Dražba rodinného domu, Brezovica, okres Tvrdošín

Vyvolávacia cena 59 490,00 €
Obhliadka 11.11.2015 o 14:00 hod. 12.11.2015 o 10:00 hod.
Konanie dražby 18.11.2015 00:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Brezovica, okres Tvrdošín
Označenie 77/19-2015
Stav výsledok
Kolo 2.
PREDMET DRAŽBY

Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je súbor nehnuteľností:

  • rodinný dom so súp. č. 221 na parcele č. 443,
  • parcela registra „C“ č. 443 vo výmere 379 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

zapísané na LV č. 226 vedenom Okresným úradom Tvrdošín, Katastrálny odbor, okres: Tvrdošín, obec: BREZOVICA, katastrálne územie: Brezovica (ďalej len „predmet dražby“).

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Opis predmetu dražby: Rodinný dom sa nachádza v intraviláne obce, osadený v mierne svahovitom teréne, prístup z miestnej komunikácie, napojený na verejný vodovod,  kanalizáciu do žumpy, elektriku. Rodinný dom pozostáva z podzemného podlažia, nadzemného podlažia a obývateľného podkrovia. Podľa predloženého kolaudačného rozhodnutia dom bol postavený v roku 1988.  V posledných rokoch bola uskutočnená rekonštrukcia a modernizácia rodinného domu. Stavebno-technický stav hlavných konštrukcií je dobrý bez poškodenia - životnosť stanovená na 100 rokov.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

OPIS STAVU

Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom je vybavený sociálnymi zariadeniami, rozvodom teplej a studenej vody, ústredným vykurovaním na zemný plyn a pevné palivo. Vchod do objektu je z miestnej komunikácie chodníkom do verandy a chodby. Nosnú konštrukciu stavby tvorí obvodový plášť z betónu v I.PP, v I.NP z kvadrov o hrúbke do 40 cm, v podkroví o hrúbke do 30 cm, stropy sú železobetónové, elektrická inštalácia svetelná i motorická istená poistkovými automatmi, fasáda budovy omietka hladká, krytina strechy systémom BRAMAC. V danom prípade ide o jednopodlažný rodinný dom, ktorý pozostáva z I.PP, I.NP s využitím podkrovia.

 

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

I.PP pozostáva z komory, haly, chodby so schodiskom, práčovne , spoločenskou miestnosťou a kotolňou. Vstup do podlažia je schodmi z I.NP a taktiež dverami zo záhrady. Obvodové steny sú betónové, deliace konštrukcie sú z pálených tehál, vnútorné omietky sú vápenné štukové, stropy sú s rovným podhľadom železobetónové monolitické, dvere sú hladké zasklené. Okná sú drevené, okenné žalúzie, podlahy obytnej miestnosti na podlaží sú keramická dlažba, podlahy ostatných miestností sú prevažne keramické, ústredné kúrenie je na podlaží oceľovými radiatormi. Elektroinštalácia je svetelná i motorická, domáci telefón, rozvod televízny a rádioantény na podlaží nie je. Rozvod pitnej vody je z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Inštalácia zemného plynu nie je zavedená, zdroj vykurovania na podlaží je kotlom na pevné palivo. Vnútorné vybavenie práčovne je vaňa, umývadlo, vodovodné batérie sú pákové. Vnútorné obklady sú keramické, balkón ani krb nie sú.

 

1. Nadzemné podlažie

Pozostáva z kuchyne, obývačky, spálne, detskej izby, kúpeľne, chodby, schodiska a predsiene. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, obvodové steny sú murované z kvádrov so zateplením. Deliace konštrukcie sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné štukové, stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické. Krytina strechy Bramac, klampiarske konštrukcie strechy sú z  pozinkovaného plechu, na štyroch stenách nad 2/3 omietanej plochy je omietka na báze umelých látok. Dvere sú stolársky opracované, okná sú drevené opatrené okennými žalúziami. Podlahy obytnej miestnosti sú parkety, podlahy ostatných miestnosti sú prevažne keramické. Ústredné vykurovanie je na podlaží oceľovými radiatormi, elektroinštalácia je svetelná, domáci telefón, rozvod televízny a rádioantény na podlaží. Bleskozvod nie je. Rozvod vody je z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Kuchyňa má plynový šporák, drez z nerezového plechu, kuchynská linka je z dreva, vnútorné vybavenie kúpeľne je umývadlo, rohová vaňa. WC, vodovodné batérie sú keramické. Elektrický rozvádzač na podlaží je s automatickým istením.

 

1. Podkrovie

Podlažie podkrovia pozostáva z dvoch spální, detskej izby, pracovni, kúpeľni a chodby so schodiskom. Obvodové múry sú murované z kvádrov so zateplením, deliace konštrukcie sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné štukové, stropy sú betónové monolitické s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie ostatné sú z pozinkovaného plechu. Dvere sú stolársky opracované, okná sú drevené s okennými žalúziami. Podlahy obytných miestností sú parkety, podlahy ostatných miestností sú prevažne keramické. Ústredné vykurovanie na podlaží oceľovými radiatormi, elektroinštalácia je svetelná, bleskozvod nie je. Vnútorné vybavenie kúpeľne je umývadlo, sprcha a WC, vodovodné batérie sú pákové, vnútorné obklady sú keramické. Z podlažia je prístup na balkón.

 

Pozemok:

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Brezovica, okres Tvrdošín v tesnej blízkosti mesta Trstená. Na liste vlastníctva je evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou 379 m2. Na pozemku sa nachádza rodinný dom súp. číslo 221 a vedľajšia drobná stavba - prístrešok na drevo a kurín. Prístup k verejnej komunikácii je priamy. V danej lokalite je možnosť napojenia na inžinierske siete - verejný vodovod, elektriku a rozvod zemného plynu. Body napojenia v priľahlej komunikácii.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Popis práv a záväzkov viaznucich k predmetu dražby: LV č. 226, k.ú. Brezovica Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY: Poznámky: P 150/2014, EX 747/2014-20-JUDr. Martin Píry, Exekútorský úrad Žilina-Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva na nehnuteľnosti pozemky C-KN parc. č. 45, zastavané plochy a nádvoria o výmere 170m2, C-KN parc. č. 443, zastavané plochy a nádvoria o výmere 379m2, C-KN parc. č. 444/1, záhrady o výmere 234m2, C-KN parc. č. 444/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 88m2 a stavba rodinný dom súp. č. 221 postavený na pozemku C-KN parc. č. 443, zo dňa 22. 07. 2014-96/14 Poznámky: P 151/2014, EX 747/2014-20-JUDr. Martin Píry, Exekútorský úrad Žilina-Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti na nehnuteľnosti pozemky C-KN parc. č. 45, zastavané plochy a nádvoria o výmere 170m2, C-KN parc. č. 443, zastavané plochy a nádvoria o výmere 379m2, C-KN parc. č. 444/1, záhrady o výmere 234m2, C-KN parc. č. 444/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 88m2 a stavba rodinný dom súp. č. 221 postavený na pozemku C-KN parc. č. 443, zo dňa 22. 07. 2014-96/14 Poznámky: P 216/2014, EX 2396/14-DF - JUDr. Jaroslav Kabáč ml., Exekútorský úrad Tvrdošín, Trojičné námestie - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti pozemky C-KN parc. č. 45, zastavané plochy a nádvoria o výmere 170m2, C-KN parc. č. 443, zastavané plochy a nádvoria o výmere 379m2, C-KN parc. č 444/1, záhrady o výmere 234m2, C-KN parc. č. 444/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 88m2 a stavba rodinný dom súp. č. 221 postavený na pozemku C-KN parc.č.443, zo dňa 06.11.2014 - 394/14 Poznámky: P 68/2015-Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, Bratislava-Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti C-KN parc. č. 443, zastavané plochy a nádvoria o výmere 379m2 a stavba rodinný dom súp. č. 221 postavený na pozemku C-KN parc.č.443, zo dňa 30. 04. 2015-294/15 Poznámky: P 139/2015-Profesionálna dražobná spoločnosť, s. r. o., Masarykova 21, Košice Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 77/8-2015 na nehnuteľnosti C-KN parc. č. 443, zastavané plochy a nádvoria o výmere 379m2 a stavba rodinný dom súp. č. 221 postavený na pozemku C-KN parc.č.443, zo dňa 16. 09. 2015-1523/15 Poznámky: P 155/2015, EX 1345/14 - JUDr. Jaroslav Kabáč ml., Exekútorský úrad Tvrdošín, Trojičné námestie - Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na stavbu rodinný dom súp. č. 221 postavený na pozemku C-KN parc.č.443, zo dňa 29.09.2015 - 1534/15 Poznámky: P 168/2015-Profesionálna dražobná spoločnosť, s. r. o., Masarykova 21, Košice Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 77/19-2015 na nehnuteľnosti pozemok C-KN parc. č. 443, zastavané plochy a nádvoria o výmere 379m2 a stavba rodinný dom súp. č. 221 postavený na pozemku C-KN parc.č.443, zo dňa 29. 10. 2015-1555/15 ČASŤ „C“ ŤARCHY: - Vklad záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, č.V 677/2010 na pozemok C-KN parc.č.443, zastavané plochy a nádvoria o výmere 379 m2 a na stavbu rodinný dom s.č.221 postavený na pozemku C-KN parc.č.443 - 53/10 - Z 899/2014, EX 747/2014-20-JUDr. Martin Píry, Exekútorský úrad Žilina-Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti pozemky C-KN parc. č. 45, zastavané plochy a nádvoria o výmere 170m2, C-KN parc. č. 443, zastavané plochy a nádvoria o výmere 379m2, C-KN parc. č. 444/1, záhrady o výmere 234m2, C-KN parc. č. 444/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 88m2 a stavba rodinný dom súp. č. 221 postavený na pozemku C-KN parc. č. 443, zo dňa 04. 08. 2014-131/14 - Z 269/2015, EX 2396/14 - JUDr. Jaroslav Kabáč ml., Exekútorský úrad Tvrdošín, Trojičné námestie 191 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti pozemky CKN parc. č. 45, zastavané plochy a nádvoria o výmere 170m2, C-KN parc. č. 443, zastavané plochy a nádvoria o výmere 379m2, C-KN parc. č. 444/1, záhrady o výmere 234m2, C-KN parc. č. 444/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 88m2 a stavba rodinný dom súp. č. 221 postavený na pozemku C-KN parc.č.443, zo dňa 05.03.2015 - 220/15 - Z 544/2015 zo dňa 27.04.2015 - Exekútorský úrad Bratislava, Sartorisova 21, 821 08 Bratislava, Mgr. Anna Michnicová - Exekučný príkaz EX 282/15 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť na nehnuteľnosti pozemky C-KN parc. č. 45, zastavané plochy a nádvoria o výmere 170m2, C-KN parc. č. 443, zastavané plochy a nádvoria o výmere 379m2, C-KN parc. č. 444/1, záhrady o výmere 234m2, C-KN parc. č. 444/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 88m2 a stavba rodinný dom súp. č. 221 postavený na pozemku CKN parc.č.443 - 272/15 - Z 1223/2015 zo dňa 05.10.2015 - Exekútorský úrad Bratislava, Sartorisova 21, 821 08 Bratislava, Mgr. Anna Michnicová - Exekučný príkaz EX 1659/15 zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť na nehnuteľnosti pozemky C-KN parc. č. 45, zastavané plochy a nádvoria o výmere 170m2, C-KN parc. č. 443, zastavané plochy a nádvoria o výmere 379m2, C-KN parc. č. 444/1, záhrady o výmere 234m2, C-KN parc. č.444/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 88m2 a stavba rodinný dom súp. č. 221 postavený na pozemku CKNparc.č.443 - 1533/15 - Z 1230/2015, EX 1345/14 - JUDr. Jaroslav Kabáč ml., Exekútorský úrad Tvrdošín, Trojičné námestie 191 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na stavbu rodinný dom súp. č. 221 postavený na pozemku C-KN parc.č.443, zo dňa 29.09.2015 - 1535/15 Iné údaje: GP 71/2005 Dohoda záložných veriteľov o poradí záložných práv č.V 849/2007 - 32/07 Poznámka: Bez zápisu
ODHAD CENY
Číslo znaleckého posudku:97/2015 Meno znalca: Ing. Dana Piatková Dátum vyhotovenia: 20.7.2015 Všeobecná cena odhadu:66.100,00 €
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Márie Macháčkovej, ul. K. Medveckého 1,034 01 Ružomberok
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Masarykova 21
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk