Dražba polyfunkčnej budovy, Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš

Vyvolávacia cena neuvedené
Obhliadka 30.04.2024 o 11:00 hod. 29.04.2024 o 11:00 hod.
Konanie dražby 15.05.2024 10:00 hod.
Kategória polyfunkčná budova
Lokalita Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš
Označenie DDHC 003/2023
Stav výsledok
Kolo opakovaná
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v kat. úz. Čebovce, obec Čebovce, okres Veľký Krtíš vedenom Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálnym odborom, zapísané na:

LV č. 1766 ako:

  • stavba, súp. č. 50 na parcele reg. „C“ č. 884, dom ako nadstavba;
  • parcela reg. „C“ č. 884 o výmere 890 m2, zastavaná plocha a nádvorie;
  • parcela reg. „C“ č. 885/4 o výmere 5 148 m2, orná pôda;
  • parcela reg. „C“ č. 890/2 o výmere 1 262 m2, orná pôda;

vo vlastníctve:

MAVAMA carnes, s.r.o., IČO: 36 644 412, so sídlom: Szedera Fabiana 2, 991 25 Čebovce, SR, spoluvlastnícky podiel 1/1;

LV č. 399 ako:

  • parcela reg. „C“ č. 885/5 o výmere 670 m2, orná pôda;
  • parcela reg. „C“ č. 890/11 o výmere 121 m2, orná pôda;

vo vlastníctve:

Katarína Fónodová r. Balgová, Vinohradnícka 156/1, Čebovce, PSČ 991 25, SR, Dátum narodenia: 27.02.1958, spoluvlastnícky podiel 1/1.

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektroprípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, súp. č. 50  - ide o samostatne stojaci prízemný objekt, ktorý bol v roku  1976 postavený a užívaný ako materská škola. V priebehu  užívania  bola  stavba  rozšírená  o prístavby  na  čelnej  strane  objektu,  podľa materiálového vyhotovenia stavby, poškodenia a opotrebovania jednotlivých konštrukcií stanovujem rok 1990 ako rok vyhotovenia prístavby. Životnosť objektu ako celku stanovujem na 80 rokov. Dispozičné riešenie objektu mi nie je známe. 

BUDOVA MASOVÝROBY, rozostavaná stavba - ide o samostatne stojaci prízemný objekt, čiastočne podpivničený, ktorý je od roku 2016 rozostavaný. Stavba je uskutočňovaná vedľa jestvujúcej rozostavanej stavby (súp. č. 50) na výrobu pekárenských výrobkov. Životnosť objektu po dokončení stanovujem na 80 rokov.

Jedná sa o dvojpodlažný objekt o pôdorysných rozmeroch 14,20 m x 42,20 m, čiastočne podpivničený so sedlovou strechou. Vonkajší vzhľad stavby bude tvorený oceľovou konštrukciou haly o rozmeroch 14,00 m x 42,20 m, výškou +5,50 m v nižšej časti a výškou +6,60 m v časti nad udiarňou.

Stavba nedokončená, dlhodobo rozostavaná. V čase obhliadky bolo vyhotovené len I.PP v štádiu hrubej stavby, bez povrchových úprav, vnútorné inštalácie nevyhotovené, okenné a drevné konštrukcie neosadené.

Dispozičné riešenie objektu je zakreslené vo výkrese č. 1-02 a 1-03 v projektovej dokumentácii: 1.PP pozostáva z technickej miestnosti a prístrešku pre kondenzačnú jednotku vzduchotechniky. 1.NP: závetrie, chladiaci box 1, rozrábkáreň, miestnosť pre odpadky, výroba, varenie, 3 x chodba, mraziaci box 100 m2, sklad aromatických výrobkov, udiareň, 2x zrenie, sušiareň, kancelária, chladiaci box 2, baliareň, sklad pre baliareň, 2x chodba + debničky, umývanie záster, chodba pre šatne, šatňa muži, sprchy + WC + umývadlá muži, šatňa ženy, sprchy+WC+umývadlá ženy, chladiaci box 3, denná miestnosť, umývanie a uskladnenie debničiek, expedícia, chodba personál, kancelária - príjem, expedícia, elektrorozvodňa.

OPIS STAVU

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, súp. č. 50 - objekt je pravdepodobne založený na sústave základových pätiek a pásov, na ktorých sú osadené stenové a stĺpové nosné konštrukcie objektu. Obvodové steny sú murované z pálených tehál, hr. 400 mm, vnútorné priečky hr. 150 mm. Strop je pravdepodobne betónový montovaný z prefabrikovaných panelov. Strecha plochá, vyspádovaná. Krytina - trapézový pozinkovaný plech. Povrchová úprava stien - omietky - značne poškodené. Podlahy - betónové - nášľapné vrstvy pravdepodobne v dezolátnom stave. Okná - drevené, zdvojené - poškodené rámy, rozbité sklené výplne. Dvere drevené plné, resp. čiastočne zasklené, podľa účelu miestnosti - poškodené, resp. demontované. Objekt je nevykurovaný, elektroinštalácia je svetelná, pravdepodobne nefunkčná. Bleskozvodná sústava vyhotovená. Objekt bez ďalšieho vybavenia.

BUDOVA MASOVÝROBY, rozostavaná stavba - novostavba objektu mäsovýroby bude pozostávať zo spodnej časti - zo železobetónovej konštrukcie základov, pätiek, múrov - konštrukcie vyhotovené. Strop nad I.PP - železobetónový - v čase obhliadky vyhotovený. Vrchná stavba - I.NP - oceľová prefabrikovaná konštrukcia haly so sedlovou strechou - v čase obhliadky nevyhotovená. Stavba na I.NP je navrhnutá ako opláštená PUR panelmi s osadenými okennými a dverovými otvormi.

Vodovodná prípojka existujúca, vedie cez vodomernú šachtu k budove súp. č. 50, vyhotovená bola v roku 1976, životnosť stanovujem na 50 rokov. Vodomerná  šachta  existujúca,  železobetónová  monolitická.  Vyhotovená  v  roku  1976,  životnosť stanovujem na 80 rokov. Jestvujúca monolitická železobetónová žumpa  o objeme 60 m3. Vyhotovená v roku 1976, životnosť stavby je 80 rokov. Žumpa  navrhovaná,  riešená  ako  železobetónová  monolitická,  o  objeme  100  m3.  Stavba  začatá, vyhotovené je dno a steny nádrže. Rozostavanosť konštrukcie stanovujem na 50 %. Životnosť stavby po dokončení je 80 rokov. Prípojka NN existujúca, zemná, vyhotovená v roku 1976. Životnosť stanovujem na 50 rokov.

Nehnuteľnosť je napojená na verejnú elektrickú sieť a obecný vodovod. Plynovod v lokalite vybudovaný je, napojenie stavby nie je identifikované. Kanalizácia je riešená do vlastnej žumpy - existujúcej aj navrhovanej. Pozemok  je  prístupný  po  miestnej  komunikácii,  ktorá  predstavuje  v  obci  vedľajšiu  obslužnú komunikáciu.  Stavba  je  osadená  v  upravenom,  svahovitom  teréne. Nachádza  sa  na  okraji  uličnej zástavby pôvodných a stavebne obnovených rodinných domov s priľahlými záhradami. Umiestnený je na  okraji  obce,  s  možnosťami  parkovania  na  vlastnom  pozemku.  Orientácia  miestností  je  čiastočne vhodná, čiastočne nevhodná, sú orientované na JZ a SV. Vo vzťahu prístupnosti centra obce je lokalita dostupná aj peši.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
LV 1766: - Vecné bremeno v súlade s ust. § 11 ods. 1 a ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 spočívajúce v práve postavenia trafostanice na parc. reg. CKN č. 890/14 a v práve uloženia inžinierskych sietí na parc. reg. CKN č. 885/4, 890/2, 890/9, 890/10 v rozsahu podľa GP č. 19/2016 zo dňa 7.6.2016 - Z 1759/16 - vz 148/16.; - Záložné právo v prospech : Szécsény-Mill Kft, 1033 Budapest, Miklós utca 13, 8/42, Maďarská republika, IČO: 01-09-192058, zriadené zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 21.3.2018, Z-586/2019 - vz 65/19 (V-290/2016 - vz 48/16 - Global Coop, s.r.o.- postupca) - /CKN p.č. 884, 885/4, 890/2, stavba s.č. 50 na CKN p.č. 884/ - VZ 48/16., VZ 65/16; - Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100137430/2021 o zriadení záložného práva v zmysle listiny zo dňa 27.01.2021 - Z 319/2021 - vz 18/2021; - Dňa 09.11.2021 sa zapisuje Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti č. 181EX 668/21 zo dňa 08.11.2021 (Exekútorský úrad Veľký Krtíš JUDr. Iveta Tóthová) - Z 2879/2021 - vz 137/21; - Dňa 26.1.2022 zapisuje sa Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 100093524/2022 zo dňa 17.1.2022 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: parcela CKN č. 884, 885/4, 889, 890/2, 890/9, 890/10, 890/14; stavba č. s. 50 na parcele CKN č. 884., stavba č. s. 630 na parcele CKN č. 889 - Z 234/2022 - VZ 11/22; - Dňa 29.09.2022 zapisuje sa Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 102639142/2022 zo dňa 26.09.2022 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: parcela CKN č. 884, 885/4, 889, 890/2, 890/9, 890/10, 890/14; stavba č. s. 50 na parcele CKN č. 884., stavba č. s. 630 na parcele CKN č. 889 - Z 2393/2022 - vz 120/22; - Dňa 02.04.2024 zapisuje sa Rozhodnutie Daňového úradu Banská Bystrica č. 101005108/2024 zo dňa 28.03.2024 o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti: parcela CKN č. 884, 885/4, 889, 890/2, 890/9, 890/10, 890/14; stavba - dom ako nadstavba s.č. 50 na parcele CKN č. 884, stavba - iná budova s.č. 630 na parcele CKN č. 889 - Z 511/2024 - vz 42/2024; LV 399: - Vecné bremeno v súlade s ust. § 11 ods. 1 a ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. v prospech Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí v rozsahu podľa GP č. 19/2016 zo dňa 7.6.2016 - Z 1759/16 - vz 148/16 (parc. reg. CKN č. 890/11); - Záložné právo v prospech : Szécsény-Mill Kft, 1033 Budapest, Miklós utca 13, 8/42, Maďarská republika, IČO: 01-09-192058, zriadené zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 21.3.2018, Z-586/2019 - vz 65/19 (V-290/2016 - vz 48/16 - Global Coop, s.r.o.- postupca) /CKN p. č. 885/5, 890/11/ - VZ 48/16., VZ 65/16.
ODHAD CENY
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 29/2023 vypracovaným znalcom Ing. arch. Dana Černíková zo dňa 12.12.2023 na sumu 192 000,00 € (slovom Jednostodeväťdesiatdvatisíc eur).
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Notársky úrad JUDr. Mariána Jurinu, Št. Moyzesa 53, 984 01 Lučenec
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
Dom Dražieb s.r.o.
Podzámska 37
Hlohovec

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk