného podlažia - plánuje sa tu vonkajšie závetrie, tri izby, obývacie izba, kuchyňa s jedálňou, špajza, technická miestnosť s kotolňou, kúpeľňa so záchodom.

TECHNICKÝ POPIS PLANOVANÉHO VYHOTOVENIA:  

Základy sú navrhnuté betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je plánovaná z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,25 m. Obvodové murivo nadzemného podlažia na navrhuje murovať z keramických tehál tvárnic Porotherm 30 Profi v skladobnej hrúbke 0,30 m + kontaktné zateplenie z minerálnej vlny Isover TF Profi hr. 0,15 m. Vnútorné nosné steny sú plánované z keramických tehál tvárnic Porotherm 30 Profi, nenosné priečky taktiež z tehál Porotherm 11,5 Profi skladobnej hrúbky 0,15 m, so sadrovou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je plánovaný drevený trámový s rovným podhľadom, dolným záklopom zo sadrokartónu a so tepelnou izoláciou hr. 0,40 m. Strecha rodinného domu je navrhnutá ako valbová. Nosná konštrukcia strechy je navrhnutá z dreveného krovu so stojatou stolicou, s krytinou z betónových škridiel zn. Terran. Oplechovanie strechy je navrhnuté úplné z hliníkového plechu farbenej, ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) sú plánované z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú navrhnuté na všetkých priečeliach na báze umelých látok, obklady nie sú plánované. Schody do podkrovia budú mať drevenú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z mäkkého drevo bez podstupníc, výklopné. Výplne okenných otvorov sú navrhnuté okná plastové, s izolačným trojsklom. Vstupné dvere do domu sú plánované taktiež plastové, vnútorné dvere budú osadené drevené dýhované osadené do drevených kazetových zárubní. Podlahy podlažia sú vo všetkých obytných miestnostiach plánované veľkoplošné laminátové parkety (v jedálni s kuchyňou z časti keramické), v ostatných miestnostiach budú prevažne keramické dlažby - veľkoformátové. Plánuje sa vyhotovenie rozvodu TV signálu pod omietkou, ako i bleskozvod. Elektroinštalácia je navrhnutá svetelná ako i motorická. Dom sa navrhuje napojiť na verejný rozvod vody a elektro NN, STL plynu, odkanalizovaný bude do vlastnej izolovanej žumpy.  Príprava teplej vody sa plánuje v kotli ústredného kúrenia prepojený so zásobníkom vody typu Viessmann, umiestnený v technickej miestnosti. Rodinný dom sa plánuje vykurovať kombinovaným vykurovaním a to podlahovým teplovodným vykurovaním vo všetkých miestnostiach a radiátorovým vykurovaním v kúpeľni. Zdrojom vykurovania sa navrhuje kondenzačný plynový kotol Viessmann Vitoddens 242-F. Rozvod vody v dome teplej aj studenej sa navrhuje z Pe potrubia. Kanalizácia sa plánuje vyhotoviť z PVC potrubia. Vybavenie kuchyne je plánované: sporák plynový s elektrickou rúrou, odsávač par, drez oceľový nerezový, zabudovaná umývačka riadu, zabudovaná chladnička s mrazničkou, zabudovaná mikrovlnná rúra, kuchynská linka na báze dreva rozvinutej šírky 6,00 m´. Vnútorné vybavenie sa plánuje: vaňa plastová jednoduchá, umývadlá 2 kusy, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú plánované pákové nerezové so sprchou 2 kusy, pákové nerezové 3 kusy. Záchod sa navrhuje splachovací so zabudovanou nádržkou v stene zn. Geberit - umiestnený v kúpeľni. Vnútorné obklady sa navrhujú v prevážnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m (2,50 m), obloženie vane, sprchy, technickej miestnosti a kuchyne pri sporáku a dreze nad pracovnou doskou. Elektrický rozvádzač je navrhnutý s automatickým istením.  

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY:

Základy sú betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,25 m. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z keramických tehál tvárnic Porotherm 30 Profi v skladobnej hrúbke 0,30 m. Vnútorné nosné steny sú z keramických tehál tvárnic Porotherm 30 Profi, nenosné priečky taktiež z tehál Porotherm 11,5 Profi skladobnej hrúbky 0,15 m, so sadrovou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom, dolným záklopom zo sadrokartónu a so tepelnou izoláciou hr. 0,40 m. Strecha rodinného domu je valbová. Nosná konštrukcia strechy je z dreveného krovu so stojatou stolicou, s krytinou z betónových škridiel zn. Terran. Oplechovanie strechy je úplné z hliníkového plechu farbenej. Výplne okenných otvorov sú okná plastové, s izolačným trojsklom. Vstupné dvere do domu sú taktiež plastové, vnútorné dvere nie sú osadené. Podlahy podlažia sú vo všetkých miestnostiach z cementového poteru. Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická. Vykurovanie je kombinovaným vykurovaním a to podlahovým teplovodným vykurovaním vo všetkých miestnostiach, pričom radiátorové vykurovanie v kúpeľni nebolo dokončené. Rozvod vody v dome teplej aj studenej je z Pe potrubia. Kanalizácia je vyhotovená z PVC potrubia. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene zn. Geberit - umiestnený v kúpeľni. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.  

 

Rozostavaný prístrešok na pozemku s parc. č. 757/3 v kat. ú. Čalovec

TECHNICKÝ POPIS PLANOVANÉHO VYHOTOVENIA:  

Základy sú navrhnuté betónové monolitické základové pätky. Nosná konštrukcia je plánovaná z drevených stĺpikov, napustené impregnáciou. Strop je plánovaný drevený trámový s rovným podhľadom, dolným záklopom zo sadrokartónu. Strecha je navrhnutá ako valbová. Nosná konštrukcia strechy je navrhnutá z dreveného krovu so stojatou stolicou, s krytinou z betónových škridiel zn. Terran. Oplechovanie strechy je navrhnuté úplné z hliníkového plechu farbenej. Podlahy sú plánované keramické dlažby gresovej.   

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY:

Základy sú vyhotovené ako betónové monolitické základové pätky. Nosná konštrukcia je z drevených stĺpikov, napustené impregnáciou. Strop je drevený trámový s rovným podhľadom, dolným záklopom zo sadrokartónu. Strecha je valbová. Nosná konštrukcia strechy je z dreveného krovu so stojatou stolicou, s krytinou z betónových škridiel zn. Terran. Oplechovanie strechy je úplné z hliníkového plechu farbenej.     

 

Rozostavaná garáž a sklad na pozemku s parc. č. 757/3 je samostatne umiestnená budova, s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, s valbovou strechou.

Stavba nebola realizovaná na základe stavebného povolenia, vydaného príslušným stavebným úradom. Na stavbe nebola ešte vykonaná údržba - jedná sa o novostavbu.   

Predpokladaná životnosť stavby montovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania určil znalec na 80 rokov.

Dispozičné riešenie 1. nadzemného podlažia - plánuje sa tu garáž pre dve osobné motorové vozidlá a sklady.

TECHNICKÝ POPIS PLANOVANÉHO VYHOTOVENIA:  

Základy sú navrhnuté betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je plánovaná z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,15 m. Obvodové murivo nadzemného podlažia sa navrhuje murovať z keramických tehál tvárnic Porotherm 30 Profi v skladobnej hrúbke 0,30 m. Vnútorné nosné steny sú plánované z keramických tehál tvárnic Porotherm 30 Profi, nenosné priečky taktiež z tehál Porotherm 11,5 Profi skladobnej hrúbky 0,15 m, so sadrovou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je plánovaný drevený trámový s rovným podhľadom, dolným záklopom zo sadrokartónu. Strecha je navrhnutá ako valbová. Nosná konštrukcia strechy je navrhnutá z dreveného krovu so stojatou stolicou, s krytinou z betónových škridiel zn. Terran. Oplechovanie strechy je navrhnuté úplné z hliníkového plechu farbenej, ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) sú plánované z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú navrhnuté na všetkých priečeliach na báze umelých látok, obklady nie sú plánované. Výplne okenných otvorov sú navrhnuté okná plastové, s izolačným trojsklom. Garážové vráta sú plánované hliníkové segmentové nezateplené na diaľkové ovládanie. Vstupné dvere do stavby sú plánované taktiež plastové. Podlahy podlažia sú vo všetkých miestnostiach plánované keramické, so hydroizoláciou. Elektroinštalácia je navrhnutá len svetelná.   

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY:

Základy sú betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,15 m. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z keramických tehál tvárnic Porotherm 30 Profi v skladobnej hrúbke 0,30 m.   

Plot uličný v celkovej dĺžke 8,90 m bol postavený a je užívaný od roku 1978. Nachádza sa na hranici pozemkov s parc. č. 757/3 a s parc. č. 758/9 (verejné priestranstvo). Betónový základ je vyhotovený po celej dĺžke, s betónovou podmurovkou. Vlastné teleso plota pozostáva z rámového pletiva. Výška  výplne plota je 1,10 m. V tomto oplotení sú osadené aj plotové vráta 1 kus a vrátka 1 kus plechové plné.

 

Vodovodná prípojka je vyhotovená z PVC potrubia. Bola postavená v roku 2023.

Vodomerná šachta plastová, s plastovým poklopom, je umiestnený v predzáhradke. Osadená v roku 2023.

Prípojka kanalizácie s plastovým potrubím DN 150 mm o dĺžke 11 m.

Prípojka elektriny káblová zemná Al 4x16 mm o dĺžke 20 m.

 

Pozemok leží v zastavanom území obce Čalovec, ktorá má počet obyvateľov do 2000, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej okrajovej časti. Je rovinatého charakteru, prístup je po spevnenej komunikácii s možnosťou napojenia na všetky rozvody inžinierskych sietí – nachádzajúce v blízkosti. Na pozemku s parc. č. 757/3 nachádza stavba rozostavaného rodinného domu so súp. č. 80, ako i rozostavaná stavba garáže a skladu.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
Záložné právo V-2366/2022 z 10.6.2022 v prospech Stolz Ivan r.Žuža, nar. 19.6.1964, trvale bytom Ul. mládeže 1333/11, Komárno, na základe Zmluvy o pôžičke zo dňa 17.5.2022 na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.reg. "C" č.757/3, na rodinný dom so s. č. 80 na parc. č. 757/3.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Peter Šulai, M. R. Štefánika 14, 940 01 Nové Zámky
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk