Dražba pozemku, Žilina, okres Žilina

Vyvolávacia cena 69 100,00 €
Obhliadka neuvedené
Konanie dražby 02.12.2013 11:10 hod.
Kategória pozemok
Lokalita Žilina, okres Žilina
Označenie 956/2013
Stav výsledok
Kolo Prvé kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované:

 

na liste vlastníctva č. 7970,  katastrálne územie Žilina, Okresný úrad Žilina – katastrálny odbor,  obec Žilina, okres Žilina a to:

 

Pozemky -  parcely registra „C“

 

• parcelné číslo: 6529/20, výmera: 733 m2, druh pozemku: ostatné plochy

 

 Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Pozemok sa nachádza v zastavanom území mesta Žilina, na vyhľadávanom sídlisku Hliny V, za Gymnáziom Hlinská, oproti ulici Bajzova. Pozemok je  rovinatý, obdĺžnikového  tvaru. Pozemok je situovaný v obytnej  časti mesta Žilina, v blízkosti pozemkov sú umiestnené reštaurácia Máj, zdravotné stredisko a obytné domy. Pri pozemku  sú vybudované všetky inžinierske siete vrátane plynovodu. Prístup na pozemok  je priamo z mestských asfaltových komunikácií - ulice Bajzova a Poľná. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru mesta, komunikačných a dopravných väzieb hodnotím ako obytnú vo vyhľadávanom sídlisku Hliny V. Jedná sa o pozemok parcelné číslo KN 6529/20 - zastavané plochy a nádvoria o  výmere 733 m2.  V čase ocenenia nebol pozemok zastavaný stavbami. V súčasnosti je pozemok nevyužívaný, s trávnatou plochou. Pozemok má výhodnú polohu vzhladom na  umiestnenie, no v okrajovej časti pozemku sa nachádza podzemné vedenie parovodu DN 65, pričom prípadný preklad trasy parovodu predstavuje náklady cca 1000 euro/bm.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami. ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA NEHNUTEĽNÝ MAJETOK Č.02/131C/06 PRE DEXIA BANKA SLOVENSKO,a.s.,HODŽOVA 11,01011 ŽILINA,IČO:31575951,NA PARC.Č.6529/20 OST.PL. O VÝMERE 733 M2,PODĽA Č.V 2888/08-1408/08; Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č.02/064/09 - pre Dexia banka Slovensko,a.s.,Hodžova 11,01011 Žilina,IČO:31575951- na nehnuteľnosti: pozemok registra CKN parc.č. 6529/20 - ostatné plochy o výmere 733 m2 - podľa č. V5465/11 - zo dňa 20.10.2011 - 4849/11;
ODHAD CENY
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 31/2013, ktorý vypracoval znalec Ing. Anna Helbichová znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 911076
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Best Western Palace Hotel Polom, Hviezdoslavova 22, 010 01 Žilina
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk