Dražba polyfunkčnej budovy, Detva, okres Detva

Vyvolávacia cena 115 000,00 €
Obhliadka 06.06.2024 o 11:00 hod. 20.06.2024 o 11:00 hod.
Konanie dražby 25.06.2024 11:00 hod.
Kategória polyfunkčná budova
Lokalita Detva, okres Detva
Označenie 2242000124
Stav oznámená
Kolo 1.kolo
PREDMET DRAŽBY

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená Okresným úradom – Katastrálnym odborom, nachádzajúca sa v:

 • Okres: Detva,
 • Obec: Detva,
 • Katastrálne územie: Detva,
 • List vlastníctva číslo 1118:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 6311/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 567 m2;
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 6311/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 47 m2;
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 6311/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 18 m2;
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 6311/4, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 18 m2;
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 6312, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 196m2;
  • budova obchodu a služieb (popis stavby: objekt služieb) so súpisným číslom 1, na parcele registra „C“ číslo 6312,

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

 

Meno a priezvisko:     Miloš Melník

Rodné priezvisko:       Melník

Dátum narodenia:      24.05.1985

Rodné číslo:               XXXXXX/XXXX

Adresa:                       Podjavorinskej 668/9, 027 43 Nižná

 

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Detva v zastavanom území obce v jej okrajovej časti. Nehnuteľnosti sú dobre prístupné z verejnej komunikácie, nachádzajúce sa na rovinatom povrchu, s možnosťou napojenia na verejné inžinierske siete. V blízkosti stavby sa nachádza individuálna  bytová výstavba.

Budova obchodu a služieb s..č. 1, parcela č. 6312, k.ú. Detva:

Budova predajne súp.č.1 sa nachádza na pozemku parc.č. 6312, k.ú. Detva, v obci Detva, mestská časť Krné. Budova je situovaná mimo zastavaného územia obce, v zástavbe rodinných domov na ulici Železničná, ktoré sú podobného prevedenia z rovnakého obdobia, mnohé rekonštruované. Budova sa nachádza na hlavnej ale nefrekventovanej komunikácii mimo mesta smerujúcej do časti Krné, Piešť I. a II. Budova je vzdialená iba 350m od zastavaného územia mesta Detva, približne 1,1 km od centra mesta, v rovinatom teréne. Stavba je popisne a polohopisne vedená v údajoch príslušného katastrálneho úradu, avšak polohopisný údaj nie je v súlade so skutkovým stavom.

Predajňa a kancelária sa nachádzajú za vstupom od prístupovej komunikácie. Za kanceláriou sa nachádza sociálne zariadenie, v budove sú sklady. Základy tvoria betónové pásy. Zvislá nosná konštrukcia je z murovaných stien, materiál nezistený. Deliace nenosné priečky sú murované. Strop je pravdepodobne drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha objektu je sedlová valbová, drevený trámový krov, krytina z plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšiu fasádu tvorí vápenno-cementová omietka. Úpravy vnútorných povrchov v predajni sú vnútorné omietky vápenné. Okná sú drevené, zdvojené, pôvodné. Dvere do predajne sú drevené. Podlahy sú z cementového poteru. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Rozvody teplej a j studenej vody, rozvody kanalizácie. Spôsob prípravy teplej úžitkovej vody a vody pre kúrenie nie je známy. Stavba je zrejme napojená na inžinierske siete: verejný vodovod, kanalizácia a elektrická energia. Prístup k nehnuteľnosti je priamo z miestnej verejnej komunikácie. Parkovanie je na pozemku vlastníka alebo na verejnej komunikácii.

Garáž č. 1 bez súp. č. na parcele č. 6311/3 a Garáž č. 2 bez súp.č. na parcele č. 6311/4 k. ú. Detva sa nachádzajú za budovou predajne. Stavby sú v pôvodnom stave. Majú 1 nadzemné podlažie, plochú strechu. Ide o samostatne prefabrikované železobetónové garáže, s rebrovým nosným systémom a plechovými vrátami.

Celková výmera pozemkov je 846 m2.

Podrobnejší opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.

OPIS STAVU

Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

PRÁVA A ZÁVÄZKY
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby: Žiadne, okrem tých, ktoré sú uvedené na príslušnom liste vlastníctva. Touto cestou dražobník v súlade s § 13a zákona číslo 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov žiada všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby akékoľvek práva alebo záväzky alebo sú im známe skutočnosti o stave predmetu dražby (iné ako uvedené v tomto oznámení), aby bez zbytočného odkladu tieto oznámili (napr. vecné práva, predkupné práva, nájomné zmluvy iné práva a povinnosti, iné vady).
ODHAD CENY
MIESTO KONANIA DRAŽBY
Dom kultúry Detva, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva, 1.poschodie, kongresová sála
KONTAKT NA DRAŽOBNÍKA
auctio, s.r.o.
Kmeťkova 30
Nitra

Zaslanie správy

Údaje sú čerpané z obchodného vestníka a z vlastných zdrojov a analýz. Zverejnené údaje majú informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne účely.

2016 © drazobnyagent.sk