Dražba pozemku, Pribeta, okres Komárno

Vyvolávacia cena 5 600,00 €
Obhliadka 24.11.2023 o 12:00 hod. 20.11.2023 o 12:00 hod.
Konanie dražby 13.12.2023 11:00 hod.
Kategória pozemok
Lokalita Pribeta, okres Komárno
Označenie DD 8/2023
Stav oznámená
Kolo prvé kolo
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva číslo 617, Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta, a to:

PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

parcelné číslo 3270, druh pozemku: Vinica o výmere 1119 m2

parcelné číslo 3348, druh pozemku: Orná pôda o výmere 1345 m2

parcelné číslo 3349, druh pozemku: Vinica o výmere 549 m2

vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2.

 

Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/2.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Predmet dražby – pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Pribeta po ľavej strane hlavnej cesty v smere Pribeta - Dulovce. Konkrétne v údolí Menyecske - völgy, tj. územie ktoré bolo kedysi bohaté na rastliny obľubujúce piesočnatú pôdu. Poľnohospodárske družstvo v 70 - tych rokoch, pri vchode do údolia vytvorilo vodnú nádrž za účelom polievania.

Vzdialenosť pozemkov je asi 1,5 km od rodinných domov v k.ú. Pribeta, a asi 2 km od rodinných domov v k.ú. Dulovce. Prístupnosť v blízkosti a v priamom styku s panelovou cestou. Na pozemky sa dostávame po hlavnej ceste z Pribety do Duloviec po ľavej strane popri kaplnke Panny Márie a za kaplnkou prechádzame na prvú vedľajšiu cestu vľavo. Po vedľajšej ceste prechádzame panelovou cestou, kde po ľavej strane máme Pieskovú baňu a po pravej máme vodnú nádrž vytvorenú za účelom polievania.

 

Hranice predmetných pozemkov, parciel v terénne nie sú stabilizované a nie sú stabilizované ani hranice ostatných pozemkov. Časť pozemkov spadá pod hon vinice, ktoré užíva, resp. má v nájme poľnohospodárske družstvo v Pribete a časť je ostatná plocha – vysoká tráva, krovie a náletové dreviny a malá časť je pod panelovou prístupovou cestou.

 

Pozemky sú rovinaté – časť vinič, časť panelová cesta, bez prejavu vodnej erózie, mierny svah 0 – 1°. Hnedozeme kultizemné až hnedozeme luvizemné zo sprašových hlín, stredne ťažké pôdy 30 - 45 % - hlinitá. Ornica regozeme je vytvorená orbou spraše po eróznom zmytí pôdneho profilu, v komplexe prevládajú regozeme (>50%), stredne ťažké. Pozemky obrábané poľnohospodársky – vinič, hustý porast a ostatná plocha svah, roklina, medza s krovím ktoré neposkytujú trvalý úžitok.

 

Predmetné pozemky v zmysle územnoplánovacej informácie nie sú plánované pre  investičné zámery, nachádzajú sa v lokalite les a vinohrad.

 

Pozemok, parcela E-KN číslo 3270 podľa súboru geodetických informácií identifikovaný na záväzný druh pozemku - prevažne ako vinica v malej miere je identifikovaný na záväzný druh zastavaná plocha a nádvorie s kódom spôsobu využívania 22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. V skutočnosti je využívaný, v časti ako vinica, v časti ako trávny porast a trvalý porast s náletovými drevinami, vysokou trávou a krovím v malej miere zasahuje do panelovej cesty. Právna dokumentácia katastra nehnuteľností nie je v súlade so skutkovým stavom.

 

Pozemok, parcela E-KN číslo 3348 podľa súboru geodetických informácií identifikovaný na záväzný druh pozemku - skoro v celosti ako vinica, málo ostatná plocha s kódom spôsobu využívania 37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. V skutočnosti je využívaný, prevažne ako trávny porast, trávny porast s náletovými drevinami, vysokou trávou a krovím v menšej miere ako vinica. Právna dokumentácia katastra nehnuteľností nie je v súlade so skutkovým stavom.

 

Pozemok, parcela E-KN číslo 3349 podľa súboru geodetických informácií identifikovaný na záväzný druh vinica a takto je aj v skutočnosti využívaný. Právna dokumentácia katastra nehnuteľností nie je v súlade so skutkovým stavom.

 

Riziká spojené s využívaním nehnuteľností:

Znalkyni nie sú známe žiadne riziká spojené s využívaním predmetu dražby, ako sú uvádzané v znaleckom posudku.

OPIS STAVU

Predmet dražby – pozemky sú v dobrom stave. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
V časti poznámky Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu na základe Uznesenia Okresného súdu v Žiline zo dňa 12.07.2021, č.k. 9K/9/2021-20, ustanovený správca JUDr. Martin Kováčik so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín na pozemok registra E KN parc.č. 3270, 3348, 3349 na podiel 1/2 vlastníka Szoboszlai Tomáš r. Szoboszlai nar. 01.02.1979, P512/2022 - pvz. 223/2022 V časti C: Ťarchy Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam číslo: 9400504/5/2916793/2013/Zem zo dňa 19.6.2013, Z-4759/2013 v prospech Daňového úradu Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra na zabezpečenie daňového nedoplatku na parc.reg."E"kn č.3270, 3348, 3349. - pvz. 240/2013
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Kultúrny dom Bernolákovo Hlavná 107 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála)
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Lumax Slovakia s.r.o.
Rozálka 2
Pezinok

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk