Dražba rekreačnej chaty, Tvrdošín, okres Tvrdošín

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 24.03.2016 o 11:00 hod. 05.04.2016 o 11:00 hod.
Konanie dražby 11.04.2016 11:00 hod.
Kategória rekreačná chata
Lokalita Tvrdošín, okres Tvrdošín
Označenie 46/2016
Stav výsledok
Kolo 1.kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 2280, katastrálne územie: ÚSTIE NAD PRIEHRADOU, Okresný úrad Tvrdošín - katastrálny odbor, obec Trstená, okres Tvrdošín, spoluvlastnícky podiel 1/1


Pozemky - parcely registra "C"

•parcelné číslo: 199/2, výmera: 149 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/26, výmera: 331 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/29, výmera: 783 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/30, výmera: 217 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/31, výmera: 98 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/32, výmera: 1014 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/33, výmera: 168 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/34, výmera: 686 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/35, výmera: 388 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/37, výmera: 33 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/38, výmera: 2313 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/40, výmera: 566 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/41, výmera: 420 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/42, výmera: 492 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/43, výmera: 48 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/48, výmera: 718 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/50, výmera: 2051 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/54, výmera: 938 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/55, výmera: 1612 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/219, výmera: 119 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

•parcelné číslo: 199/220, výmera: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:                      

• súpisné číslo: 611, na parcele č. 199/31, druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, popis stavby: chata

• súpisné číslo: 612, na parcele č. 199/32, druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, popis stavby: Hotel Altis

 

(Poznámka dražobníka: Na LV č. 2280 v časti C: Ťarchy, Iné údaje je uvedené: Stavba s.č. 612 - Hotel Altis je postavená na KN-C parc.č.199/32, 199/33 a 199/35)

 

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: prípojka VN k trafostanici, spevnené plochy na parc.č. 199/38, oporné múry na parc.č. 199/38, prípojka vody.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Chata: s.č.611 na parc. č.199/31

Chata je umiestnená nad hotelom Altis v mierne svahovitom teréne. Do užívania bola daná v roku 1978 ako rekreačná chata. V roku 2011 bola vykonaná rekonštrukcia a dostavba-prístavba.

Stavba obsahuje:

V podzemnom podlaží (suterén) sú skladové priestory, priestor je sprístupnený od garáže hotela. V 1. nadzemnom podlaží (ďalej len 1.NP) - prízemie sa nachádza: zádverie, obytný priestor s kuchyňou, chodba so schodiskom, WC, kúpeľňa a dve izby. V podkroví je chodba, WC a jedna izba.

Základy sú betónové pásy pod nosnými stenami. Zvislá nosná konštrukcia v podzemnom podlaží(1.PP) je betónová - monolitická. Na 1.NP je pôvodná drevná zrubová konštrukcia a prístavba je murovaná z plynosilikátových tvárnic. Strop nad 1.PP je železobetónový, nad 1.NP je drevený, v podkroví je drevená konštrukcia so zateplením krovu. Schody sú drevené. Strecha je sedlová nad pôvodnou časťou a nad prístavbou 1.NP je plochá strecha. Krytina je hliníkový plech. Klampiarske konštrukcie sú prevažne z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú hladké s kontaktný zateplením. Keramické obklady sú zhotovené v kuchyni a v kúpeľni. Podlahy v suteréne - 1.PP  sú betónové s cementovým poterom, na 1.NP v izbách je podlaha laminátová, v ostatných  miestnostiach je keramická dlažba, v podkroví je podlaha drevená. Vykurovanie objektu je ústredné plastové, radiátory plechové - Korádo Zdrojom tepla je centrálna kotolňa  z iného subjektu. Rozvody teplej a studenej vody sú plastové. Teplá voda je napojená na  elektrický zásobník vody, ktorý je v suteréne.

Kúpeľňa má umývadlo a sprchovací kút, vaňu. WC je keramické splachovacie. Kuchyňa je vybavená drevenou kuchynskou linkou na báze dreva, má sklo-keramickú varnú dosku a elektrickú teplovzdušnú rúru. 

 

Stavba: Hotelová a prevádzková časť:

Hotelová časť:

Objekt pozostáva z pôvodnej časti, prístavby a nadstavby.

V podzemnom podlaží - 1.PP sa nachádzajú prevádzkové priestory – kotolňa, strojovne, sklady, práčovne, dielne, chodby, schodiská.

Na 1.NP- prízemí sa nachádza hlavný vstup do hotela s centrálnou halou s WC - ženy, muži, schodište do ubytovacej a kongresovej časti, reštaurácia s barom, kuchyňa so skladmi. V izbách pre ubytovanie hostí je chodba, izba s kúpeľňou a WC, balkón alebo lóggia. Na 2.NP je nachádzajú izby s kúpeľňou a WC, balkóny, centrálna hala kongresovej haly aj s barom, krytá terasa. Na 3.NP v ubytovacej časti sa nachádzajú chodba a izby s kúpeľňami a WC, balkónmi.

Objekt je postavený na miernom svahu s východným sklonom. Je založený na betónových pásových základoch. Nosný systém objektu je murovaný. Vnútorné priečky sú murované. Stropné dosky sú monolitické a so železobetónovými doskami. Krytina strechy je z fólie PVC, klampiarske konštrukcie sú hliníkové a pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú hladké štukové. V kúpeľniach a WC je podlaha keramická. Vykurovanie objektu je teplovodné z iného objektu.

Pôvodná časť objektu bola daná do užívania v roku 1978, rekonštrukcia bola v rokoch 2006-2007. V roku 2007 bola urobená aj prístavba a nadstavba hotela. Objekt ako celok vrátane prístavieb a nadstavby bol daný do užívania v roku 2011.

 

Pozemky sa nachádzajú v k.ú. Ústie nad priehradou, obec Trstená, okres Tvrdošín v blízkosti do 300 m od Oravskej priehrady. V okolí sú rekreačné chaty a služby. Pozemky sa nachádzajú na miernom svahu, ktoré majú prípojky vody, kanalizácie, elektriny a plynu. 

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami: Záložné právo v prospech OTP Banky Slovensko, a.s., IČO:31318916 so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava č.V 1240/2006, č.4500U06102/N01 zo dňa 31.7.2006 na CKN pozemky parc.č.199/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m2, parc.č.199/26 lesné pozemky o výmere 467 m2, parc.č.199/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 831 m2, parc.č.199/30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 300 m2, parc.č.199/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2, parc.č.199/32 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1014 m2, parc.č.199/33 zastavané plochy a nádvoria o výmere 329 m2, parc.č.199/34 zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2, parc.č.199/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 708 m2, parc.č.199/36 zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 m2, parc.č.199/37 zastavané plochy a nádvoria o výmere 431 m2, parc.č.199/38 zastavané plochy a nádvoria o výmere 389 m2, parc.č.199/39 zastavané plochy a nádvoria o výmere 504 m2, parc.č.199/40 zastavané plochy a nádvoria o výmere 566 m2, parc.č.199/41 zastavané plochy a nádvoria o výmere 420 m2, parc.č.199/42 zastavané plochy a nádvoria o výmere 492 m2, parc.č.199/43 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2, parc.č.199/44 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2, parc.č.199/45 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, parc.č.199/46 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, parc.č.199/47 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, parc.č.199/48 zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2, parc.č.199/49 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, parc.č.199/50 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, parc.č.199/51 zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2, parc.č.199/52 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, parc.č.199/53 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, parc.č.199/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, parc.č.199/55 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5563 m2 a na stavby chata s.č.611 postavená na CKN pozemku parc.č.199/31 a chata - Hutník s.č.612 postavená na C-KN pozemku parc.č.199/32, 199/33 a 199/35 - 60/06, 2/13 Poznámka dražobníka č.1: Dňa 23.11.2016 v čase znaleckého ohodnotenia bola znalcovi predložená Zmluva o nájme zo dňa 01.04.2015 medzi prenajímateľom GEOINFOS s.r.o. a nájomcom Hotel ALTIS s.r.o. Predmetom nájmu je Hotel ALTIS, Oravská priehrada 200, 029 01 Námestovo ako aj všetky vnútorné i vonkajšie zariadenia prislúchajúce k nehnuteľnosti. Nájom sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.04.2015 do 31.12.2015, s možnosťou jeho ďalšieho automatického predĺženia. V prípade, že v lehote do 2 mesiacov pred skončením nájmu neoznámi žiadna zo zmluvných strán písomne druhej zmluvnej strane svoj záujem riadne ukončiť trvanie nájmu v dohodnutom čase, predlžuje sa trvanie nájmu podľa Zmluvy o nájme za nezmenených podmienok o ďalší rok bez jeho prerušenia, pričom dojednaný spôsob predĺženia zmluvy sa považuje aj pre následné obdobie. Dražobník nebol informovaný o riadnom ukončení trvania nájmu a ani o automatickom predlžení doby nájmu. Nájomná zmluva zo dňa 01.04.2015 je k dispozícii u dražobníka. Poznámka dražobníka č.2: Navrhovateľovi dražby bolo dňa 26.10.2015 doručené Oznámenie a výzva k oboznámeniu účastníkov dražby. Navrhovateľovi sa oznamuje existencia nájomnej zmluvy zo dňa 05.10.2015 medzi nájomcom Hotel ALTIS s.r.o. a prenajímateľom GEOINFOS s.r.o. Predmetom majú byť nehnuteľnosti: •parcelné číslo: 199/29, výmera: 783 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, •parcelné číslo: 199/30, výmera: 217 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, •parcelné číslo: 199/34, výmera: 686 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, •parcelné číslo: 199/41, výmera: 420 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, •parcelné číslo: 199/54, výmera: 938 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, •parcelné číslo: 199/55, výmera: 1612 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Nájomná zmluva zo dňa 26.10.2015 nebola dražobníkovi doručená.
ODHAD CENY
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 65/2015, ktorý vypracoval Ing. Anton Martvoň, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 912214. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 04.12.2015. Znalec stanovil hodnotu predmetu dražby na 2 210 000,00 € (slovom: dvamiliónydvestodesaťtisíc eur).
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Best Western PLUS Palace Hotel Polom**** P. O. Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina, miestnosť: "Biely salónik"
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk