Dražba priestoru, Michalovce, okres Michalovce

Vyvolávacia cena 299 000,00 €
Obhliadka 01.08.2017 o 11:00 hod. 31.07.2017 o 14:00 hod.
Konanie dražby 17.08.2017 10:00 hod.
Kategória priestor
Lokalita Michalovce, okres Michalovce
Označenie 138/17-2016
Stav výsledok
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 10338, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec: Michalovce, katastrálne územie: Michalovce, a to:

  • stavba so súpisným číslom 1459, ktorá je postavená na parcele registra "C" s parcelným číslom 4940/3, druh stavby: Budova obchodu a služieb, popis stavby: prístavba a nadstavba predajne,
  • stavba so súpisným číslom 6247, ktorá je postavená na parcele registra "C" s parcelným číslom 4941/3, druh stavby: Iná budova, popis stavby: montovaná oblúková hala,
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 4940/1 o výmere 454 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 4940/3 o výmere 562 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 4941/1 o výmere 854 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
  • parcela registra "C" s parcelným číslom 4941/3 o výmere 573 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Príslušenstvom je: Plot, vstupné vráta, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, dažďová kanalizácia, kanalizačná šachta, kanalizačná vpusť, prípojka NN do budovy, prípojka NN do haly, spevnená plocha - zámková dlažba, spevnená plocha - keramická dlažba, spevnená plocha – betónová.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Objekt budovy – prístavba a nadstavba predajne, p.č.4940/3, súp.č.1459, sa nachádza v súvisle zastavanej okrajovej časti mesta Michalovce na ulici Močarianska, k.ú. Michalovce. Jedná sa o samostatne stojaci objekt, ktorý nie je podpivničený a má dve nadzemné podlažia. Objekt haly – Montovaná oblúková hala, p.č.4941/3, súp.č.6247, sa nachádza za objektom budovy predajne. Jedná sa o samostatne stojaci objekt, ktorý nie je podpivničený a má jedno nadzemné podlažie.

Objekty sú na rovinatom pozemku s kompletnou infraštruktúrou inžinierskych sietí s možnosťou parkovania v tesnej blízkosti objektu – t.j pred objektom.

Opis stavu predmetu dražby: Prístavba a nadstavba predajne, p.č.4940/3, súp.č.1459

Jedná sa o samostatne stojaci objekt, ktorý nie je podpivničený a má dve nadzemné podlažia. Objekt budovy stojí na mieste pôvodného rodinného domu, ktorého pôvodná časť bola odstránená. Stavba bola daná do užívania v roku 2009.

Objekt je založený na monolitických betónových základových pásoch. Pod obvodovým murivom boli aj jestvujúce základové pásy podkopané a rozšírené na obe strany. Nosná konštrukcia je murovaná z pórobetónových tvárnic a z tehly s dodatočným zateplením z polystyrénu. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové aj montované panely. Schody sú železobetónové, podlahy prevažne s povrchom z keramickej dlažby. Strecha je pultová s tepelnou izoláciou. Krytina strechy je lakoplastový plech. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké dvojvrstvové štukové. V časti sociálno-hygienických priestorov a kuchyniek sú keramické obklady stien. Vonkajšia fasáda je prevedená z tenkovrstvovej silikátovej omietky na báze umelých látok s farebnou úpravou s keramickou dekoráciou. Okná sú prevedené ako plastové s izolačným dvojsklom. Taktiež vstupné dvere sú z plastu. Vnútorné dvere sú drevené hladké v kovových zárubniach. V objekte sú rozvody teplej a studenej vody, kanalizácie a elektriny. V objekte je prevedený aj rozvod kúrenia. Ako zdroj vykurovania slúži kotol na tuhé palivo „Viadrus“. Ohrev TÚV zabezpečený je el. zásobníkom vody. Vykurovanie je prevedené radiátormi a teplovodnými konvektormi. V objekte je aj rozvod požiarnej vody a zabezpečovacieho zariadenia. Objekt je možné napojiť aj na plyn, ktorý je ukončený pred budovou.

Dispozično-prevádzkové riešenie:

Na 1.NP sa nachádzajú miestnosti predajne, tri kancelárie, chodby, šatňa, dve kotolne, sklady, umývarka, WC, sprcha, výlevka a schodisko. Na 2.NP sa nachádza priestor predajne, chodba, kúpeľňa, WC, výlevka, zasadačka.

V priestoroch predajne na oboch podlažiach sú prevedené kiosky s vzorkovou ukážkou obkladov a dlažby a s osadením zariaďovacích predmetov ZTI pre tzv. priestor kúpeľne a WC. V súčasnosti sú všetky kiosky prázdne, bez vzorkových zariaďovacích predmetov.

K objektu sú prevedené prípojky vodovodu, elektriny, kanalizácie dažďovej a splaškovej, ako aj plynová prípojka.

Opotrebenie je primerané veku, objekt je pomerne udržiavaný. Na základe stavebno-technického stavu objektu ako aj použitých stavebných materiálov znalec stanovil základnú životnosť stavby na 80 rokov.

 

Montovaná oblúková hala, p.č.4941/3, súp.č.6247, sa nachádza za objektom budovy predajne, v súvisle zastavanej okrajovej časti mesta Michalovce na ulici Močarianská, k.ú.Michalovce. Jedná sa o samostatne stojaci objekt, ktorý nie je podpivničený a má jedno nadzemné podlažie. Stavba bola daná do užívania v roku 2010. Objekt haly je založený na základových pôtkách a základovej doske. Nosná konštrukcia je prevedená z oceľových priehradových rámov z kruhových profilov. Obvodový plášť je v zvislej časti z oceľového trapézového plechu, v oblúkovej časti z vlnitých polykarbonátových dosiek. Strecha je oblúková, pričom tvorí kruhový odsek. Objekt nemá tepelnú izoláciu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné a vonkajšie povrchy plechu sú opatrené náterom. Podlahy sú prevedené ako betónové, vráta sú oceľové. V objekte je len rozvod elektriny. Ostatné rozvody inžinierskych sietí nie sú v objekte prevedené. Objekt je napojený len prípojkou elektriny. Objekt v súčasnosti nie je užívaný a slúžil ako sklad tovaru. Opotrebenie je primerané veku, je pomerne udržiavaný. Na základe stavebno-technického stavu objektu ako aj použitých stavebných materiálov znalec stanovil základnú životnosť stavby na 30 rokov.

 

Pozemky p.č.4940/1, 4940/3, 4941/1 a 4940/3

Jedná sa o rovinaté pozemky, ktoré sú vyznačené na LV č.10338 ako zastavané plochy a nádvoria (p.č.4940/1, 4940/3 a 4941/3), pozemok na p.č. 4941/1 je zapísaný na LV ako ostatná plocha.

Pozemky sú vybavené, rep. ich možno pripojiť na všetky inžinierske siete. Pozemky sa nachádzajú v intraviláne mesta v rozhraní obchodnej a priemyselnej ako aj obytnej časti mesta. Prístup k pozemkom a k objektom, ktoré sú

na predmetných pozemkoch postavené, je od miestnej komunikácie vedúcej z ulice Močarianska.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV č. 10338 k.ú.: Michalovce Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Poznámka: P - 972/16 - Poznamenáva sa oznamenie o konaní dražby z 19.12.2016 PDS-138/4-2016 od Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, Navrhovateľ ČSOB Leasing, a.s., Panonská cesta 11, Bratislava, čz. 3027/2016 Poznámka: P - 98/17 - Poznamenáva sa oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe z 16.02.2017 Zn. 138/9-2016 od Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Navrhovateľ ČSOB Leasing, a.s., Panonska cesta 11, 852 01 Bratislava Poznámka: P-479/17 - Poznamenáva sa oznámenie o dobrovoľnej dražbe z 07.07.2017 Zn. 138/17- 2016 od Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Navrhovateľ ČSOB Leasing, a.s., Panonska cesta 11, 852 01 Bratislava Časť „C“: ŤARCHY bez zápisu.
ODHAD CENY
Číslo znaleckého posudku: 13/2017 Meno znalca: Ing. Jozef Mikloš Dátum vyhotovenia: 03.06.2017 Všeobecná cena odhadu: 271.000,00 €
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Masarykova 21
Košice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk