Dražba pozemku, Turany, okres Martin

Vyvolávacia cena 20 200,00 €
Obhliadka 21.07.2017 o 10:00 hod. 03.08.2017 o 10:00 hod.
Konanie dražby 07.08.2017 10:00 hod.
Kategória pozemok
Lokalita Turany, okres Martin
Označenie 313/2017
Stav oznámená
Kolo Prvé kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetnom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 3036, Okresným úradom Martin, Katastrálnym odborom, okres: Martin, obec: Turany, k. ú. TURANY, a to:

 

Pozemky:

- parcelné číslo: 2285/85, výmera: 4044, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Pozemok parc. č. 2285/85 o výmere 4044 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Turany, obec Turany:

 

Pozemok sa nachádza na okraji obce Turany na rovine. Parcela sa nachádza v bývalom areáli Drevina pri dvoch komínoch a to hlavne od železobetónového. V tesnej blízkosti sú súkromné firmy na opracovanie dreva. Pozemok má prístup po spevnenej komunikácií a má možnosť sa napojiť na vodu a elektrinu.

Na parcele sa nachádza kovový šrot a vegetácia. prístup k pozemku je okolo betónového komína.

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami: Exekučný príkaz na základe č. EX 54/2016 (súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák, EÚ Nitra) na nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc.č. 2285/85 - Z 498/16, zápis vykonaný dňa 16.02.2016; vz. 172/16.
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Palace Hotel Polom****P.O.Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina, miestnosť: „Biely salónik“
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražobná spoločnosť, a. s.
Gunduličova 3
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk