Dražba pozemku, Horné Príbelce, okres Veľký Krtíš

Vyvolávacia cena 29 900,00 €
Obhliadka 10.09.2014 o 10:00 hod. 18.09.2014 o 10:00 hod.
Konanie dražby 30.09.2014 00:00 hod.
Kategória pozemok
Lokalita Horné Príbelce, okres Veľký Krtíš
Označenie 5692/2014
Stav upustená
Kolo 1.
PREDMET DRAŽBY

súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horné Príbelce, obec PRÍBELCE, okres Veľký Krtíš, zapísané na LV č. 1039, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš a to:

  • pozemok/pozemky registra „C“ KN,  parc. č. 203/1, Druh pozemku – Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1229 m²,
  • pozemok/pozemky registra „C“ KN,  parc. č. 206, Druh pozemku – Zastavané plochy a nádvoria  o výmere 27 m²,
  • pozemok/pozemky registra „C“ KN, parc. č. 207/2,  Druh pozemku – Zastavané plochy a nádvoria  výmere 7 m²,
  • pozemok/pozemky registra „C“ KN,  parc. č. 208/1, Druh pozemku - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 261 m²,
  • pozemok/pozemky registra „C“ KN,  parc. č. 210/2, Druh pozemku – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3195 m²,
  • pozemok/pozemky registra „C“ KN,  parc. č. 210/3, Druh pozemku – Zastavané plochy a nádvoria o výmere  4011 m²,

Podiel 7/8

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Pozemky parcely registra „C“ sú v blízkosti hranice obce. Spojovacie komunikácie a dvor. Pozemky je možné napojiť na verejný vodovod a prípojku elektrickej energie.

V prípade všetkých pozemkov ide o druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria. Výmera pozemkov spolu je 8 730 m², z toho podiel 7/8 je 7638,78 m².

OPIS STAVU
PRÁVA A ZÁVÄZKY
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad Levice, JUDr. Yvlin Hörömpöliová, notárka so sídlom Na bašte č.1, 934 01 Levice
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Kpt. Nálepku 31
Levice

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk