Dražba pozemku, Nováky, okres Prievidza

Vyvolávacia cena 28 500,00 €
Obhliadka 17.07.2017 o 10:00 hod. 25.07.2017 o 12:00 hod.
Konanie dražby 11.08.2017 10:00 hod.
Kategória pozemok
Lokalita Nováky, okres Prievidza
Označenie 172017
Stav oznámená
Kolo 1. kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor, zapísaná na LV č. 5919,  k.ú. Nováky, obec NOVÁKY, okres Prievidza a to:   

 

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

1986/21

1 439

Ostatné plochy

 

Ďalej len „predmet dražby „)

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Predmetom dražby je pozemok katastra nehnuteľností Nováky v registri „C“, na hranici zastavaného územia mesta, zahrnuté v územnom pláne obce.  Pozemok  sa nachádza v zastavanom území mesta, v chránenom ložiskovom území. Pozemok tvorí ucelený celok pre vybudovanie obslužnej komunikácie k rodinným domom umiestneným podľa územného rozhodnutia z 12.2.2014 s predĺženou lehotou platnosti o dva roky.

Parcela č. 1986/21 tvorí  funkčnú plochu vyhradenú Územným plánom mesta Nováky  ako obytnú plochu, v rozvojovom území . Parcela je vytvorená rozčlenením parciel pre zástavbu rodinných domov a je čiastočne oplotená s oplotením po svojej životnosti. Pozemok je bez technickej z dopravnej infraštruktúry a  plochy priľahlých pozemkov nie sú užívané a sú bez údržby existujúcej zelene.

OPIS STAVU

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
a) Záložné práva: Nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151 ma a § 151 md zákona č. 40/1964 Zb., t.j. vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia tými záložnými právami: - Na parc. CKN 1986/21, 1986/22, 1986/23, 1986/24, 1986/25, 1986/26, 1986/27, 1986/28, 1986/29, 1986/30, 1986/31, 1986/32, 1986/33, 1986/34, 1986/35, 1986/36, 1986/37, 1986/38, 1986/39, 1986/40, 1986/41 : Záložné právo v prospech VDAS, s.r.o. IČO 45987769 so sídlom Mišíka 19/4, 97101 Prievidza na základe zmluvy o zriadení záložného práva V 1291/14 zo dňa 14.10.2013 - v.z. 222/14 - Ex 98/16 - P - JUDr. Pavol Holík - PTÁČEK - veľkoobchod a.s. Bratislava - zriad.ex. zál. práva - Z 4658/16 - v.z. 480/16 - Na parc. č. 1986/21, 1986/22, 1986/23, 1986/24, 1986/25, 1986/26, 1986/27, 1986/28, 1986/29, 1986/30, 1986/31, 1986/32, 1986/33, 1986/34, 1986/35, 1986/36, 1986/37, 1986/38, 1986/39, 1986/40, 1986/41 : Záložné právo v prospech Strojstav spol.s r.o. , Lipová 13 Prievidza IČO 31573258 na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. v-7417/2016 - v.z. 137/17 - Záložné právo Daňového úradu Bratislava č. 100549003/2017 zo dňa 29.3.2017 - zákaz nakladať s nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane - Z 2497/17 - v.z. 290/17. b) Vecné bremená: - Navrhovateľovi nie sú známe informácie o žiadnom vecnom bremene viaznucom na predmete dražby c) Predkupné práva Nasledujúce predkupné právo v prípade úspešnej dražby zaniká v zmysle § 30 zákona o dražbách, t.j. vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia týmto predkupným právom - Predkupné právo V 5792/13 spočívajúce v práve predávajúceho kúpiť predávané pozemky parc.č. 1986/21, 1986/22, 1986/23, 1986/24, 1986/25, 1986/26, 1986/27, 1986/28, 1986/29, 1986/30, 1986/31, 1986/32, 1986/33, 1986/34, 1986/35, 1986/36, 1986/37, 1986/38, 1986/39, 1986/40, 1986/41, v prípade že kupujúci ich bude chcieť predať , a to za rovnakú cenu ako tieto pozemky kúpil od predávajúceho. - v.z.19/14 d) Nájomné práva viaznuce na predmete dražby: - Navrhovateľ nemá informácie o žiadnych nájomných právach viažucich sa k predmetu dražby e) Iné skutočnosti viaznuce na predmete dražby - Poznámka: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva - P 935/14 - VZ 386/14 - Poznámka: Oznámenie veriteľa VDAS s.r.o. Prievidza (v zastúpení JUDr. Ivanovič Miroslav) o začatí výkonu založného práva predajom na dražbe podľa osobitného zákona - P 999/14 - v.z. 410/14 - Poznámka: EX 98/16- U - SE JUDr. Pavol Holík - oprávnený : PTÁČEK - veľkoobchod, a.s., Vajnorská 140, 931 04 Bratislava 3, IČO: 35814586 - Upovedomenie o spôsobe a začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 30.6.2016 - P 632/16 - č. z. 426 /16 - Poznámka: Záložné právo Daňového úradu Bratislava č. 100549003/2017 zo dňa 29.3.2017 - zákaz nakladať s nehnuteľnosťami bez súhlasu správcu dane - P 394/17 - v.z. 290/17
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza ( Dom kultúry), ulica F. Madvu 11, 971 01 Prievidza, miestnosť 2.14 – učebňa na 2.NP.
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
PRO aukcie s.r.o.
Zelená 2
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk