Dražba pozemku, Bratislava - Rača, okres Bratislava III

Vyvolávacia cena 35 200,00 €
Obhliadka 31.05.2024 o 12:00 hod. 07.06.2024 o 12:00 hod.
Konanie dražby 20.06.2024 10:30 hod.
Kategória pozemok
Lokalita Bratislava - Rača, okres Bratislava III
Označenie 112024
Stav oznámená
Kolo 1. kolo dražby
PREDMET DRAŽBY

Nehnuteľnosť evidovaná Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor,  na liste vlastníctva č. 8170 , k.ú. Rača, obec Bratislava – Rača , okres Bratislava III a to:

 

 Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parcelné číslo

výmera v m2

druh pozemku

Podiel

9194

2 382

Vinica

¼

 

(ďalej len ako  „ predmet dražby“) .

Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.

Súčasťou predmetu dražby je aj príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje na list vlastníctva, avšak svojím charakterom tvorí príslušenstvo hlavnej veci.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ k  stavebnému pozemku reg. KNC parc. č. 9194. K pozemku je prístup nespevnenou komunikáciou v k.ú. Rača, mimo zastavaného územia obce. V rámci obce Bratislava  je pozemok  situovaný na okraji urbanizovanej zástavby, zahrnutý v územnom pláne pre rozvojové územie – funkčný kód C 102, pre málopodlažnú zástavbu obytného územia, územie určené pre bývanie v rodinných domoch a málo podlažných bytových domoch. Pozemok je vedený ako vinica určená pre rozvojové územie zástavbou IBV s príslušenstvom.

 

OPIS STAVU

Viď. opis predmetu draažby 

PRÁVA A ZÁVÄZKY
a) Záložné práva: - Nie sú známe žiadne záložné práva viaznuce na predmete dražby b) Iné skutočnosti viaznuce na predmete dražby - Poznámka: Prebiehajúce konkurzné konanie na pozemok registra C KN parc. č.9194 v podiele 1/4 podľa Okresného súdu Bratislava I č. 33OdK/77/2020, P-785/2023
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
PRO aukcie s.r.o.
Zelená 2
Bratislava

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk