Dražba pozemku, Košúty, okres Martin

Vyvolávacia cena 204 000,00 €
Obhliadka 28.07.2017 o 12:00 hod. 31.07.2017 o 12:00 hod.
Konanie dražby 01.08.2017 10:00 hod.
Kategória pozemok
Lokalita Košúty, okres Martin
Označenie 2/17
Stav oznámená
Kolo prvé
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Galanta, v obci Košúty, katastrálne územie Košúty, evidované na liste vlastníctva č. 1005 pre k. ú. Košúty, zapísané v registri „C“ nasledovne:

 

parcela č. 369/124 vo výmere 897 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/127 vo výmere 7312 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/169 vo výmere 471 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/172 vo výmere 468 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/173 vo výmere 497 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/174 vo výmere 497 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/175 vo výmere 381 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/176 vo výmere 51 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/177 vo výmere 470 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/178 vo výmere 500 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/179 vo výmere 500m2 ostatná plocha

parcela č. 369/180 vo výmere 500 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/182 vo výmere 452 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/183 vo výmere 481 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/184 vo výmere 481 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/185 vo výmere 395m2 ostatná plocha

parcela č. 369/186 vo výmere 470 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/187 vo výmere 500 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/188 vo výmere 400 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/189 vo výmere 27 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/190 vo výmere 322 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/191 vo výmere 460 m2 ostatná plocha

parcela č. 369/192 vo výmere 413 m2 ostatná plocha

 

vo vlastníctve (spoluvlastnícky podiel 1/1) Strýček, s.r.o., Košúty 284, 925 09 Košúty, IČO: 36 247 405

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Jedná sa o pozemky mimo zastavaného územia obce Košúty. Podľa územného plánu obce sa predpokladá na daných pozemkoch so zástavbou rodinných domov. V blízkosti sa nachádza  zástavba rodinných domov so štandardným vybavením. Pozemky sa nachádzajú v časti obce s prístupom z hlavného dopravného ťahu po miestnej asfaltovej komunikácií. V čase ohodnotenia neboli k pozemkom privedené inžinierske siete. V obci sú vybudované rozvody elektriny, verejný vodovod, rozvodná sieť plynu.

Jednotková východisková hodnota pozemku VH pozemku bola stanovená v zmysle Vyhlášky 254/2010 Z. z. – Vo výpočte všeobecnej hodnoty pozemkov je zohľadnená poloha danej nehnuteľnosti, jej využitie, napojenie na inžinierske siete, dopravu, druh pozemku. Obec je od okresného mesta Galanta vzdialená približne 7 km. Z tohto dôvodu sa počíta s východiskovou hodnotou vo výške 80% z východiskovej hodnoty pozemkov mesta Galanta.

OPIS STAVU

a) Analýza polohy nehnuteľností:

Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Košúty, okres Galanta. V obci je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, rozvodnú sieť plynu a elektrickej energie, odkanalizovanie je riešené individuálne. V čase ohodnotenia neboli k pozemkom zrealizované inžinierske siete. Pozemky ležia rovinatom teréne a prístupné sú po miestnej asfaltovej komunikácií. Od okresného mesta Galanta je obec vzdialená približne 7 km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je do 10 min.

Obec má 386 obyvateľov, čomu zodpovedá jeho vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Predajňa nepotravinárskeho tovaru
 • Predajňa pohonných látok
 • Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
 • Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
 • Knižnica
 • Pošta
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Základná škola
 • Materská škola

b) Analýza využitia nehnuteľností:

Pozemky sú vhodné ako stavebné pozemky, s čím sa uvažuje v územnom pláne obce. Nachádzajú sa na severnom okraji obce - rozvojová plocha 4 (viď. územný plán obce) určené na individuálnu bytovú výstavbu.

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

Viď. LV č.1005

Iné riziká neboli zistené.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
ČASŤ C: ŤARCHY listu vlastníctva č. 1005 k.ú. Košúty (výpis neobsahuje zápisy práv k parcelám ktoré nie sú predmetom dražby) P1 16/2017 - Rozhodnutie č 944/2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam Obec Pusté Úľany - čz 23/2017Na CKN parc.č. 369/124, 369/127, 369/169, 369/172, 369/173, 369/174, 369/175, 369/176, 369/177, 369/178, 369/179, 369/180, 369/182, 369/183, 369/184, 369/185, 369/186, 369/187, 369/188, 369/189, 369/190, 369/191, 369/192 P2 207/201 Z-867/2017 - Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 01.12.2015,článok IV,postupca:LION Investments,s.r.o.,Hany Meličkovej 41, 841 05 Bratislava,IČO:47568402,postupník:GK FIN,s.r.o.,Hany Meličkovej 41, 841 05 Bratislava, IČO:36437271- čz 159/2017 Záložné právo v prospech LION Investments s.r.o., IČO: 47568402, Hany Meličkovej 41, 841 05 Bratislava podľa V 2874/2016 vklad povolený dňa 11.7.2016 - č.z. 217/2016. Z-867/2017 - Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 01.12.2015,článok IV,postupca:LION Investments,s.r.o.,Hany Meličkovej 41, 841 05 Bratislava,IČO:47568402,postupník:GK FIN,s.r.o., Hany Meličkovej 41, 841 05 Bratislava, IČO:36437271- čz 159/2017 Záložné právo v prospech LION Investments s.r.o., IČO: 47568402, Hany Meličkovej 41, 841 05 Bratislava podľa V 2874/2016 vklad povolený dňa 11.7.2016 - č.z. 217/2016. Z-1257/2017 - Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 01.02.2016 medzi postupcom LEGUSEM,s.r.o.,IČO:34143351 a postupníkom LEGUSEM pt,a.s.,IČO:50041592 - čz 81/2017 Zriadenie záložného práva v prospech LEGUSEM, s.r.o., IČO: 34143351, na zabezpečenie pohľadávok podľa záložnej zmluvy zo dňa 21.7.2009 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 26.8.2009 vyplývajúcich z Rámcovej kúpnej zmluvy č. 102/613/2009 zo dňa 15.3.2009 a na zabezpečenie pohľadávok vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere zo dňa 19.6.2008 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 8.1.2009 na nehn. parc. č. 369/124 a 369/133 podľa V 2181/09 z 26.8.2009 - v.z. 188/09. K V 2181/2009: parc. č. 369/124 a parc.č. 369/133 boli zlúčené a znovurozdelené do parc. č. 369/124, 369/127, 369/169, 369/172, 369/173, 369/174, 369/175, 369/176, 369/177, 369/178, 369/179, 369/180, 369/181, 369/182, 369/183, 369/184, 369/185, 369/186, 369/187,369/188, 369/189, 369/190, 369/191 a 369/192 (časť parc.č 369 /166, 369/167, 369/170 a 369/171) presne uvedené v geometrickom pláne č.Z 130/2017 - Rozhodnutie č 944/2016 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam Obec Pusté Úľany – čz 24/2017
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Gabriely Palugovej, Janka Kráľa 4676/15, 955 01 Topoľčany
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Aukčná a realitná spoločnosť, s.r.o.
Stummerova 1553
Topoľčany

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk