Dražba rodinného domu, Bratislava - Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV

Vyvolávacia cena 125 000,00 €
Obhliadka 16.01.2023 o 11:00 hod. 30.01.2023 o 11:00 hod.
Konanie dražby 31.01.2023 11:00 hod.
Kategória rodinný dom
Lokalita Bratislava - Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV
Označenie DDr. 024/2012
Stav oznámená
Kolo 1
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 615, vedenom na Okresnom úrade Bratislava IV - katastrálny odbor, k. ú. Devínska Nová Ves, obec Bratislava – m. č. Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV. - pozemok na parcele registra „C“ č. 1798/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m 2 , - pozemok na parcele registra „C“ č. 1798/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2 , -pozemok na parcele registra „C“ č. 1799 – záhrady o výmere 249 m2 , -pozemok na parcela registra „C“ č. 1800 – záhrady o výmere 86 m2 , -stavba súp. č. 5266 na parcele registra „C“ č. 1798/1, Na hriadkach 43. Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Rodinný dom, ul. Na Hriadkach č. 43, súpisné č. 5266, parcela č. 1798/1, k.ú. Devínska Nová Ves, obec BA - m.č. Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV. Ohodnocovaný rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Rodinný dom je samostatne stojaci objekt v uličnej zástavbe pôvodných rodinných domov na ulici Na Hriadkach č. 43, v mestskej časti Devínska Nová Ves, v obci Bratislava, v okrese Bratislava IV., na území Bratislavského kraja, označený súpisným č. 5266, postavený na pozemku, parcela č. 1798/1, k.ú. Devínska Nová Ves, obec BA – m.č. Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV. Dispozičné riešenie Rodinný dom je nepodpivničený, má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika. Zo severnej strany objektu, je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Týmto vstupom je prístupná chodba, z ktorej je smerom západným prístupná prechodná kuchyňa a z nej jedna izba orientovaná oknom na západ. Smerom južným je z chodby prístupné WC a kúpeľňa, z ktorej sa dá dostať do komory. Z chodby je prístupná ešte jedna izba, umiestnená vo východnej časti rodinného domu. Rodinný dom má celkom dve izby, kuchyňu, chodbu, WC, kúpeľňu a komoru. Technické a konštrukčné riešenie Základy sú zhotovené ako základové pásy z betónu s podmurovkou z lomového kameňa, bez hydroizolácie. Obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú tvorené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 400 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú v celom objekte zhotovené z plných pálených tehál v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené ako drevené s doskovým záklopom a povrchovou úpravou z omietky MVC na rabitzové pletivo. Strecha objektu je sedlová, s dreveným krovom a jednoduchým latovaním. Krytina šikmej strechy je zhotovená z pôvodných dvojdrážkových keramických škridiel. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú riešené tiež z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch nastriekaného Brizolitu. Okná sú na celom objekte zhotovené ako drevené, zdvojené, pôvodné. Dvere sú na báze DT v plechových zárubniach – hladké plné alebo zasklené, vstupné dvere sú drevené, latkové. V rodinnom dome sa nachádza rozvod z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, svetelná a motorická elektroinštalácia, plynovod a rozvod kanalizácie z kameninového potrubia smerujúci do verejného rozvodu. Ohrev TÚV bol v minulosti zabezpečený prietokovým plynovým ohrievačom TÚV. Rodinný dom nemá bleskozvod.

OPIS STAVU

Ide o starý, veľmi opotrebený a úplne zdevastovaný rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku, a spôsobu vyhotovenia a nedostatočnej údržby. Vzhľadom na tieto skutočnosti znalec aj pri stanovení rozpočtových ukazovateľov a ďalej aj miery poškodenia jednotlivých konštrukcií postupoval tak ako je uvedené v tomto posudku. Dom je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnému štandardu, veku jednotlivých častí a platným technickým normám. Dom bol pravdepodobne využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Rodinný dom bol podľa verbálnej informácie od zástupcu vlastníka ohodnocovanej nehnuteľnosti (pri už spomenutej, ostatnej obhliadke nehnuteľnosti) a odborného odhadu znalca daný do užívania v roku 1930. Vzhľadom na skutočnosť, že objekt je v pôvodnom, veľmi zlom technickom stave, pomerne opotrebený a väčšina konštrukcií PSV rodinného domu je v pôvodnom stave, opotrebenie znalec stanovil na základe odborného odhadu. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť rodinného domu je znalcom stanovená na 100 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2030. Dokončenosť jednotlivých poškodených častí a konštrukcií rodinného domu znalec určuje v percentách.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Ťarchy LV č: 615 -Záložné právo v prospech Navrhovateľa na pozemok parc.č.1798/1, 1798/3,1799,1800, na rodinný dom súp.číslo 5266 na parc.č.1798/1 podľa V-18496/08 zo dňa 25.06.2008 -Exekučné záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko, a.s., (IČO 31318916) na pozemky parc.č. 1798/1, 1798/3, 1799, 1800 a na rodinný dom súp.č. 5266 na parc.č. 1798/1, podľa exekučného príkazu č. EX 857/09 zo dňa 16.12.2009 (súdny exekútor JUDr. Patricius Baďura), Z-14571/09 -Exekučné záložné právo v prospech Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, na pozemky parc.č. 1798/1, 1798/3, 1799, 1800 a na rodinný dom súp.č. 5266 na parc.č. 1798/1, podľa exekučného príkazu EX 4834/2012 zo dňa 31.07.2013, súdny exekútor JUDr. Kamil Líška, Z-14868/13 Poznámky: -Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom Prima banka Slovensko, a.s. (IČO 31575951) formou predaja na dobrovoľnej dražbe, predaja priamo tretej osobe, prenájmom alebo predajom formou verejnej obchodnej súťaže, P-679/12 - Oznámenie o konaní dražby s oznacením dražobníka Aukcný dom, s r.o. (ICO 36253073) na pozemky registra C KN parc. c. 1798/1, 1798/3, 1799, 1800 a na stavbu so súp. c. 5266 na pozemku registra C KN parc. c. 1798/1, podla oznámenia c. DDr. 024/2012 zo dna 05.12.2022, P-1785/2022.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Centrum Viktor Schiller, budova Apollo Klub, Súkennícka 4 , 821 09 Bratislava
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Aukčný Dom, s.r.o.
Železničná 4/A
Hlohovec

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk