Dražba pozemku, Žilina, okres Žilina

Vyvolávacia cena 3 170 000,00 €
Obhliadka neuvedené
Konanie dražby 02.12.2013 11:20 hod.
Kategória pozemok
Lokalita Žilina, okres Žilina
Označenie 957/2013
Stav výsledok
Kolo Prvé kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované:

 

na liste vlastníctva č. 8035,  katastrálne územie Žilina, Okresný úrad Žilina – katastrálny odbor,  obec Žilina, okres Žilina a to:

 

Pozemky -  parcely registra „C“

 

• parcelné číslo: 5194/29, výmera: 8288 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 5194/32, výmera: 2201 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 5194/32 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 9644.

 

 Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Pozemky parcelné čislo KN 5194/29  o výmere 8288 m2  zastavané plochy a nádvoria a  5194/32- o výmere 2201 m2 - zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 8035, v širšom centre krajského mesta Žilina vymedzené ulicami Vysokoškolákov a Obchodnou ulicou. Pozemky sú rovinaté, nepravidelného tvaru. V čase ocenenia neboli pozemky zastavané stavbami. Časť pozemkov je v súčasnosti využívaná ako spevnené komunikácie, prevažná časť pozemkov je však  nezastavaná, s trávnatou plochou a kríkmi. Pozemky sú situované v atraktívnej a vysoko obchodnej časti mesta Žilina, v blízkosti pozemkov sú umiestnené čerpacie stanica OMV a Slovnaft, Obchodné centrum Dubeň - Carrefour, Baumax a predajňa automobilov Citroen. Pri pozemkoch sú vybudované všetky inžinierske siete vrátane plynovodu. Prístup                k pozemkom je priamo z mestských asfaltových komunikácií - ulice Vysokoškolákov, ako aj Obchodnej ulice. Na uvedené územie je spracovaná štúdia EUROPARK business centrum so zastavanou plochou 6.300 m3 a 34 podlažiami. Polohu pozemkov vzhľadom k centru mesta, komunikačných a dopravných väzieb hodnotím ako obchodné centrum vo vysoko atraktívnej časti mesta. V čase ocenenia na parcele č.5194/32 stála   Výrobná hala + skladový priestor  vo vlastníctve Kika Nábytok Slovensko,s.r.o. evidované na LV 9644

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami. ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA NEHNUTEĽNÝ MAJETOK Č.02/131A/06 PRE DEXIA BANKA SLOVENSKO,a.s.,HODŽOVA 11,01011 ŽILINA,IČO:31575951,NA PARC.Č.5194/29 ZAST.PL. O VÝMERE 8288 M2,5194/32 ZAST.PL. O VÝMERE 2201 M2,PODĽA Č.V 7084/06-2952/06;4025/06; Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Jozef Moskál rod. Moskál, nar. 21.12.1973, Oščadnica 1235 na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 5194/29 - zast. plochy a nádvoria o výmere 8288 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5194/32 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2201 m2 - podľa č. V 479/12 - z 5.3.2012 -280/12;Zmluva o postúpení pohľadávky-č.Z 7650/12-4734/12 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekuč.zál.práva č.EX 2964/12K od súd.exekútora JUDr.Margita Rojčeková,na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 5194/29 - zast. plochy a nádvoria o výmere 8288 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5194/32 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2201 m2 - č.Z 1945/13-1253/13 Exekučný príkaz zriadením exekuč.zál.práva č.EX 2870/12 od súd.exekútora Mgr.Juraj Gallo,na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 5194/29 - zast. plochy a nádvoria o výmere 8288 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5194/32 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2201 m2 - podľa č. Z 2374/13-1611/13 Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekuč.zál.práva č.EX 3119/12 od súd.exekútora Mgr.Juraj Gallo na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 5194/29 - zast. plochy a nádvoria o výmere 8288 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5194/32 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2201 m2 - č.Z 3516/13-2195/13 Exekučný príkaz zriadením exekuč.zál.práva č.EX 400/13 od súd.exekútora Mgr.Jozef Kaduch,na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 5194/29 - zast. plochy a nádvoria o výmere 8288 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5194/32 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2201 m2 - podľa č. Z 4429/13-2889/13 Exekučný príkaz zriadením exekuč.zál.práva č.EX 749/13 od súd.exekútora JUDr.Marián Janec,na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 5194/29 - zast. plochy a nádvoria o výmere 8288 m2, pozemok registra CKN parc.č. 5194/32 - zast. plochy a nádvoria o výmere 2201 m2 - podľa č. Z 5389/13-3469/13
ODHAD CENY
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 30/2013 a doplnenia znaleckého posudku č.30/2013, ktorý vypracoval znalec Ing. Anna Helbichová znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 911076
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Best Western Palace Hotel Polom, Hviezdoslavova 22, 010 01 Žilina
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk