Dražba rodinného domu, Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V

Vyvolávacia cena 50 000,00 €
Obhliadka neuvedené
Konanie dražby 15.12.2023 00:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V
Označenie Galbo 001
Stav oznámená
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Mestský súd Bratislava III uznesením č. k. 27OdK/313/2022-12 zo dňa 27.1.2023 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – Róbert Galbo, nar. 10.8.1963, bytom 821 02 Bratislava – Ružinov, ustanovil za správcu JUDr. Ing. Vladimíra Neuschla a zároveň rozhodol o oddlžení dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2023 zo dňa 6.2.2023

V zmysle § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení vo veci speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu vyhlasujem dražbu (1. kolo) a zverejňujem nasledovné oznámenie o dražbe:

 

Dražobník a navrhovateľ:      JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

                                               Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava

                                               zn. správcu: S 459

správca úpadcu : Róbert Galbo, Nar.: 10.08.1963, Bytom: 821 02 Bratislava - Ružinov

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Predmet dražby:                    spoluvlastnícky podiel  o veľkosti 1/6  

na Nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území Petržalka, obec: Bratislava - Petržalka, okres: Bratislava V, zapísané na liste vlastníctva č. 693, vedenom Okresným úradom Bratislava ako:

  • pozemok s par. č. 4095 o výmere 181 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“;
  • rodinný dom súpisné č. 2008, postavený na parc. č. 4095, druh stavby 10 Kremnická 25

Zápis nehnuteľností do všeobecnej podstaty úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 73/2023 zo dňa 17.04.2023;

Titul nadobudnutia:

Uznesenie Obv. súdu Bratislava V, D 730/93, Dnot 716/93 z 22.01.1996

Uznesenie o dedičstve 2D/800/2019 zo dňa 20.09.2022, Z-21922/22

OPIS STAVU

podrobný opis predmetu dražby sa nachádza v znaleckom posudku č. 114/2023 zo dňa 20.10.2023 vypracovanom znaleckou organizáciou FINDEX s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, ev. č. 900266.

Popis nehnuteľností: Rodinný dom súpisné číslo 208 na Kremnickej ul. č. 25, v Bratislav e sa nachádza v mestskej časti Petržalka. Lokalita je vhodná na bývanie, veľmi dobrá dostupnosť do centra, dobré dopravné spojenie. Stavba má nepravidelný obdĺžníkový pôdorys, ktorý je zhodný  s pozemkom na ktorom je pozemok postavený. Vstup do RD je riešený zboku, cez pozemok, ktorý je vo vlastníctve majiteľov susedného objektu. Jedná sa o murovanú stavbu, s dvomi nadzemnými podlažiami, čiastočne podpivničenú, s plochou strechou. Stavba rodinného domu je v čase obhliadky v technickom stave vyžadujúcom zásadnú opravu. V suteréne (1.PP) je schodisko a pivnica/sklad, nachádza sa tu plynový kotol pre vykurovanie domu, prípojka vody s vodomerom a prípojka plynu. Na prízemí (1NP) je garáž prepojená s domom, tri izby, kuchyňa, špajza, kúpelňa, WC, chodba a schodisko. Na poschodí (2.NP) sú štyri izby, kuchyňa, špajza, kúpelňa, WC, chodba a dva balkóny.

Základy domu sú pásy z prostého betónu, zvislé nosné konštrukcie vyhotovené z muriva z plnej tehly pálenej hr. 300 resp 400 mm, konštrukcia stropu nad I.NP a II. NP je z drevených trámov s dvojitým podbíjaním upraveným mazaninou. Omietky fasády sú z omietky vápennocementovej, omietky vnútorné vápennocementové hladené, čiastočne zjavne po živnosti malieb. Podlahy obytných miestností majú povrch z PVC a keramickej dlažby. Okná domu sú drevené, resp 1x plastové. Dvere interiérové sú drevené, niektoré treba vymeniť. Rozvod elektroinštalácie je vyhotovený z hliníkových vodičov s rozvádzačom s ističmi. Kúrenie domu zabezpečuje plynový kotol umiestnený v sklade, opatrený zásobníkom na teplú vodu. Kúrenie obytných miestností je z oceľových rúr do radiátorov. Rozvod teplej a studenej vody pozostáva z oceľového potrubia. Strecha je plochá, strop na 2.NP javí známky zatekania v minulosti, v súčasnosti opravená. Klampiarske výrobky z opotrebeného pozinkovaného plechu. V čase obhliadky  rodinný dom nebol využívaný na trvalé rodinné bývanie.

Za domom sa nachádza záhrada, pozemok je vo vlastníctve HM SR.

Vodovodná prípojka vedie z verejného vodovodu do suterénu RD.

RD je napojený na verejnú kanalizáciu do ulice, bola vyhotovená zhodne s vekom domu v r. 1979.

Všetky prípojky vyžadujú zásadnú rekonštrukciu.

Predmet dražby sa speňažuje nasledovne:

  • speňažuje sa spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu : 1/6.  
PRÁVA A ZÁVÄZKY
K predmetu dražby sa viažu spoluvlastnícke práva ďalších piatich spoluvlastníkov, každý zo spoluvlastníkov vlastní 1/6. V zmysle § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení pri speňažovaní majetku správca nie je viazaný zmluvnými predkupnými právam. V prípade speňažovania majetku, ku ktorému sa viaže zákonné predkupné právo alebo predkupné právo zriadené ako vecné právo, správca písomne ponúkne predmet predkupného práva za podmienok ustanovených osobitnými predpismi, tomu kto je z predkupného práva oprávnený. V zmysle § 30 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení práva osôb vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou. Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Marta Pavlovičová Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Dostojevského rad 5
Bratislava - Staré mesto

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk