Dražba priestoru, Michalovce, okres Michalovce

Vyvolávacia cena 299 000,00 €
Obhliadka 31.07.2017 o 14:00 hod. 01.08.2017 o 11:00 hod.
Konanie dražby 17.08.2017 10:00 hod.
Kategória priestor
Lokalita Michalovce, okres Michalovce
Označenie 138/17-2016
Stav oznámená
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 10338, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec: Michalovce, katastrálne územie: Michalovce, a to:

  • stavba so súpisným číslom 1459, ktorá je postavená na parcele registra "C" s parcelným číslom 4940/3, druh stavby: Budova obchodu a služieb, popis stavby: prístavba a nadstavba predajne,
  • stavba so súpisným číslom 6247, ktorá je postavená na parcele registra "C" s parcelným číslom 4941/3, druh stavby: Iná budova, popis stavby: montovaná oblúková hala,
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 4940/1 o výmere 454 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 4940/3 o výmere 562 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 4941/1 o výmere 854 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 4941/3 o výmere 573 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Príslušenstvom je: Plot, vstupné vráta, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, dažďová kanalizácia, kanalizačná šachta, kanalizačná vpusť, prípojka NN do budovy, prípojka NN do haly, spevnená plocha - zámková dlažba, spevnená plocha - keramická dlažba, spevnená plocha – betónová.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Objekt budovy – prístavba a nadstavba predajne, p.č.4940/3, súp.č.1459, sa nachádza v súvisle zastavanej okrajovej časti mesta Michalovce na ulici Močarianska, k.ú. Michalovce. Jedná sa o samostatne stojaci objekt, ktorý nie je podpivničený a má dve nadzemné podlažia. Objekt haly – Montovaná oblúková hala, p.č.4941/3, súp.č.6247, sa nachádza za objektom budovy predajne. Jedná sa o samostatne stojaci objekt, ktorý nie je podpivničený a má jedno nadzemné podlažie.

Objekty sú na rovinatom pozemku s kompletnou infraštruktúrou inžinierskych sietí s možnosťou parkovania v tesnej blízkosti objektu – t.j pred objektom.

OPIS STAVU

Prístavba a nadstavba predajne, p.č.4940/3, súp.č.1459

Jedná sa o samostatne stojaci objekt, ktorý nie je podpivničený a má dve nadzemné podlažia. Objekt budovy stojí na mieste pôvodného rodinného domu, ktorého pôvodná časť bola odstránená. Stavba bola daná do užívania v roku 2009.

Objekt je založený na monolitických betónových základových pásoch. Pod obvodovým murivom boli aj jestvujúce základové pásy podkopané a rozšírené na obe strany. Nosná konštrukcia je murovaná z pórobetónových tvárnic a z tehly s dodatočným zateplením z polystyrénu. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové aj montované panely. Schody sú železobetónové, podlahy prevažne s povrchom z keramickej dlažby. Strecha je pultová s tepelnou izoláciou. Krytina strechy je lakoplastový plech. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké dvojvrstvové štukové. V časti sociálno-hygienických priestorov a kuchyniek sú keramické obklady stien. Vonkajšia fasáda je prevedená z tenkovrstvovej silikátovej omietky na báze umelých látok s farebnou úpravou s keramickou dekoráciou. Okná sú prevedené ako plastové s izolačným dvojsklom. Taktiež vstupné dvere sú z plastu. Vnútorné dvere sú drevené hladké v kovových zárubniach. V objekte sú rozvody teplej a studenej vody, kanalizácie a elektriny. V objekte je prevedený aj rozvod kúrenia. Ako zdroj vykurovania slúži kotol na tuhé palivo „Viadrus“. Ohrev TÚV zabezpečený je el. zásobníkom vody. Vykurovanie je prevedené radiátormi a teplovodnými konvektormi. V objekte je aj rozvod požiarnej vody a zabezpečovacieho zariadenia. Objekt je možné napojiť aj na plyn, ktorý je ukončený pred budovou.

Dispozično-prevádzkové riešenie:

Na 1.NP sa nachádzajú miestnosti predajne, tri kancelárie, chodby, šatňa, dve kotolne, sklady, umývarka, WC, sprcha, výlevka a schodisko. Na 2.NP sa nachádza priestor predajne, chodba, kúpeľňa, WC, výlevka, zasadačka.

V priestoroch predajne na oboch podlažiach sú prevedené kiosky s vzorkovou ukážkou obkladov a dlažby a s osadením zariaďovacích predmetov ZTI pre tzv. priestor kúpeľne a WC. V súčasnosti sú všetky kiosky prázdne, bez vzorkových zariaďovacích predmetov.

K objektu sú prevedené prípojky vodovodu, elektriny, kanalizácie dažďovej a splaškovej, ako aj plynová prípojka.

Opotrebenie je primerané veku, objekt je pomerne udržiavaný. Na základe stavebno-technického stavu objektu ako aj použitých stavebných materiálov znalec stanovil základnú životnosť stavby na 80 rokov.

 

Montovaná oblúková hala, p.č.4941/3, súp.č.6247, sa nachádza za objektom budovy predajne, v súvisle zastavanej okrajovej časti mesta Michalovce na ulici Močarianská, k.ú.Michalovce. Jedná sa o samostatne stojaci objekt, ktorý nie je podpivničený a má jedno nadzemné podlažie. Stavba bola daná do užívania v roku 2010. Objekt haly je založený na základových pôtkách a základovej doske. Nosná konštrukcia je prevedená z oceľových priehradových rámov z kruhových profilov. Obvodový plášť je v zvislej časti z oceľového trapézového plechu, v oblúkovej časti z vlnitých polykarbonátových dosiek. Strecha je oblúková, pričom tvorí kruhový odsek. Objekt nemá tepelnú izoláciu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné a vonkajšie povrchy plechu sú opatrené náterom. Podlahy sú prevedené ako betónové, vráta sú oceľové. V objekte je len rozvod elektriny. Ostatné rozvody inžinierskych sietí nie sú v objekte prevedené. Objekt je napojený len prípojkou elektriny. Objekt v súčasnosti nie je užívaný a slúžil ako sklad tovaru. Opotrebenie je primerané veku, je pomerne udržiavaný. Na základe stavebno-technického stavu objektu ako aj použitých stavebných materiálov znalec stanovil základnú životnosť stavby na 30 rokov.

 

Pozemky p.č.4940/1, 4940/3, 4941/1 a 4940/3

Jedná sa o rovinaté pozemky, ktoré sú vyznačené na LV č.10338 ako zastavané plochy a nádvoria (p.č.4940/1, 4940/3 a 4941/3), pozemok na p.č. 4941/1 je zapísaný na LV ako ostatná plocha.

Pozemky sú vybavené, rep. ich možno pripojiť na všetky inžinierske siete. Pozemky sa nachádzajú v intraviláne mesta v rozhraní obchodnej a priemyselnej ako aj obytnej časti mesta. Prístup k pozemkom a k objektom, ktoré sú

na predmetných pozemkoch postavené, je od miestnej komunikácie vedúcej z ulice Močarianska.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV č. 10338 k.ú.: Michalovce Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Poznámka: P - 972/16 - Poznamenáva sa oznamenie o konaní dražby z 19.12.2016 PDS-138/4-2016 od Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, Navrhovateľ ČSOB Leasing, a.s., Panonská cesta 11, Bratislava, čz. 3027/2016 Poznámka: P - 98/17 - Poznamenáva sa oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe z 16.02.2017 Zn. 138/9-2016 od Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Navrhovateľ ČSOB Leasing, a.s., Panonska cesta 11, 852 01 Bratislava Časť „C“: ŤARCHY bez zápisu.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Masarykova 21
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk